اخبار خوزستان

خبری-تحلیلی

اخبار استانداری خوزستان

 

استاندار خوزستان با خانواده های جان باختگان زلزله ابراز همدردی كرد

 
اهواز- دكتر'سیدجعفر حجازی' استاندار خوزستان با صدور پیامی خطاب به استاندار آذربایجان شرقی با خانواده های داغدار جان باختگان زلزله اخیر در آن خطه ابراز همدردی كرد.
 
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، در این پیام آمده است' خبر درگذشت شماری از هموطنان عزیزمان در حادثه دلخراش زلزله در استان آذربایجان شرقی موجب تاثر و اندوه فراوان مردم و مسوولان استان خوزستان شد'. اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت جانكاه به مردم، مسوولان آذربایجان شرقی و بویژه بازماندگان گرامی این حادثه ،از پروردگار مهربان خواستارم به بركت ماه پرفیض رمضان،ارواح آن فقیدان سعید را مورد الطاف بیكران رحمت و مغفرت خویش قرار داده و صبر و شكیبایی به بازماندگان عطا نماید.
در جریان زلزله روز شنبه هفته جاری در شهرهای اهر ، هریس و ورزقان در استان آذربایجان شرقی بیش از 300تن از هموطنان كشته و بیش از دو هزار نفر مجروح و مصدوم شدند

بازرسی های سرزده از ادارات خوزستان

یک منبع آگاه در اداره کل بازرسی خوزستان از بازدیدهای سرزده کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی و ارزیابی اجرای بخشنامه های دولت خبر داد.یک منبع آگاه در اداره کل بازرسی خوزستان از بازدیدهای سرزده کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی و ارزیابی اجرای بخشنامه های دولت خبر داد. وی در گفتگو با شوشان بیان داشت: کارشناسان اداره کل بازرسی خوزستان به شکل سرزده و بدون اعلام قبلی به تمامی دستگاه های دولتی استان مراجعه خواهندکرد تا از اجرا و یا عدم اجرای مصوبات و بخشنامه های دولت در سالیان گذشته در خصوص طرح تکریم ارباب رجوع (مصوبه دولت در سال (81) ، منشور اخلاقی کارکنان دولت که اصل را بر برابری و اصل شفافیت و پاسخگویی قرار داده است، (مصوب سال 1388)، طرح موسوم به میز خدمت ناظر بر ایجاد واحد هماهنگ کننده (میز خدمت) در ادارات که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب بدون حضور در واحدهای داخلی اداره مربوطه خدمت مورد نیاز خود را از طریق این میز دریافت کنند و همچنین چگونگی اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در ذیل ماده 3 این قانون آمده است: دﺳﺘﮕﺎه ها و مسئوﻻن آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ: ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌمل ها، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، روﯾﻪﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري و زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧص هاي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ، ﻣﺄﻣﻮرﯾت ها، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ها و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻣﻮافقت های اﺻﻮﻟﯽ، ﻣﻔﺎﺻﺎ حساب ها، ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ها، ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﯾﺪ در درﮔﺎه های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (سایت های اطلاع رسانی) ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. در تبصره 2 این ماده آمده است : تاخیر در ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﯾﺎ ورود ﻧﺎﻗﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫ هاي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي (اﻟﻒ)، (ب) و (ج) ﻣﺎده (2) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد. این مقام مطلع در اداره کل بازرسی خوزستان ادامه می دهد: طبق مفاد این قانون شکایات هر مراجعه کننده ای باید ظرف حداکثر یک ماه پاسخ داده شود و پاسخ آن در سایت قرار بگیرد.این منبع آگاه یادآور شد : همچنین ذیل ردیف 2 بند ج ماده 43 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور آمده است : ﮐﻠﯿﻪ دستگاه های اﺟﺮایی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ اداري ﺧﻮد و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺮون سپاری را ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨش های ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد، واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ داﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه های ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ. وی گفت: در این بازدیدها درصد اجرای این قوانین در ادارات و دستگاه های اجرایی استان مورد مداقه، بازرسی و ارزیابی قرار می گیرد تا عیار و میزان سرآمد اجرای قوانین و بخشنامه ها و مصوبات دولتی مذکور در نهادها و ادارات استان مشخص شود. وی از هم استانی ها خواست که هرگونه شکوائیه از هر دستگاه اجرایی در استان را با تلفن گویای 136 به طور شبانه روزی در میان بگذارند. همچنین از رسانه های استان می خواهیم که ستونی هرچند کوتاه اما مستمر برای تشریح و انعکاس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جهت اطلاع رسانی به یکایک شهروندان در نشریات خود اختصاص دهند.وی در پایان گفت : عزم اداره کل بازرسی خوزستان برای نظارت بر حسن اجرای قوانین مذکور در ادارات و دستگاه های اجرای استان جزم است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:7  توسط امیر رحمانی  | 

یک خبر از هفتکل

به دلیل نبود مراکز پزشکی در هفتکل
اینجا اگر مریض شوی، از دست می‌روی

خبرگزاری فارس: دومین شهر نفت‌خیز خاورمیانه که معادن سنگ و کوره‌های آهک پزی آن زبانزد خاص و عام است همچنان در محرومیت به سر می‌برد. شهروندان هفتکل از امکانات شهری و تفریحی چشم پوشیده‌اند اما امکانات درمانی اگر فراهم نشود مجبورند از دنیا چشم فرو بندند....

خبرگزاری فارس: اینجا اگر مریض شوی، از دست می‌روی 

به گزارش خبرگزاری فارس از هفتکل، یکی از مشکلاتی که از دیرباز گریبانگیر شهر نفت خیز و محروم هفتکل بوده و باعث رنجش مردم این دیار می‌شده، نبود امکانات درمانی مناسب است. به دلیل همین عدم امکانات و در رأس آن نبود پزشک متخصص، تاکنون عده‌ای جان خود را از دست داده‌اند که تعداد آنها هم کم نیست.در دور نخست سفر استانی هیئت دولت به استان خوزستان در سال 1385، پیشنهادی مبنی بر احداث یک مرکز درمان بستر 12 تختخوابه در هفتکل تصویب شد که پس از حدود شش سال، فقط در حد یک ساختمان جدید در جوار بارگاه هفت شهید گمنام باقی ماند و از امکاناتی که قرار بود در این مرکز استفاده شود خبری نیست.

* مصوبه‌ای که بر زمین ماند

رضا جعفرزاده جوان هفتکلی که چند ماه پیش پدرش را به خاطر همین نبود امکانات در شهر از دست داد، وضعیت درمانی این منطقه را بسیار اسفبار توصیف کرده، می‌گوید: پزشکانی که در درمانگاه‌های هفتکل مشغول هستند تازه کار و کم تجربه‌اند و آنچنان که باید، نمی‌توانند برای بیماران کاری انجام دهند.

وی در ادامه به احداث مرکز بهداشتی درمانی در کوی شهدا اشاره کرده، می‌افزاید: پیش از این، درمانگاه در وسط شهر بود و همه به آن دسترسی داشتند اما اکنون از شهر فاصله دارد و مردم برای رفتن به آنجا دچار مشکل می‌شوند.به گفته این شهروند هفتکلی، درمانگاه را دو قسمت کرده‌اند؛ صبح‌ها در محل قبلی خدمات درمانی به بیماران ارائه می‌شود و شب‌ها باید بیماران با هزاران زحمت خود را به محل جدید برسانند. در صورتی که در دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور به خوزستان مصوبه‌ای اعلام شد که شد قرار بود با اجرای آن، یک مرکز درمان بستر با تجهیزات خوب و به روز راه اندازی شود که این چنین نشد.

جعفر‌زاده تأکید می‌کند: اگر بیماری اورژانسی به درمانگاه شماره 2 مراجعه کند و نیاز به رادیولوژی و یا آزمایش داشته باشد باید به مرکز شماره یک بیاید، آن را انجام دهد و بار دیگر به مرکز 2 برگردد. تازه آن وقت پزشک عمومی آن مرکز، آن را ببیند.وی می‌گوید: شهروندان می‌توانند از نبود امکانات تفریحی و نشاط آور چشم پوشی کنند ولی اگر کسی نیمه شب دچار مشکل خاصی شد، باید چه کار کند؟ او چاره‌ای جز اعزام به رامهرمز و یا اهواز ندارد که گاهی اوقات هم در بین راه بیمار از دنیا می‌رود.

* پزشکان کم تجربه

علی مقدم دیگر شهروند هفتکلی که به گفته خودش به دلیل نبود امکانات درمانی قرار است از هفتکل نقل مکان کند، می‌گوید: ما مردم هفتکل موش آزمایشگاهی برای پزشکان تازه کار شده‌ایم. فارغ التحصیلان جوان پزشکی به شهر ما می‌آیند و پس از چند سال که خبره شدند، از اینجا می‌روند.وی به یک نمونه مثال عینی از کمبود امکانات و پزشک متخصص که خود با آن مواجه شده اشاره می‌کند: چند شب پیش همسرم بیمار شد، وقتی برای مداوای وی، به درمانگاه مراجعه کردم و وضعیت دکتر را دیدم اجازه ندادم همسرم را معاینه کند و‌‌ همان شب با 14 هزارتومان به عنوان دربستی تاکسی او را به رامهرمز بردیم.

مقدم در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانه‌های شهر نیز اظهار می‌دارد: چندی پیش که گرد و خاک شدیدی آمده بود برای تهیه ماسک به داروخانه‌ها مراجعه کردم ولی هیچ کدام ماسک نداشت، این در حالی است که در تهران روزهایی که گرد و غبار است علاوه بر ماسک، شیر رایگان هم به شهروندان می‌دهند تا برای آنها مشکلی پیش نیاید. ما ماسک و شیر رایگان نمی‌خواهیم بلکه مسئولان پیگیری کنند تا بتوانیم ماسک را با پول خودمان از داروخانه تهیه کنیم.وی مهم‌ترین خواسته خود را ازمسئولان فراهم کردن زمینه حضور پزشک متخصص در شهر هفتکل عنوان می‌کند تا دیگر مجبور نباشند با هزینه‌های زیاد به این شهر و آن شهر بروند.

* قدمت، ثروت، فلاکت

محمد عبدی‌پور جوان هفتکلی نیز به احداث ساختمان درمانگاه جدید اشاره کرده می‌گوید: قرار بود این درمانگاه تجهیز شود و پزشکان متخصص در آن به مداوای مردم بپردازند ولی‌‌ همان نیرو‌ها و امکانات قبلی منتقل شدند و هیچ دردی از مردم دوا نشد بلکه برای رفتن به آنجا هزینه کرایه تاکسی تلفنی به آن اضافه شد.وی می‌افزاید: در هفتکل به هر بیماری به جز سرماخوردگی مبتلا شوی باید بار سفر به شهرهای دیگر از جمله اهواز را ببندی و برای درمان یک بیماری ساده مقدار زیادی هزینه کنی.این شهروند از کم کاری و بی‌توجهی مسئولان به مسئله مهمی همچون سلامت و درمان مردم انتقاد کرده و می‌گوید: چرا در شهری با این همه قدمت و ثروت، کسی که دچار یک مسمومیت ساده می‌شود باید به اهواز اعزام شود و درمانی برای او در هفتکل چاره اندیشی نشود.

سید احسان موسوی دیگر شهروند هفتکلی از نبود پزشک متخصص حتی چشم پزشک انتقاد کرده می‌گوید: حتی داروخانه‌های محدود این شهر گاهی‌‌ همان داروهای ساده‌ای را که پزشک عمومی تجویز می‌کنند ندارند.خانم روشنی نیز که خود با مشکلاتی به دلیل نبود متخصص مواجه شده می‌گوید: چندی پیش که فرزندم دل درد داشت به درمانگاه مراجعه کردیم، به دلیل ناتوان بودن پزشک در تشخیص بیماری، به اهواز اعزام شد که در اهواز، یک بیماری ساده اعلام شد این در حالی بود که هزینه زیادی برای اعزام و این رفت و آمد‌ها بر ما تحمیل شد.

* توپ در زمین نماینده

بهزاد صالح بیگی فرماندار و رییس شورای سلامت شهرستان هفتکل از رایزنی‌هایی که با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده خبر داده و می‌گوید: از اول مهرماه پزشک متخصص داخلی در هفتکل به صورت دایم مستقر می‌شود.

وی همچنین می‌گوید: یکی از افراد نیکوکار شهرستان در خواست احداث یک پلی کلینیک تخصصی برای حضور چهار پزشک متخصص اطفال، زنان و زایمان، ارتوپدی و داخلی را داده است که این پیشنهاد در حال طی مراحل قانونی است.

نماینده دولت در شهرستان هفتکل اظهار امیدواری می‌کند که این پلی کلینیک تخصصی در کمتر از شش ماه راه‌اندازی شود و به مردم خدمات رسانی کند.

صالح بیگی در عین حال تصریح می‌کند: از آنجا که صدور مجوز برای راه اندازی پلی کلینیک تخصصی نیاز به زمان زیادی دارد اگر دانشگاه علوم پزشکی اهواز حمایت کند و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری نماید، به شرط آنکه مکان راه اندازی مورد تأیید قرار گیرد ممکن است این پلی کلینیک زود‌تر از موعد مقرر نیز راه اندازی شود.

به گفته وی، با تخصیص اعتبار از سوی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، تجهیزاتی برای بخش درمانی شهرستان هفتکل خریداری شده که در آینده‌ای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

---------------------------

گزارش از: حسین یزدی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:50  توسط امیر رحمانی  | 

یک گزارش جالب از موفقیتهای یک هموطن آبادانی

 

 یک آبـادانی گیـاهخوار، قـوی ‌ترین مـرد آلمـان


پاتریک بایومیان پس از موفقیت در مسابقات ۲۰۱۱

خبر موفقیت این ورزشکار ایرانی‌الاصل تحریریه بخش فارسی دویچه وله را غافلگیر کرد. داستان از آنجا شروع شد که
یک رسانه آلمانی‌زبان گفت‌وگویی با وی منتشر کرد و همین موضوع توجه تحریریه به این پدیده استثنایی را برانگیخت.اما دیری نپائید که حس ناباوری اولیه رنگ باخت. یک جستجوی ساده در گوگل نشان داد که این ورزشکار ایرانی که
در فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان فرد کمابیش گمنامی است، در کشور آلمان چهره‌ای شناخته شده و مطرح است.کافی است در گوگل عبارت "Der stärkste Mann Deutschlands" (قوی‌ترین مرد آلمان) را جستجو کنید.
بدین ترتیب هزاران مطلب را در مورد وی می‌یابید.او متولد اول ژوئیه ۱۹۷۹ (دهم تیرماه ۱۳۵۸) در شهر آبادان است. نام وی پاتریک بابومیان است؛ پدرش از
ارامنه آبادان و مادرش از ارامنه اصفهان. قد پاتریک یک متر و ۷۱ سانتی‌متر است و وزنش ۱۲۱ کیلوگرم است.

گروه اینترنتی پرشیـن 

کارنامه موفقیت‌های پاتریک بسیار درخشان است. وی که در سال ۱۹۹۹ جایزه مسابقات زیبایی اندام جوانان آلمان را تصاحب
کرده بود، در میادین ورزشی آلمان و اروپا بارها خوش درخشید و در سال ۲۰۱۱ عنوان قوی‌ترین مرد آلمان را از آن خود کرد.صحنه‌ای از رقابت‌های فشرده و سنگین گزینش قوی‌ترین مرد آلمان در سال ۲۰۱۱ که
در شهر "واگینگ آم زه" در جنوب شرقی این کشور برگزار شد.پاتریک به آلمانی بودن خود و این‌که موفق شده است عنوان قوی‌ترین مرد آلمان را تصاحب کند، افتخار می‌کند.
اما او زادگاهش آبادان را فراموش نکرده و با شور فراوان از خاطرات شیرین کودکی‌اش در اصفهان می‌گوید.پاتریک اولین و تنها ایرانی است که موفق شده در رقابت‌های آلمان مقام قوی‌ترین مرد این کشور را تصاحب کند.اهمیت کار پاتریک بابومیان که توجه گسترده رسانه‌های آلمان را به خود جلب کرده تنها به موفقیت
او در عرصه رقابت‌های ورزشی محدود نمی‌شود. این ورزشکار آبادانی یک گیاهخوار است.پاتریک نه تنها گیاهخوار، که حتی وگان است. وگان‌ها (گیاهخواران مطلق) شاخه‌ای از گیاهخواران هستند
که از خوردن هر محصول حیوانی پرهیز می‌کنند. این بدان معنی است که این افراد حتی شیر، ماست،
یا هر نوع محصول لبنی را از برنامه غذایی خود حذف کرده و تخم مرغ و عسل هم نمی‌خورند.این گیاهخوار ایرانی‌الاصل شیفته قدرت و نیروی انسانی است و در عین حال مخالف هرگونه خشونت.
خودش معتقد است که گیاهخواری نه تنها از توان جسمی‌اش نکاسته که باعث افزایش بی‌سابقه نیرویش شده است.بدیهی است که گیاهخواری مطلق قوی‌ترین مرد آلمان پدیده‌ای جذاب برای رسانه‌های آلمانی‌زبان بوده و
خبرنگاران رسانه‌های متفاوتی را وسوسه کرده که پرده از راز موفقیت این پهلوان برگیرند. شبکه‌های رادیو و تلویزیونی
بزرگ آلمان و همچنین بسیاری از روزنامه‌ها بارها با پاتریک بابومیان در باره زندگی و موفقیت‌هایش گفت‌وگو کرده‌اند.قدرت و توان پاتریک تنها در بازوهایش گرد نیامده. او فردی است روشن و تحصیل‌کرده که
واپسین روزهای تحصیل در رشته‌ی روانشناسی را می‌گذراند.پاتریک بابومیان عادتی دارد که بی‌ربط به پهلوانی‌اش هم نیست. وی عادت کرده که انسان‌ها را نیز همچون پر کاهی بلند کند.
این قاعده شامل خبرنگارانی نیز می‌شود که برای مصاحبه با وی قدم پیش می‌نهند.
این‌بار قرعه به نام فرید اشرفیان، خبرنگار بخش فارسی دویچه وله، افتاده است.پاتریک بابومیان در حال حاضر مقیم شهر "پوتسدام" در نزدیکی برلین، پایتخت آلمان است. وی علاوه بر حضور در فهرست
یکی از قوی‌ترین مردان جهان، دوران مربی‌گری در این رشته را پشت سر گذاشته است. بابومیان که اعتقاد دارد ذهن و جسم
را باید همزمان پرورش داد، تحصیل در رشته‌ی روانشناسی را نیز به پایان برده و در حال تنظیم پایان‌نامه‌ی خود است.

 

این ورزشکار ۱۲۱ کیلویی به‌عنوان یک گیاهخوار در فهرست قوی‌ترین مردان جهان بسیار مورد توجه رسانه‌های مختلف است. وی همچنین در حال تنظیم کتابچه‌ای است برای کمک به کسانی که علاقه دارند این ورزش سنگین را با تغذیه‌ی گیاهی یا رژیم غذایی بدون گوشت ادامه دهند. بابومیان در هفته‌های اخیر و در مسابقات سال ۲۰۱۲ آلمان با فاصله‌ی ناچیزی نسبت به رقیب خود به مقام دومین مرد قوی آلمان رسید.+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:42  توسط امیر رحمانی  | 

سخنی با خوانندگان وبلاگ

 

پروردگارم در این ماه مبارک
به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند
لبخند زنم بر کسانیکه تبسمی بر من نکردند
محبت کنم به کسانیکه بر من محبتی نکردند
عشق ورزم به کسانیکه عاشقم نیستند

آمین

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 7:32  توسط امیر رحمانی  | 

یادآوری روزهای بیادماندنی تاریخ ایران

آه و افسوس ایرانیان در بیست و سوم مرداد

استان چهاردهم را از ایران جدا کردند!

بیست‌و‌سوم مرداد برای مردم ایران از ترک و لر و بلوچ و عرب گرفته تا گیلکی و مازنی و بندری، روز تلخی است. در چنین روزی در سال ۱۳۵۰، تکه‌ای دیگر از وطن ایران جدا شد؛ استان بحرین ایران در چنین روزی از مادر اصلی جدا و به کشور بحرین تبدیل شد.

بنا بر این گزارش، سازمان ملل متحد به درخواست شاه ایران، هیأتی را برای نظرسنجی درباره جدا شدن و یا نشدن بحرین از ایران رهسپار این استان ایران کرد، ولی این هیأت به جای نظرسنجی از مردم، از سران چند گروه خاص بحرینی نظرخواهی کرد و حکم به جدایی استان بحرین از ایران داد و مردمی که ریشه در این آب و خاک داشتند پیوند تاریخی خود را وطن دیرین خود از دست دادند .

به گزارش «تابناک»، اهمیت سیاسى ـ استراتژیک استان بحرین ایران در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت، به ویژه که شاه شاهد افزایش فعالیت‌‏هاى انقلابى اعراب در سواحل خلیج فارس در خلال سال‌‏هاى ۱۹۶۴- ۱۹۶۵ بود؛ اما حضور نظامى انگلیس در منطقه و نیز بندر عدن تا اندازه‌اى ترس شاه را کاهش می‌‏داد، ولى در نوامبر ۱۹۶۷، نیروهاى انگلیسى پیرو جنگ‌‏هاى داخلى یمن، از بندر استراتژیک عدن خارج و در بحرین مستقر شدند و بدین ترتیب، پس از عدن، مجمع ‌الجزایر بحرین به عنوان پایگاه مهم انگلستان در شرق سوئز و خلیج فارس مطرح شد.

مدتى بعد در ژانویه ۱۹۶۸، پس از اینکه انگلستان اعلام کرد، نیرو‌هایش را تا پایان سال ۱۹۷۱ از شرق سوئز بیرون خواهد برد، دولت ایران از این تصمیم استقبال کرد و اعلام نمود که از حق حاکمیت خود بر بحرین منصرف نشده است و سپس با طراحى و هدایت انگلستان، قرار شد فدراسیونى متشکل از 9 شیخ‌نشین جنوب خلیج فارس و از جمله بحرین در قالب یک کشور واحد پس از خروج نیروهاى انگلیسى از منطقه تشکیل شود، به ‏ویژه شیخ بحرین با ابراز ناخشنودى از مسأله خروج آتى نیروهاى انگلیسى و ادعاى مالکیت ایران بر بحرین، آن را یک مشکل امنیتى‏ براى آینده مجمع الجزایر دانست و بنابراین، حل این مشکل را پیوستن بحرین به فدراسیون یاد شده دانست.

در این میان، مذاکرات آشکار و پنهانى میان ایران، انگلستان، عربستان سعودى و آمریکا انجام مى‏گرفت و همین باعث شد تا ایران در مسأله بحرین کوتاه آمده و تا اندازه‏اى عقب‌نشینى سیاسى کند.

تصمیم شاه براى انصراف از ادعاى خود

محمدرضا شاه به منظور جلب دوستى کشورهاى محافظه‌‌کار عرب و در ضمن براى این‏ که بتواند بر سر جزایر مزبور با انگلیس چانه بزند، به یکباره و ناگهانى تصمیم خود را مبنى بر چشم‏‌پوشى از ادعاى دیرینه ایران بر بحرین اعلام نمود.

وى در یک کنفرانس مطبوعاتى ـ که در چهارم ژانویه ۱۹۶۹ (چهاردهم دى ۱۳۴۷) در دهلى‏ نو تشکیل شده بود ـ گفت: «اگر اهالى بحرین نمى‏خواهند به کشور من ملحق شوند، ایران ادعاى ارضى خود را در مورد این مجمع ‏الجزایر پس مى‏گیرد و خواسته اهالى بحرین را اگر از نظر بین‌الملل مورد قبول قرار مى‏‌گیرد، مى‌‏پذیرد».

نه ماه پس از مصاحبه دهلى نو، وى در زمستان سال ۱۳۴۸ (اوایل ۱۹۷۰) دوباره در مصاحبه‌اى خواستار حل مسأله بحرین از راه نظرسنجی مردم بحرین به طور رسمى، به وسیله سازمان ملل متحد شد، که سرانجام پیشنهاد رسمى شاه از راه گفت‏وگوهاى بعدى ایران با انگلستان و دبیرکل سازمان ملل (اوتانت) در اوایل سال ۱۹۷۰ به نتیجه نهایى رسید و ایران در تاریخ نهم مارس ۱۹۷۰ (نهم اسفند ۱۳۴۸) رسما مساعى جمیله دبیرکل سازمان ملل را براى استعلام نظرهاى واقعى مردم بحرین از طریق انتصاب یک نماینده ویژه خود براى انجام این مأموریت خواستار شد. (۹)

پس از این بیانات، دولت ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضاى میانجی‌‏گرى کرده و اعلام نمود که نظر دبیرکل را مبنى بر اینکه به تصویب شوراى امنیت برسد، مى‌پذیرد.

اقدامات سازمان ملل متحد

انگلستان نیز در تاریخ بیستم مارس، موافقت رسمى خود را با انجام پیشنهاد دولت ایران به اوتانت، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد و او نیز در‌‌ همان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعلام کرد که او مساعى جمیله خود را انجام خواهد داد.

پیرو آن، دبیرکل سازمان ملل، شخص «ویتوریو گیچیاردى» (دیپلمات ایتالیایى) معاون دبیرکل و نیز مدیر کل دفتر اروپاى سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده ویژه خود در کسب آرای مردم بحرین منصوب کرد؛ افزون بر این که وى از سوى ایران و انگلستان در راه انجام دادن مسئولیت خود و ابراز نظر و تصمیم نهایى‏‌اش درباره حل مسأله بحرین، اختیار تام گرفت.

نماینده ویژه دبیر کل در امور بحرین، در رأس یک هیأت پنج نفرى رهسپار این جزیره شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظرخواهى گزینشى و گفت‌‏وگو با گروه‌‏هاى برگزیده سیاسى ـ اجتماعى بحرین پرداخت.

یادآوری این نکته ضرورى است که بر خلاف ادعاى برخى منابع خارجى، مبنى بر مراجعه به آرای عمومى و انتخابات عمومى، این امر درست نیست، بلکه به‌‌ همان روش محدود گزینشى یاد شده انجام گرفت.

گیچیاردى داده‌‏‌ها و نتایج به دست آمده را در گزارشى به دبیرکل تسلیم کرد تا بر پایه آن تصمیم نهایى درباره سرنوشت استان بحرین گرفته شود. گزارش یاد شده از سوى دبیر کل به شوراى امنیت ارجاع شد و شوراى امنیت نیز با استناد به نتیجه‌گیرى نهایى گزارش تدوین شده، مفاد آن را راجع به استقلال بحرین و جدایى ‏آن از خاک ایران در تاریخ سی‌ام آوریل ۱۹۷۰ تأیید و تصویب کرد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:47  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار فرهنگی . هنری . ادبی

 

باستان‌شناسی خوزستان فراموش شده است

يك باستان‌شناس تصریح کرد: باستان‌شناسان ايراني متاسفانه به كار كردن در خوزستان توجهي ندارد. خوزستاني كه زماني گل سرسبد باستان‌شناسي ايران بود الان به فراموشي سپرده شده است و به ندرت كارهايي در آن انجام مي‌شود و بيشتر ما درباره تخريب آثار باستاني مي‌شنويم تا پژوهش‌هاي باستانشناختي كاميار عبدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان اظهار كرد: استان خوزستان از چند حوزه فرهنگي مختلف تشكيل شده كه يكي از آن‌ها دشت شوشان است و از قسمت بالايي آن و حوزه‌هاي آبريز مثل دز و كرخه و از حوالي شهرستان شوشتر، دزفول و انديمشك شروع مي‌شود و تا شوش ادامه پيدا مي‌كند.

وي افزود: اين قسمت از نظر اتفاقات نوسنگي كه از 9000 سال پیش تا شكل‌گيري نخستين حكومت‌ها در ايران كه حدود 5000 سال پیش است و به خاطر حفاري‌هاي كه در محوطه‌هاي باستاني‌اش مثل چغاميش، چغاقنوت، جعفرآباد، بندبال، كوهلان و... صورت گرفته است بسيار اهميت دارد.

او توضيح داد: امتداد دشت شوشان به سمت دهلران مي‌رود و مي‌توان گفت اين 2 منطقه از نظر فرهنگي با هم قرابت دارند. دشت‌هاي ميان كوهي شرق خوزستان مثل ايذه، دشت گل و دشت سوسن نیز به دلیل اين‌ كه براي اقتصاد دامپروري مناسب هستند مورد توجه باستان‌شناسان قرار گرفته‌اند.

عبدی اضافه كرد: هم‌چنین قسمت پاييني دشت شوشان و حدودا 50 كيلومتري شمال اهواز تا راس خلیج فارس در بيش‌تر دوران پيش از تاريخ زير آب بود و رودخانه‌هايي هم‌چون كارون و دز كه به خليج فارس مي‌ريختند آن زمان به صورت مستقل به خليج فارس مي‌ريختند و راس خليج فارس هم بالاتر و شمالي‌تر بوده است. اين اتفاقات در حدود 3000 سال پيش روي داد و به مرور زمان با عقب‌نشيني خليج فارس رسوباتي به جاي ماند و خليج فارس به جايي كه اكنون می‌بینیم رسید.

اين باستان‌شناس افزود: هم‌چنين در بررسي‌هايي كه انجام داده‌ايم دشت‌هاي جنوب شرقي خوزستان مثل بهبهبان و رامهرمز كه در كوه‌پایه‌های زاگرس هستند به خاطر عبور رودخانه از آن‌ها از نظر كشاورزي و دامپروري بسيار مهم هستند.

وي بيان كرد: بر اساس مداركي كه ما از آغاز روستانشيني، آغاز شهرنشيني و شكل‌گيري اولين حكومت‌ها در دشت شوشان داریم مي‌توان شهر شوش را جزو يكي محوطه‌هاي مهم ايران دانست و از نظر اهميت باستان‌شناسي در رده‌هاي بالا است. در دوران باستان از هزاره سوم قبل از ميلاد تا روي كار آمدن هخامنشيان دشت شوشان به همراه مرودشت فارس جزو 2 منطقه اصلي تمدن عيلام بودند و اهميت اين مناطق در دوران بعدي یعنی دوران سلوكي‌ها و اشكانيان ادامه پيدا مي‌كند. در نهايت ساسانيان مي‌آيند و خوزستان هم به خاطر پتانسيل كشاورزي بالايي كه دارد براي آنها منطقه‌ای بسيار مهم مي‌شود.

اين باستان‌شناس اظهار كرد: با توجه به اهميت خوزستان در دوران‌ گذشته به همين منظور در سال‌هاي قبل از انقلاب بسيار مورد توجه باستان‌شناسان قرار گرفت و بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي ميداني باستان‌شناسي در ايران در خوزستان انجام مي‌شد و بيشتر هیات‌های فرانسوي و آمريكايي در خوزستان فعاليت مي‌كردند.

او خاطرنشان كرد: به رغم فراواني آثار باستاني در خوزستان و وجود چندين محوطه مهم باستاني ايران در خاك خوزستان همچون شوش، چغازنبيل، هفت‌تپه، جندي‌شاپور و... به علت اين كه مدت‌ها است كه باستان‌شناسان در آن جا كار نكرده‌اند اين‌ محوطه‌ها به فراموشي سپرده شده‌اند. ولي اگر باستان‌شناسان باز كار خودشان را از سر بگيرند دوباره مي‌توانند اين آثار به حالت زنده گذشته خودشان بگردانند كه در جذب گردشگر اهميت به‌سزايي دارد.

اين باستان‌شناس گفت: گردشگران علاقه دارند به محوطه‌هايي كه باستان‌شناسان در آن جا در حال كار كردن هستند بدهند و علاوه بر اين كه محوطه باستان را مي‌بينند باستان‌شناسان را هم در حين كار كردند ببينند.

وي یادآوری کرد: يكي از علل فراموش شدن خوزستان اين است كه به جاي باستان‌شناسان متخصص اكثر اين محوطه‌ها در دست افرادي است كه چيزي درباره باستان‌شناسي نمي‌دانند و بيشتر باعث تخريب آثار مي‌شوند.

عبدي تصريح كرد: متاسفانه آثار باستاني خوزستان در حال تخريب است و اداره ميراث فرهنگي خوزستان بايد به افراد ناشي اجازه ندهد كه در محوطه‌هاي باستاني كار كنند. در عوض زمينه را براي باستان‌شناسان با تجربه ايجاد كند تا به اين محوطه‌ها بيايند و شروع به كار كنند تا باستان‌شناسي در خوزستان احيا شود كه به دنبال آن مساله گردشگري احيا مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:42  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار عمرانی اهواز

                               مترو اهواز در فهرست "مهر ماندگار" جاي مي‌گيرد؟

مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: پروژه‌هايي كه قرار است در قالب طرح مهر ماندگار اجرايي شوند بايد تا اواخر شهريورماه مشخص شوند و اين در حالي است كه پروژه قطار شهري اهواز براي قرار گرفتن در قالب طرح مهر ماندگار با مشكل تامين اعتبارات ارزي مواجه استعباس هلاكويي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (اايسنا)_منطقه خوزستان_اظهار كرد: در زمينه تامين اعتبارات ريالي پروژه قطار شهري اهواز مشكلي وجود ندارد و اين اعتبارات ابلاغ شده است؛ تنها مشكل موجود، تامين اعتبارات ارزي است و پروژه نيازمند حدود 110 ميليون دلار اعتبارات ارزي است. وي درباره فعاليت دستگاه‌هاي حفار تونل (TBM) افزود: در حال حاضر دستگاه حفار كه فعاليت خود را از ايستگاه سه‌راهي فرودگاه آغاز كرده، در فاصله اندكي از ايستگاه ميدان چهارشير قرار دارد و ايستگاه‌هاي سه‌راهي فرودگاه و زيتون را پشت سر گذاشته است. دستگاه حفار تا 45 روز ديگر از ايستگاه چهارشير عبور خواهد كرد و مسير خود را به سمت ايستگاه نفت ادامه مي‌دهد.هلاكويي درباره ميزان پيشرفت پروژه در محل ايستگاه‌ها، تصريح كرد: ميزان پيشرفت پروژه در ايستگاه ميدان ساعت قابل قبول است و هم‌اكنون سقف ايستگاه در حال بتون‌ريزي است و عمليات خاك‌برداري نيز تا پايان شهريورماه انجام مي‌شود. ايستگاه ميدان ساعت تا شهريورماه سال آينده تكميل و ديوارهاي اطراف آن برداشته مي‌شود. ايستگاه نادري غربي نيز تكميل شده و ديوارهاي آن مهرماه برداشته مي‌شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:39  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار موفقیتهای استان

مدیر باغبانی خوزستان:
خوزستان در تولید گل مریم اول شد

خبرگزاری فارس: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: این استان از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گل مریم، تولید پیاز و پیازچه گل مریم رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری فارس: خوزستان در تولید گل مریم اول شد 

به گزارش خبرگزاری فارس اهواز به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خوزستان، حلیم کوتی اظهار داشت: کشت پیاز و پیازچه گل مریم از اوایل خرداد ماه آغاز و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد و برداشت آن اواسط آبان تا اسفند ماه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه 95 درصد سطح زیر کشت و تولید گل مریم در شهرستان دزفول است، گفت: شهرستان‌های، دزفول، اندیمشک و شوش از مناطق عمده تولید گل مریم به شمار می‌روند.

کوتی اظهار داشت: در سال گذشته گل مریم با سطح زیر کشت 125/2 هکتار شامل 41 هکتار کشت در فضای آزاد و 84/2 هکتار کشت در گلخانه‌های با پوشش پلاستیک در رتبه دوم گل‌های شاخه بریده استان قرار داشت و 85 نفر تولیدکننده گل مریم 24 میلیون و 200 هزار شاخه گل تولید کردند.

وی با بیان اینکه کاشت گل مریم در فضای آزاد و در گلخانه و به صورت کرتی صورت می‌گیرد به مشکلات عمده گلکاران اشاره نمود و اظهار داشت: هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا به ویژه احداث گلخانه، هزینه‌های کارگری بالا، نبود نهاده‌های مورد نیاز در زمان مناسب، فقدان سیستم حمل و نقل مناسب و طولانی شدن راه‌اندازی پایانه گل و گیاه استان از جمله مشکلات عمده گلکاران است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:23  توسط امیر رحمانی  | 

آیا میدانستید؟

آیا میدانید؟ مخلوط سیر و لیمو، گرفتگی رگ ها را برطرف می کند

آیا می دانید : زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو بدهد یا عطر زده باشد حمله می کند؟

آیا می دانید : کتاب رکوردهای گینس ، رکورددار دزیده شدن از کتابخانه های عمومی است.

آیا می دانید : نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا می دهد؟

آیا می دانید : زمین با سرعتی معادل صدوهشتاد هزار کیلومتر در ساعت دور خورشید می چرخد.

آیا می دانید : خوردن یک سیب اول صبح ، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می شود؟

آیا می دانید : که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند.


آیا می دانید : برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید؟

آیا می دانید : مارها ناشنوا هستند و احساس آنها از محیط اطرافشان براساس ارتعاشاتی است که از زمین دریافت میکنند.

آیا می دانید : فنلاند بهترین آب نوشیدنی و هندوستان بدترین آب نوشیدنی را دارد.

آیا می دانید : نوزاد بیش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند؟

آیا می دانید : لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلول های جدید تعویض میشود؟

آیا می دانید : قدمت سیلک کاشان در ایران به ۱۰ هزار سال پیش بازمی گردد.

آیا می دانید : والت دیسنی از موش می ترسید.

آیا می دانید : چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد ، چین با ۱۳ کشور هم مرز است؟

آیا می دانید : مادر و همسر گراهام بل ، مخترع تلفن ، هر دو ناشنوا بودند.

آیا می دانید : بدن انسان قادر است در ظرف یک ساعت دو لیتر عرق تولید کند!؟

آیا می دانید : با چشم غیرمجهز به دوربین یا تلسکوپ ، شش هزار ستاره را در آسمان می توان مشاهده کرد؟

آیا می دانید : در سال ۱۹۹۶ ، ۳۱۵ مورد اشتباه در دیکشنری معروف وبستر وجود داشت.

آیا می دانید : شکلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بدی دارد ، با کمی شکلات می تواین یک سگ را کشت.

آیا می دانید : یک قطره الکل ، عقرب را دیوانه می کند و سبب می شود خودش را نیش بزند و بکشد.

آیا می دانید : مایع موجود در نارگیل نارس را می توان به جای پلاسمای خون استفاده کرد.

آیا می دانید : درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد.

آیا می دانید : بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک به دست ۲ ایرانی بنا شد.

آیا می دانید : عریض ترین آبشار جهان ، آبشار “خن ” در لائوس است که ۱۰ کیلومتر عرض و ۱۵ تا ۲۰ متر ارتفاع دارد.

آیا می دانید : نیکوتین سیگار به سرعت جذب خون می شود و در مدت سی ثانیه به مغز می رسد و بر سلول های عصبی اثر می گذارد؟

آیا می دانید : علت شناور شدن یخ روی آب این است که مولکول آب در حالت یخ زده جای بیشتری می گیرد ؛ بدین علت ، آب یخ زده سبک تر از اب جاری است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:17  توسط امیر رحمانی  | 

سخنی با خوانندگان وبلاگ

 
از کسانیکه از من متنفرند ممنونم ، آنها مرا قویتر می کنند .
از کسانیکه مرا دوست دارند ممنونم ، آنها قلب مرا بزرگتر می کنند .
از کسانیکه مرا ترک می کنند ، ممنونم آنان به من می آموزند هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست .
از کسانی که با من می مانند ممنونم ، آنان به من معنای عشق و دوستی را نشان می دهند . .


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:9  توسط امیر رحمانی  | 

یک ناهنجاری فرهنگی

 

باستان‌شناسی خوزستان فراموش شده است

يك باستان‌شناس تصریح کرد: باستان‌شناسان ايراني متاسفانه به كار كردن در خوزستان توجهي ندارد. خوزستاني كه زماني گل سرسبد باستان‌شناسي ايران بود الان به فراموشي سپرده شده است و به ندرت كارهايي در آن انجام مي‌شود و بيشتر ما درباره تخريب آثار باستاني مي‌شنويم تا پژوهش‌هاي باستانشناختي.كاميار عبدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان اظهار كرد: استان خوزستان از چند حوزه فرهنگي مختلف تشكيل شده كه يكي از آن‌ها دشت شوشان است و از قسمت بالايي آن و حوزه‌هاي آبريز مثل دز و كرخه و از حوالي شهرستان شوشتر، دزفول و انديمشك شروع مي‌شود و تا شوش ادامه پيدا مي‌كند.

وي افزود: اين قسمت از نظر اتفاقات نوسنگي كه از 9000 سال پیش تا شكل‌گيري نخستين حكومت‌ها در ايران كه حدود 5000 سال پیش است و به خاطر حفاري‌هاي كه در محوطه‌هاي باستاني‌اش مثل چغاميش، چغاقنوت، جعفرآباد، بندبال، كوهلان و... صورت گرفته است بسيار اهميت دارد.او توضيح داد: امتداد دشت شوشان به سمت دهلران مي‌رود و مي‌توان گفت اين 2 منطقه از نظر فرهنگي با هم قرابت دارند. دشت‌هاي ميان كوهي شرق خوزستان مثل ايذه، دشت گل و دشت سوسن نیز به دلیل اين‌ كه براي اقتصاد دامپروري مناسب هستند مورد توجه باستان‌شناسان قرار گرفته‌اند.

عبدی اضافه كرد: هم‌چنین قسمت پاييني دشت شوشان و حدودا 50 كيلومتري شمال اهواز تا راس خلیج فارس در بيش‌تر دوران پيش از تاريخ زير آب بود و رودخانه‌هايي هم‌چون كارون و دز كه به خليج فارس مي‌ريختند آن زمان به صورت مستقل به خليج فارس مي‌ريختند و راس خليج فارس هم بالاتر و شمالي‌تر بوده است. اين اتفاقات در حدود 3000 سال پيش روي داد و به مرور زمان با عقب‌نشيني خليج فارس رسوباتي به جاي ماند و خليج فارس به جايي كه اكنون می‌بینیم رسید.اين باستان‌شناس افزود: هم‌چنين در بررسي‌هايي كه انجام داده‌ايم دشت‌هاي جنوب شرقي خوزستان مثل بهبهبان و رامهرمز كه در كوه‌پایه‌های زاگرس هستند به خاطر عبور رودخانه از آن‌ها از نظر كشاورزي و دامپروري بسيار مهم هستند.

وي بيان كرد: بر اساس مداركي كه ما از آغاز روستانشيني، آغاز شهرنشيني و شكل‌گيري اولين حكومت‌ها در دشت شوشان داریم مي‌توان شهر شوش را جزو يكي محوطه‌هاي مهم ايران دانست و از نظر اهميت باستان‌شناسي در رده‌هاي بالا است. در دوران باستان از هزاره سوم قبل از ميلاد تا روي كار آمدن هخامنشيان دشت شوشان به همراه مرودشت فارس جزو 2 منطقه اصلي تمدن عيلام بودند و اهميت اين مناطق در دوران بعدي یعنی دوران سلوكي‌ها و اشكانيان ادامه پيدا مي‌كند. در نهايت ساسانيان مي‌آيند و خوزستان هم به خاطر پتانسيل كشاورزي بالايي كه دارد براي آنها منطقه‌ای بسيار مهم مي‌شود.اين باستان‌شناس اظهار كرد: با توجه به اهميت خوزستان در دوران‌ گذشته به همين منظور در سال‌هاي قبل از انقلاب بسيار مورد توجه باستان‌شناسان قرار گرفت و بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي ميداني باستان‌شناسي در ايران در خوزستان انجام مي‌شد و بيشتر هیات‌های فرانسوي و آمريكايي در خوزستان فعاليت مي‌كردند.

او خاطرنشان كرد: به رغم فراواني آثار باستاني در خوزستان و وجود چندين محوطه مهم باستاني ايران در خاك خوزستان همچون شوش، چغازنبيل، هفت‌تپه، جندي‌شاپور و... به علت اين كه مدت‌ها است كه باستان‌شناسان در آن جا كار نكرده‌اند اين‌ محوطه‌ها به فراموشي سپرده شده‌اند. ولي اگر باستان‌شناسان باز كار خودشان را از سر بگيرند دوباره مي‌توانند اين آثار به حالت زنده گذشته خودشان بگردانند كه در جذب گردشگر اهميت به‌سزايي دارد.اين باستان‌شناس گفت: گردشگران علاقه دارند به محوطه‌هايي كه باستان‌شناسان در آن جا در حال كار كردن هستند بدهند و علاوه بر اين كه محوطه باستان را مي‌بينند باستان‌شناسان را هم در حين كار كردند ببينند.

وي یادآوری کرد: يكي از علل فراموش شدن خوزستان اين است كه به جاي باستان‌شناسان متخصص اكثر اين محوطه‌ها در دست افرادي است كه چيزي درباره باستان‌شناسي نمي‌دانند و بيشتر باعث تخريب آثار مي‌شوند.عبدي تصريح كرد: متاسفانه آثار باستاني خوزستان در حال تخريب است و اداره ميراث فرهنگي خوزستان بايد به افراد ناشي اجازه ندهد كه در محوطه‌هاي باستاني كار كنند. در عوض زمينه را براي باستان‌شناسان با تجربه ايجاد كند تا به اين محوطه‌ها بيايند و شروع به كار كنند تا باستان‌شناسي در خوزستان احيا شود كه به دنبال آن مساله گردشگري احيا مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:26  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار ورزشی

مراسم استقبال از نواب نصیر شلال امشب در فرودگاه اهواز برگزار می شود

 
اهواز- مراسم استقبال از 'نواب نصیرشلال 'وزنه بردار دسته 105 كیلوگرم ، اولین مدال آور خوزستانی كه در المپیك 2012 لندن به مدال باارزش نقره دست یافته بوده ساعت 21 دوشنبه شب در فرودگاه بین المللی اهواز برگزار می شود.
 
به گزارش ایرنا ، مراسم استقبال از این قهرمان ملی با حضور علاقه مندان و ورزش دوستان خوزستان در ورودی فرودگاه اهواز برگزار خواهد شد. 'حمیدرضا گرشاسبی'مدیركل ورزش و جوانان خوزستان از عموم مردم ورزش دوست اهواز خواست كه در مراسم استقبال از این قهرمان ملی در فرودگاه اهواز حضور یابند.
نصیرشلال در سن 15 سالگی ورزش وزنه برداری را آغاز نمود و ابتدا فعالیت خود را با باشگاه شركت ملی نفت مسجدسلیمان آغاز كرد و هم اكنون یكی از ملی پوشان تیم ملی وزنه برداری در دسته 105 كیلوگرم است. وی در المپیك 2012 لندن موفق شد با بالا بردن وزنه 184 كیلوگرم در ضربه اول و 227 در دو ضرب و در مجموع 411 كیلوگرم به مدال نقره این مسابقات دست پیدا كرد.
با این مدال، ایران در این وزن، پس از 12 سال (پس از مدال طلای حسین توكلی) صاحب مدال شد. نصیرشلال پس از اینكه نتوانست مدال طلای این وزن را كسب كند در پاسخ به این پرسش كه چرا نتوانستید حركت آخر را صحیح انجام دهید؟، گفت: بعد از اینكه در جدول دیدم كه مدال نقره‌ام قطعی شده است كمی دلسرد شدم و نتوانستم عملكرد قابل قبولی داشته باشم. من در تمرینات این وزنه را زده بودم اما خستگی و جو سالن باعث شد نتوانم ركوردم را تكرار كنم. وزنه برداران اعزامی كشورمان در المپیك 2012 لندن یك مدال طلا و دومدال نقره كسب كردند
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:19  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار انتظامی خوزستان

باند سارقان منازل در خوزستان منهدم گردید

 
اهواز-رییس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری چهارنفر سارق منزل و كشف 12 فقره سرقت در شهرستان اهواز خبر داد.
 
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس ،سرهنگ 'حفیظ اله خواجوی'در تشریح این خبر بیان داشت:ماموران پلیس آگاهی خوزستان در پی افزایش اخبار رسیده مبنی بر سرقت منازل در اهواز رسیدگی به این موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. این مقام مسوول در ادامه افزود: ماموران كلانتری11شهرستان مركز استان پس از دستگری شخصی به هویت معلوم به اتهام سرقت ، پرونده مذكور را باهدف انجام تحقیقات بیشتر، به همراه متهم به پایگاه شرق پلیس آگاهی استان ارجاع دادند. وی گفت: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس به12فقره سرقت منازل شهرستان اهواز با همدستی 3 نفر دیگر اعتراف نمود. سرهنگ خواجوی درخاتمه با اشاره به شناسایی و دستگیری همدستان متهم خاطر نشان كرد:متهمان دستگیر شده با تشكیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:12  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار حقوقی - قضایی

مجتمع ویژه تصادفات در استان خوزستان افتتاح شد

 
اهواز-مدیركل پزشكی قانونی استان خوزستان از افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به مصدومان تصادفات و فعالیت واحد پزشكی قانونی در این مجتمع خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره كل پزشكی قانونی استان خوزستان، دكتر فرزاد حسینی با اعلام این خبر افزود: به منظور تسریع در بررسی پرونده‌های مصدومان حوادث رانندگی و با هماهنگی مقامات قضایی استان خوزستان، مجتمع ویژه تصادفات در شهرستان اهواز راه‌اندازی شد. وی با اشاره به اینكه بخش قابل توجهی از مراجعات پزشكی قانونی مصدومان حوادث رانندگی هستند تصریح كرد: با افتتاح این مركز نیازی به مراجعه مصدومان حوادث رانندگی به مراكز پزشكی قانونی نیست و كلیه خدمات لازم در مجتمع تصادفات به افراد ارائه می شود، بنابراین حجم قابل توجهی از مراجعات مراكز معاینه پزشكی قانونی كاهش می ‌یابد. به گفته وی در حال حاضر یك پزشك و یك كارمند در واحد پزشكی قانونی مجتمع ویژه تصادفات به مراجعین ارائه خدمت می كنند. دكتر حسینی با بیان اینكه مجتمع ویژه تصادفات استان خوزستان اولین مجتمع تصادفات در كشور است، ادامه داد: این مجتمع در ساختمانی نزدیك به دادگستری استان خوزستان قرار دارد و كلیه امور مربوط به مصدومان حوادث رانندگی اعم از رسیدگی قضایی، استعلام پزشكی قانونی و امور بیمه‌ای، شورای حل اختلاف، كلانتری و ... در این محل انجام می‌شود.
مدیركل پزشكی قانونی استان خوزستان یادآور شد: فعالیت مجتمع ویژه تصادفات تأثیر قابل توجهی در كاهش اطاله دادرسی دارد و موجب افزایش سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها می شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:10  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

امشب با موضوع اورانیوم ضعیف شده در گرد و غبار
نمایندگان خوزستان با معاون رئیس جمهور نشست برگزار می‌کنند

خبرگزاری فارس: نماینده مردم اهواز در مجلس از تشکیل جلسه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اورانیوم ضعیف شده در گرد و غبارهای وارد شده به خوزستان خبر داد.

خبرگزاری فارس: نمایندگان خوزستان با معاون رئیس جمهور نشست برگزار می‌کنند 

سید شکرخدا موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار داشت: بار‌ها درباره تأثیرات منفی گرد و غبار‌ها بر سلامت مردم مطالبی مطرح شده اما اکنون وضعیت عادی نیست و باید پیامدهای این پدیده به صورت ویژه بررسی شود.

وی با اشاره به وجود شواهد عینی در زمینه وجود اورانیوم ضعیف در ریزگرد‌ها، افزود: در اهواز پس از تولد نوزاد ناقص و نارس در یکی از بیمارستان‌های این شهر، پزشکان دلیل تولد این نوزاد ناقص را اورانیوم عنوان کرده‌اند البته هنوز جا دارد که این مسئله به صورت تخصصی‌تر بررسی شود.

موسوی تأکید کرد: لازم است در این زمینه تحقیق و پژوهش‌های علمی انجام شود و اطلاع‌رسانی شفاف و جامع به شهروندان ارائه گردد.

وی با اشاره به اینکه امشب جلسه‌ای با حضور نمایندگان خوزستان در مجلس با معاون رئیس جمهور در این زمینه تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: در این دیدار، حول محورهای متعدد زیست محیطی خوزستان با معاون رئیس جمهور مطالبی مطرح می‌شود که البته امیدواریم به نتیجه برسد و خروجی آن مصوبه‌ای برای حل مشکلات باشد.

عضو مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به فکر سلامتی نسل آتی انقلاب اسلامی باشیم و نباید از این مشکل غافل شد زیرا زیان‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

چندی پیش ادعا شده بود که گرد و غبارهای وارد شده به خوزستان از طرف کشور عراق به دلیل استفاده از اورانیوم ضعیف شده در جنگ عراق با آمریکا باعث تولد نوزادان ناقص و نارس در خوزستان شده است و در روزهای اخیر اظهارات متفاوتی درباره این موضوع از زبان مسئولان مختلف مطرح شده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:6  توسط امیر رحمانی  | 

یک خبر از هندیجان

به دلیل نبود مراکز پزشکی در هفتکل
اینجا اگر مریض شوی، از دست می‌روی

خبرگزاری فارس: دومین شهر نفت‌خیز خاورمیانه که معادن سنگ و کوره‌های آهک پزی آن زبانزد خاص و عام است همچنان در محرومیت به سر می‌برد. شهروندان هفتکل از امکانات شهری و تفریحی چشم پوشیده‌اند اما امکانات درمانی اگر فراهم نشود مجبورند از دنیا چشم فرو بندند....

خبرگزاری فارس: اینجا اگر مریض شوی، از دست می‌روی 

به گزارش خبرگزاری فارس از هفتکل، یکی از مشکلاتی که از دیرباز گریبانگیر شهر نفت خیز و محروم هفتکل بوده و باعث رنجش مردم این دیار می‌شده، نبود امکانات درمانی مناسب است. به دلیل همین عدم امکانات و در رأس آن نبود پزشک متخصص، تاکنون عده‌ای جان خود را از دست داده‌اند که تعداد آنها هم کم نیست.

در دور نخست سفر استانی هیئت دولت به استان خوزستان در سال 1385، پیشنهادی مبنی بر احداث یک مرکز درمان بستر 12 تختخوابه در هفتکل تصویب شد که پس از حدود شش سال، فقط در حد یک ساختمان جدید در جوار بارگاه هفت شهید گمنام باقی ماند و از امکاناتی که قرار بود در این مرکز استفاده شود خبری نیست.

* مصوبه‌ای که بر زمین ماند

رضا جعفرزاده جوان هفتکلی که چند ماه پیش پدرش را به خاطر همین نبود امکانات در شهر از دست داد، وضعیت درمانی این منطقه را بسیار اسفبار توصیف کرده، می‌گوید: پزشکانی که در درمانگاه‌های هفتکل مشغول هستند تازه کار و کم تجربه‌اند و آنچنان که باید، نمی‌توانند برای بیماران کاری انجام دهند.

وی در ادامه به احداث مرکز بهداشتی درمانی در کوی شهدا اشاره کرده، می‌افزاید: پیش از این، درمانگاه در وسط شهر بود و همه به آن دسترسی داشتند اما اکنون از شهر فاصله دارد و مردم برای رفتن به آنجا دچار مشکل می‌شوند.

به گفته این شهروند هفتکلی، درمانگاه را دو قسمت کرده‌اند؛ صبح‌ها در محل قبلی خدمات درمانی به بیماران ارائه می‌شود و شب‌ها باید بیماران با هزاران زحمت خود را به محل جدید برسانند. در صورتی که در دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور به خوزستان مصوبه‌ای اعلام شد که شد قرار بود با اجرای آن، یک مرکز درمان بستر با تجهیزات خوب و به روز راه اندازی شود که این چنین نشد.

جعفر‌زاده تأکید می‌کند: اگر بیماری اورژانسی به درمانگاه شماره 2 مراجعه کند و نیاز به رادیولوژی و یا آزمایش داشته باشد باید به مرکز شماره یک بیاید، آن را انجام دهد و بار دیگر به مرکز 2 برگردد. تازه آن وقت پزشک عمومی آن مرکز، آن را ببیند.

وی می‌گوید: شهروندان می‌توانند از نبود امکانات تفریحی و نشاط آور چشم پوشی کنند ولی اگر کسی نیمه شب دچار مشکل خاصی شد، باید چه کار کند؟ او چاره‌ای جز اعزام به رامهرمز و یا اهواز ندارد که گاهی اوقات هم در بین راه بیمار از دنیا می‌رود.

* پزشکان کم تجربه

علی مقدم دیگر شهروند هفتکلی که به گفته خودش به دلیل نبود امکانات درمانی قرار است از هفتکل نقل مکان کند، می‌گوید: ما مردم هفتکل موش آزمایشگاهی برای پزشکان تازه کار شده‌ایم. فارغ التحصیلان جوان پزشکی به شهر ما می‌آیند و پس از چند سال که خبره شدند، از اینجا می‌روند.

وی به یک نمونه مثال عینی از کمبود امکانات و پزشک متخصص که خود با آن مواجه شده اشاره می‌کند: چند شب پیش همسرم بیمار شد، وقتی برای مداوای وی، به درمانگاه مراجعه کردم و وضعیت دکتر را دیدم اجازه ندادم همسرم را معاینه کند و‌‌ همان شب با 14 هزارتومان به عنوان دربستی تاکسی او را به رامهرمز بردیم.

مقدم در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانه‌های شهر نیز اظهار می‌دارد: چندی پیش که گرد و خاک شدیدی آمده بود برای تهیه ماسک به داروخانه‌ها مراجعه کردم ولی هیچ کدام ماسک نداشت، این در حالی است که در تهران روزهایی که گرد و غبار است علاوه بر ماسک، شیر رایگان هم به شهروندان می‌دهند تا برای آنها مشکلی پیش نیاید. ما ماسک و شیر رایگان نمی‌خواهیم بلکه مسئولان پیگیری کنند تا بتوانیم ماسک را با پول خودمان از داروخانه تهیه کنیم.

وی مهم‌ترین خواسته خود را ازمسئولان فراهم کردن زمینه حضور پزشک متخصص در شهر هفتکل عنوان می‌کند تا دیگر مجبور نباشند با هزینه‌های زیاد به این شهر و آن شهر بروند.

* قدمت، ثروت، فلاکت

محمد عبدی‌پور جوان هفتکلی نیز به احداث ساختمان درمانگاه جدید اشاره کرده می‌گوید: قرار بود این درمانگاه تجهیز شود و پزشکان متخصص در آن به مداوای مردم بپردازند ولی‌‌ همان نیرو‌ها و امکانات قبلی منتقل شدند و هیچ دردی از مردم دوا نشد بلکه برای رفتن به آنجا هزینه کرایه تاکسی تلفنی به آن اضافه شد.

وی می‌افزاید: در هفتکل به هر بیماری به جز سرماخوردگی مبتلا شوی باید بار سفر به شهرهای دیگر از جمله اهواز را ببندی و برای درمان یک بیماری ساده مقدار زیادی هزینه کنی.

این شهروند از کم کاری و بی‌توجهی مسئولان به مسئله مهمی همچون سلامت و درمان مردم انتقاد کرده و می‌گوید: چرا در شهری با این همه قدمت و ثروت، کسی که دچار یک مسمومیت ساده می‌شود باید به اهواز اعزام شود و درمانی برای او در هفتکل چاره اندیشی نشود.

سید احسان موسوی دیگر شهروند هفتکلی از نبود پزشک متخصص حتی چشم پزشک انتقاد کرده می‌گوید: حتی داروخانه‌های محدود این شهر گاهی‌‌ همان داروهای ساده‌ای را که پزشک عمومی تجویز می‌کنند ندارند.

خانم روشنی نیز که خود با مشکلاتی به دلیل نبود متخصص مواجه شده می‌گوید: چندی پیش که فرزندم دل درد داشت به درمانگاه مراجعه کردیم، به دلیل ناتوان بودن پزشک در تشخیص بیماری، به اهواز اعزام شد که در اهواز، یک بیماری ساده اعلام شد این در حالی بود که هزینه زیادی برای اعزام و این رفت و آمد‌ها بر ما تحمیل شد.

* توپ در زمین نماینده

بهزاد صالح بیگی فرماندار و رییس شورای سلامت شهرستان هفتکل از رایزنی‌هایی که با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده خبر داده و می‌گوید: از اول مهرماه پزشک متخصص داخلی در هفتکل به صورت دایم مستقر می‌شود.

وی همچنین می‌گوید: یکی از افراد نیکوکار شهرستان در خواست احداث یک پلی کلینیک تخصصی برای حضور چهار پزشک متخصص اطفال، زنان و زایمان، ارتوپدی و داخلی را داده است که این پیشنهاد در حال طی مراحل قانونی است.

نماینده دولت در شهرستان هفتکل اظهار امیدواری می‌کند که این پلی کلینیک تخصصی در کمتر از شش ماه راه‌اندازی شود و به مردم خدمات رسانی کند.

صالح بیگی در عین حال تصریح می‌کند: از آنجا که صدور مجوز برای راه اندازی پلی کلینیک تخصصی نیاز به زمان زیادی دارد اگر دانشگاه علوم پزشکی اهواز حمایت کند و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری نماید، به شرط آنکه مکان راه اندازی مورد تأیید قرار گیرد ممکن است این پلی کلینیک زود‌تر از موعد مقرر نیز راه اندازی شود.

به گفته وی، با تخصیص اعتبار از سوی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، تجهیزاتی برای بخش درمانی شهرستان هفتکل خریداری شده که در آینده‌ای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

---------------------------

گزارش از: حسین یزدی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:48  توسط امیر رحمانی  | 

یک خبر از ماهشهر

پس از یک هفته از آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر

اگر وضعیت عادی است چرا کارخانه فعال نیست؟

با گذشت حدود یک هفته از آن حادثه و در حالیکه هنوز کارخانه فعالیت خود را نتوانسته آغاز کند و روز به روز به تعداد کشته شدگان اضافه می‌شود تا جاییکه تا کنون ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند، در گفتگویی که یک روز پس از انفجار در سیمای مرکز خوزستان با فرماندار ماهشهر انجام می‌گیرد، ایشان از کشته شدن فقط یک نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر خبر می‌دهد (آماری که برای روز اول صدق می‌کرد) و در ادامه نیز می‌گوید همه چیز عادی می‌باشد و کارخانه فعالیت خود را شروع کرده است.

امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی پتروشیمی برای این گونه حوادث استاندارد نیستند.

تعدادی از نیروهای درگیر با حادثهٔ انفجار در پتروشیمی بندر امام (ره) به خبرنگار ما گفتند: انفجار درست در ۲۰ متری محل ایستگاه آتش نشانی که در کنار می‌ترینگ (تقسیم گاز کارخانه) ساخته شده رخ داد و باعث شد تا یک شیفت کامل از آتش نشانان در بدو حادثه دچار صدمات سختی شوند و نیروهایی که در استراحت بسر می‌بردند از ماهشهر که در فاصلهٔ ۱۵ کیلومتری قرار دارد، خود را به محل حادثه برسانند.
این در حالی است که طبق مقررات وزارت نفت، قسمتهایی که باید در زمان حادثه وارد عمل شوند باید در خارج از سایت صنعتی مستقر باشند تا خود از آسیب در امان باشند که متأسفانه علیرغم مکاتبات اداره محیط زیست، به این مسأله ترتیب اثر داده نشده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه باسکول، دفتر کارکنان محیط زیست، واحد حمل و نقل سنگین و پمپ گازوئیل در نزدیکی می‌ترینگ قرار دارند، اگر این حادثه در روزی غیر از جمعه صورت می‌گرفت، تلفات بسیار سنگین تری را به جای می‌گذاشت.
یکی از کار‌شناسان آتش نشانی در این رابطه گفت: خودروهای آتش نشانی موجود، استاندارد استفاده در کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی را ندارند و مناسب هتل‌ها و اماکن مرتفع دیگر هستند، زیرا این خودرو‌ها دارای موتور سوپر جت بوده که به هنگام روشن شدن برای خنک نمودن خود، هوای اطراف را به داخل موتور می‌کشانند و انفجار ۳ خودرو آتش نشانی در این حادثه نیز به دلیل مکش گازهای منتشر شده به داخل موتور بوده است که می‌شد با اطلاع رسانی به موقع و جلوگیری از هر گونه اقدام گرمی، جلوی این حادثه را گرفت که متأسفانه به علت ناآگاه بودن مدیریت H. S. E (اداره بهداشت و ایمنی کار) و نداشتن تجهیزات استاندارد و مناسب برای سومین بار است که چنین حوادثی رخ می‌دهد.
 


سال قبل نیز یکی از افسران آتش نشانی به نام عادل آلبوغبیش، به دلیل نداشتن تجهیزات به داخل قیف کشیده شد و جان باخت.

این آتش نشان اضافه کرد: در حال حاضر مرکز آتش نشان و گروه امداد و نجات در محل خطرناک‌ترین واحد پتروشیمی یعنی واحد CA (کلر آلکالی) قرار دارد. اگر آتش به گاز V. C. M سرایت می‌کرد، چون این گازی است که با جذب یک ملکول اکسیژن کلیهٔ موجودات زنده، اعم از انسان و جانوران و گیاهان را تا شعاع ۲۰ کیلومتری از بین می‌بَرَد، شاهد یک فاجعهٔ عظیم می‌بودیم. ژاپنی‌ها در اوائل ساخت مجتمع، مرکز آتش نشانی را خارج از سایت صنعتی ساخته بودند، اگر خدای ناکرده اتفاق مشابه‌ای بیفتاد، و نیروهایی که باید برای امداد وارد عمل شوند، خودشان دچار حادثه شوند، خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از افراد درگیر با این حادثه گفت: اتفاقات مشابه‌ای در این سال‌ها باعث کشته شدن تعدادی از همکاران ما شده است، در این حادثهٔ اخیر، یک شیفت کامل که از نیروهای آموزش دیده در خارج و داخل کشور بودند، کشته یا مجروح شدند. چندی پیش قرار بود به دلیل کوتاهیِ رییس H. S. E در امور محوله، ایشان را عوض کنند که متأسفانه با دخالت یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقاٌ از نمایندگان استان خوزستان هم نبود و همچنین حمایت یکی از مسوولین شرکت صنایع پتروشیمی، از این کار جلوگیری بعمل آمد.
وی اضافه کرد: جای تأسف دارد که آتش نشانیِ صنایع پتروشیمی، آمبولانس ندارد، و ما ناچار شدیم برخی آسیب دیدگان را با وانت بار به بیمارستان منتقل کنیم. زیرا در این مواقع باید از منطقه ویژه پتروشیمی یا درمانگاه درخواست آمبولانس کنیم، که اگر آمبولانس‌های آنان در مأموریت نباشند به محل اعزام می‌شوند. شرم آور است اگر بگویم که ما تا بامداد فردای روز حادثه با زبان روزه، حتی آب هم نخوردیم، وقتی می‌دیدیم همکاران ما با زبان روزه، در آتش می‌سوزند.
 یکی از همکاران ما بنام حمزه پارسا که شیفت استراحتش بود خودش را به محل رساند و وقتی صحنه را دید، لباس مخصوص پوشید و از ما خواست آب روی او بگیریم تا داخل محوطه آتش شده و مصدومین را بیرون بیاورد، دو نفر دیگر هم به او پیوستند و تعدادی از مصدومین را بیرون آوردند. این‌ها بایستی تشویق شوند، مدیران مقصر نیز باید پاسخگو باشند.
در پایان تعداد دیگری از آتش نشانان نیز با انتقاد از نحوه اعلام این خبر در سیمای مرکز خوزستان گفتند: با گذشت حدود یک هفته از آن حادثه و در حالیکه هنوز کارخانه فعالیت خود را نتوانسته آغاز کند و روز به روز به تعداد کشته شدگان اضافه می‌شود تا جاییکه تا کنون ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند، در گفتگویی که یک روز پس از انفجار در سیمای مرکز خوزستان با فرماندار ماهشهر انجام می‌گیرد، ایشان از کشته شدن فقط یک نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر خبر می‌دهد (آماری که برای روز اول صدق می‌کرد) و در ادامه نیز می‌گوید همه چیز عادی می‌باشد و کارخانه فعالیت خود را شروع کرده است. چرا نباید واقعیت‌ها را به گوش مسئولان عالی رتبه کشوری رساند، تا با افراد خاطی برخورد کنند، تا بار دیگر شاهد این گونه فجایع نباشیم.
|ایلنا|

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:37  توسط امیر رحمانی  | 

یک گزارش انتقادی

ماجرای میلیارد ها تومان سرمایه مردم خوزستان

مجید منادی

یکی از دغدغه های همیشگی مردم و به ویژه نخبگان خوزستان این بوده و هست که آنگونه که باید و شاید  مورد توجه و اهتمام مسئولان کشوری قرار نمی گیرند و البته مهم ترین یا حداقل یکی از مهمترین مصادیق این نگرانی عدم تخصیص بودجه های متناسب با عقب افتادگی های این استان زر خیز است.

برای مثال وقتی، بحث دو درصد نفت برای استان خوزستان قرار بود در مجلس تصویب شود اما به جای آن دو درصد به کل مناطق نفتخیز محروم اختصاص پیدا کرد، بسیاری از مردم  به حق نگران بودند و علاوه بر اینکه رسانه ها به درستی به آن مسئله پرداختند، این داستان نقل محافل و جلسات رسمی و حتی خانوادگی نیز شده بود.

 یعنی بسیاری از مردم، رسانه ها و نخبگان تصور می کنند بودجه مشکل اصلی عدم توسعه استان است.
حال بنگرید به این تیتر که هفته ی قبل در خبرگزاری های استانی و همچنین هفته نامه رسانه جنوب درج شده:

169 میلیارد از بودجه سال 90 استان هنوز جذب نشده  است

البته برخی گمانه زنی ها و گفته های مسئولان و مطلعان ما را مجاب کرد که این " مبلغ باقیمانده " بیش از آن چیزی است که مطرح شده اما شما بار دیگر به این تیتر دقت کنید:

169 میلیارد از بودجه سال 90 استان هنوز جذب نشده است

این یعنی یک فاجعه برای خوزستان، یعنی چهار ماه از سال 91 گذشته اما مسئولان خوزستان هنوز نتوانسته اند این مبلغ را که حق مردم استان است، جذب کنند و تا چند روز دیگر نیز به خزانه کشور باز خواهد گشت...

169 میلیارد تومانی که استاندار از عدم جذب آن تا هفته دوم تیرماه خبر داده است در واقع بودجه ای تقریبا معادل 6 برابر هزینه ساخت پل کابلی اهواز (پل غدیر) است، یعنی با جذب آن می شد حداقل 6 پروژه بزرگ برای استان خوزستان بویژه مناطق محروم تعریف و اجرایی کرد.

این مطلب که نشان از یک فاجعه ی مدیریتی در استان خوزستان دارد از چند منظر قابل بررسی است و البته تا زمانی مسئولان و متولیان امر بودجه استان تا به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها تن ندهند نمی توان به پاسخ روشنی دست یافت:
الف) مسئولان بگویند این مبلغ باقیمانده از بودجه استان دقیقا در چه ردیف هایی و مربوط به حوزه عملکرد کدام مدیران است؟
ب) آقایان مسئول پاسخ دهند استان خوزستان با این حجم کار بر زمین مانده، و این مقدار مناطق محروم در کدام شاخصه ها به مرحله ای رسیده که دیگر نیازی به هزینه کرد بودجه ها ندارد؟

پ) در صورتیکه بخواهند در چند روز فرصت باقیمانده برای جذب اعتبارات اقدام نمایند و پروژه تعریف نمایند، آیا می توان مدعی شد دراین چند روز می توان به یک طرح کارشناسی شده و اساسی دست یافت؟ و اساسا طرحی که در چند روز، و احتمالا  برای فرار از زیر سوال رفتن توسط افکار عمومی تهیه و اجرایی شود ضرر مضاعف برای استان و کشور نیست؟

ت) خوب است آقایان دست اندر کار و مرتبط کمی کلاهشان را بالاتر بگذارند و بگویند اگر توان جذب این مقدار بودجه های تخصیصی را نداشته اند، از ابتدا چرا اعلام نکردند تا لااقل این بودجه ها در جای دیگر کشور (علی رغم اینکه خوزستان محق تر از دیگران است) هزینه شود.
ث) مسئولانی که در اثر اشتغال به امور حاشیه ای یا نداشتن حداقل های توان مدیریتی نتوانسته اند بودجه های استان را جذب کنند، با چه اعتماد به نفسی ( بخوانید با چه رویی؟) می خواهند برای سال آینده و سال های آینده درخواست تخصیص بودجه برای خوزستان را بدهند؟
سوال آخر و مهمتر از همه ی این سوالات:

جناب آقای استاندار خوزستان، که ظاهرا علی رغم وظیفه ای که بر عهده اش هست، خود  را بی نیاز از پاسخگویی و حتی اخیرا رویارویی با  رسانه های مستقل ( و نه دولتی ) می بیند باید پاسخ دهد که...

اولا، ایشان بعنوان بالاترین مقام اجرائی استان، یا ازاین ماجرا (عدم جذب بودجه های استان) با خبر بوده که باید پاسخگو باشد چرا اقدام عملی در این قضیه نداشته است؟ و اساسا کدام وظیفه ی استاندار از دفاع از حقوق مردم استان مهمتر است که اینقدر دیرهنگام(فقط چند روز قبل از پایان مهلت جذب بودجه سال گذشته) فرصت شده به این موضوع پرداخته شود؟ و حالا  هم که آقای استاندار، خیلی خیلی دیر به این مسئله ورود کرده است، غیر از طرح در جلسه و " نشستن و گفتن و  برخاستن " چه اقدام عملی در این خصوص انجام داده است؟

ثانیا، اگر آقای حجازی استاندار خوزستان با وجود این همه دستگاه های نظارتی، از این مسئله مهم بی خبر بوده است که ما سخن را کوتاه می کنیم و قضاوت را به خود مخاطبان می سپاریم....

ثالثا، آقای استاندار خوب است بگویند که آیا مشکل عدم جذب بودجه ی تخصیص یافته به ادارات خوزستان فقط و فقط در اداره کل میراث فرهنگی بوده که ایشان نام آن را ذکر کرده است یا اینکه مبلغ فراتر از این حرف ها است و نام ادارات دیگر به دلایل دیگری مطرح نمی شود...

در این میان مطلبی بسیار مهم هم هست که نباید از آن غافل شد. و آن اینکه دوستان  و همکاران رسانه ای در استان خوزستان نیز نباید به سادگی از کنار این مطلب بگذرند و تا مشخص شدن کل ابعاد ماجرا و نتیجه آن پیگیر قضایا باشند، چرا که متاسفانه شاهد بودیم این مطلب در رسانه های استان نمود خاصی نداشت.

حال با توجه به اختصاص بودجه های بی سابقه به استان خوزستان که انصافا در دولت های نهم و دهم شاهد آن بوده ایم آیا باز هم می توان گفت مشکل اصلی استان خوزستان بی توجهی مسئولان کشوری و عدم تخصیص بودجه است یا باید کنکاشی جدی تر در عملکرد و شخصیت مدیران عالی رتبه استانی که می بایست خادم مردم استان باشند- و نمایندگان استان خوزستان در مجلس-که قرار بود به وکالت از مردم بر امور نظارت کنند، نمود. 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:30  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار و تحلیل متنوع سیاسی و اقتصادی ایران و جهان

بررسی نقش ترکیه در تحولات منطقه بسیار پیچیده و نیازمند بررسی چند بعدی و چند جانبه است. همین طور گمانه زنی های تحلیل گران در این رابطه متفاوت و متعدد است اما یک نکته در بین اغلب تحلیل گران مشترک است و آن این است که ترکیه در خصوص سوریه دچار اشتباه محاسباتی شده است و اولین کشوری که نتیجه بی ثباتی در سوریه را لمس می کند ترکیه است.
به گزارش مشرق،بازیگران نقشه های اتاق فکر امریکا کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و اردن در منطقه هستند که به ترتیب نقش جریان های مالی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی را علیه سوریه ایفا می کنند.

1. اشاره
غربى‌ها و حكومت هاى وابسته‌ى به غرب در اين منطقه، مي خواهند صورت مسئله را عوض كنند؛ مي خواهند جور ديگرى به افكار عمومى القاء كنند؛ اما فايده‌اى ندارد ... اين حوادث، يك خلايى را به وجود آورده؛ يك فرصتى براى برخى از كشورها به وجود آورده كه وارد مسائل منطقه شوند، دخالت هاى غرب‌پسند و آمريكاپسند بكنند؛ به نيابت از آمريكا پول خرج كنند، به نيابت از آمريكا حركت كنند، سفر كنند، اينجا و آنجا بروند...
بیانات در تاریخ 14/3/1391. حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره).
 
مروری دوباره به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت ارتحال بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نکاتی چند را نشان می دهد که امروزه با توجه به تحولات روز منطقه قابل توجه و بررسی است. آمریکا و قدرت های فرامنطقه ای برای برای رسیدن به اهداف خود در منطقه همواره نیازی به حضور مستقیم و اصلی خود ندارند، بلکه از نائبانی استفاده می کنند که به نوعی بازیگران کوک شده ی غرب در منطقه بوده و به عنوان ابزارها و بازوان آنان در منطقه عمل می کنند.
مصر، بحرین، سوریه از جمله عرصه هایی هستند که با توجه به تحولات اخیر این کشورها، برخی دیگر از کشورهای منطقه به عنوان نائبان آمریکا در منطقه حضور داشته و تلاش دارند تا اهداف آمریکا را دنبال نموده و اجرا سازند و سرنوشت تحولات را به نفع آمریکا رقم بزنند. با دقت بیشتر در شرایط و تحولات اخیر سوریه این فرضیه بیشتر تأیید شده و قوت می یابد.
در حقیقت سوریه به عرصه ای برای نقش آفرینی نائبان آمریکا در منطقه به صورت حساب شده و بر اساس الگویی مبتنی بر تقسیم کار در بین چهار کشور تبدیل شده است. هر چند فشارها، تحریم ها و اقدمات ضد سوری از اتاق فکری فرماندهی می شود که مکان آن آمریکا است؛ اما بازیگران نقشه های این اتاق فکر کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و اردن در منطقه هستند که به ترتیب نقش جریان های مالی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی را علیه سوریه ایفا می کنند.
 
2. نائبان آمریکا در تحولات منطقه

2.1. عربستان؛ نقش منبع مالی

 

یکی از مهمترین نائبان آمریکا در منطقه دولت عربستان سعودی می باشد که به صورت علنی در مقابل بیداری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه از جمله یمن، بحرین، مصر ایستاده و تلاش داشته تا سیاست های خود را در منطقه گسترش دهد. مهمترین نقش این دولت ـ به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه که از ره آورد فروش نفت می باشد این است که به تأمین کننده منابع مالی در کشورهایی که در آن بیداری اسلامی رخ داده تبدیل شده و این دخالت با هدف مصادره انقلاب ها و تغییر آرمان های انقلاب های منطقه و همگرا نمودن آنها با منافع آمریکا و با منافع خود است. و در برخی از کشورها نیز با هدف فتنه انگیزی به تجهیز و تأمین منابع مالی نیروهای مخالف می پردازد. نمونه ی این فتنه انگیزی ها در ایران و در جریان فتنه 88 و امروزه در سوریه است.
همچنین از دیگر علت هاي دخالت عربستان در تحولات سوريه؛ تغییر حکومت شخص بشار اسد است تا تحولات منطقه را به سود خود رقم بزند. همچنین عربستان سعودی به کمک دلارهای بادآورده و منابع مالی سنگینی که دارد درصدد تزریق این منابع مالی به مخالفان سوری جهت براندازی حکومت بشار اسد است. از طرف دیگر عربستان به دنبال این است که با ایجاد بحران در سوریه افکارعمومی را به سمت این کشور هدایت کرده و افکارعمومی را از تحولات درونی عربستان دور سازد. عربستان به دنبال سقوط حکومت مستقر در سوریه با هدف شکستن محور مقاومت در منطقه است. بی شک این اقدام عربستان خدمتی بزرگ به صهیونیسم جهانی است. چراکه عربستان تاکنون بسیاری از هم پیمانان خود یعنی حسنی مبارک، زین العابدین بن علی، و حتی علی عبدالله صالح را ازدست داده است و به دونبال تشکیل وتحدانی جدید برای خود است.
 
2.2. قطر؛ جریان رسانه ایقطر هر چند از نظر جغرافیایی کشور کوچک و حاشیه ای در جنوب خلیج فارس است اما این کشور کوچک توانسته با تحرکاتی که از خود نشان داده نقش جدیدی را در تحولات منطقه بازی کند. قبل از فراگیر شدن موج بیداری اسلامی در منطقه؛ قطر تلاش داشت تا به عنوان میانجی در بین گروه های فلسطینی وارد شده و تلاش نماید تا اختلاف بین فتح و حماس به حداقل برسد. اما نقش این کشور در تحولات بحرین و سوریه نشان داد که این کشور در سیاست خارجی خود مستقل نبوده و بیشتر تابع منافع آمریکا در منطقه محسوب می شود. نقش قطر در تحولات سوریه تنها به تأمین منابع ملی و تجهیز مخالفان دولت سوریه محدود نشد، نقش      رسانه ای قطر در تحولات منطقه به خصوص در بحرین و سوریه بسیار محل دقت و قابل تحلیل است. مهمترین شبکه ای که در تحولات منطقه توانسته نقش برجسته ی خود را به عنوان بازیگر مهم منطقه حفظ و کند شبکه ی الجزیره است. هر چند الجزیره شبکه ای خصوصی معرفی شده است اما تمام منابع مالی آن توسط دولت قطر تأمین می شود. ارتباط مستمر با گروه های مخالف سوری، بزرگ نمایی تلاش های غربی ـ عربی برای فشار بیشتر بر سوریه، دروغ پردازی در مورد تحولات سوریه تلاش های رسانه ای قطر برای رقم زدن تغییرات سوریه به نفع سیاست های آمریکا در منطقه است. در مقابل این شبکه با مسکوت گذاشتن اخبار حوادث و انقلاب مردم مظلوم بحرین و جنایات آل خلیفه و آل سعود تلاش دارد تا با جامعه پذیر کردن بسیاری از تصویرسازی ها برای افکار عمومی منطقه به اهداف خود برسند.
از نقطه نظر رقابت با عربستان سعودی، قطر سعی دارد که به تدریج جای عربستان را در دیپلماسی منطقه ای بگیرد. هر چند در قضیه ایجاد توطئه علیه محور مقاومت و سرنگونی دولت سوریه، این دو حکومت با هم تقسیم کار کرده اند یعنی از یک سو حکومت آل سعود با پشتیبانی مالی مخالفان سوریه و از سوی دیگر قطر با حمایت شدید رسانه ای و تبلیغاتی شبکه « الجزیره» تلاشی هماهنگ با کشورهای غربی جهت سقوط بشار اسد را آغاز کرده اند. شیخ حمد امیر قطر، برای فشار بیشتر بر سوریه بارها از اتحادیه عرب درخواست تشکیل جلسه داده و حتی با مخالفان حکومت سوریه در خارج از کشور نیز ارتباط برقرار کرده و همچنین طی چند ماه گذشته به همین منظور بین پایتخت های کشورهای عربی در رفت و آمد بوده است. در مورد بحرین نه تنها سکوت اختیار کرده بلکه با تصمیماتی که شورای همکاری خلیج فارس علیه انقلابیون بحرینی اتخاذ کرده و در نهایت منجر به اشغال بحرین توسط نیروهای آل سعود گردیده؛ همراهی داشته است، اگرچه خود قطر از اعزام نیروی نظامی به این کشور خودداری کرده است.
 
2.3. ترکیه؛ بازیگر سیاسی
 


بررسی نقش ترکیه در تحولات منطقه بسیار پیچیده و نیازمند بررسی چند بعدی و چند جانبه است. همین طور گمانه زنی های تحلیل گران در این رابطه متفاوت و متعدد است اما یک نکته در بین اغلب تحلیل گران مشترک است و آن این است که ترکیه در خصوص سوریه دچار اشتباه محاسباتی شده است و اولین کشوری که نتیجه بی ثباتی در سوریه را لمس می کند ترکیه است.
یک از دلایل تحرک مداخله جویانه ترکیه در تحولات سوریه این است ترکیه در یک فضای جغرافیای بسته قرار داد. چراکه از نظر شمالی ترکیه با کشورها و همسایگان اروپایی خود هیچ قرابت فرهنگی و مذهبی و اقتصادی ندارد و تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا با شکست مواجه شده است. از طرف غرب نیز این کشور با قبرس و یونان بر سر مسائل مرزی و حوادث تاریخی دارای اختلافات جدی هستند. از جانب شرق و حوزه ی قفقاز نیز کشورهایی چون ارمنستان با ترکیه بر سر نسل کشی ارمنی ها توسط دولت عثمانی دارای اختلافات تاریخی عمیق هستند و و آذربایجان نیز داری مرز مشترک کمی با ترکیه بوده و چندان در تحولات منطقه اثرگذار نیست. عراق به عنوان همسایه ی جنوبی ترکیه نیز بر سر مسئله ی کردها، حکومت شیعی عراق و دادن اقامت ترکیه به طارق الهاشمی به سردی گراییده است. ایران نیز نمی تواند حوزه ی نفوذ داشته باشد چراکه خود ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای در معادلات منطقه ای و جهانی محسوب می شود،
پس فقط سوریه باقی می ماند.
ترکیه به دنبال تغییر حکومت در سوریه است تا بتواند گروه های همگرا با خود را در سوریه به قدرت برساند تا از این طریق حوزه ی نفوذ خود را گسترش داده و محدودیت های خود را کم کند. نکته دیگر اینکه، ترکیه به دنبال این است که به عنوان قدرتی برتر و متمایز با دیگر کشورها ظهور کند. به زعم ترکیه تحولات اخیر در کشورهایی عربی این فرصت را برای ترکیه فراهم ساخته که بتواند به عنوان رأس بلوک تازه تأسیس شده ظاهر شود.
علاوه بر این همگرایی سیاست خارجی ترکیه و آمریکا در قبال تحولات سوریه باعث شده تا این کشور به عنوان فعال سیاسی از جانب جبهه (غربی ـ ترکی ـ عربی) ضد سوری برای تحرکات سیاسی و چانه زنی سیاسی فعال شود. چراکه ترکیه و مقامات مسئول این کشور دارای محبوبیت نسبی در منطقه بوده و می توانند از این رهگذر اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
 
2.4. اردن، جریان امنیتی

 

اردن تنها کشوری است که در جریان تحولات اخیر منطقه از نگاه بیشتر تحلیل گران مغفول واقع شده است. در حقیقت اردن تنها کشوری در منطقه است که هم با رژیم صهیونیستی و هم با آمریکا و هم با جریان های تندرو سلفی در منطقه رابطه ی نزدیکی دارد. این ارتباط باعث شده تا این کشور به عنوان مهره ای تأثیرگذار در بسیاری از تحولات بر شمرده شود.
مهمترین نقش اردن در تحولات سوریه به عنوان جریان امنیتی قابل توجه است. اردن و سوریه 375 کیلومتر مرز مشترک زمینی باهم دارند و از این طریق اردن می تواند به عنوان پایگاهی برای هدایت، کنترل و اجرای برنامه های مختلف علیه دولت بشار اسد در بین همسایگان کشور سوریه باشد.
در جریان تحولات سوریه و مواضع غربی ـ عربی علیه این کشور؛ اردن با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همکاری داشته و با این کشورهای مواضع مشترک داشته است. هر چند از نظر جغرافیایی سیاسی، اقتصاد و بسیاری از ابعاد حیاتی اردن دارای ارتباط مستقیم و اثرپذیر از تحولات دمشق می باشد؛ ولی اردن تا حال نقشی ضد سوری اتخاذ کرده است. اردن علاوه بر همپیمانی با شورای همکاری خلیج فارس با ناتو و آمریکا نیز متحد بوده و قراردادهای سیاسی و امنیتی متعدد و مختلف با رژیم صهیونیستی مانند قرارداد (وادی عربه) بسته است. از این رو این کشور تبدیل به یکی از پایگاه های ضد سوری در همسایگی روسیه تبدیل شده است. همین خاطر رایزنی مقامات سیاسی ـ امنیتی اردن با آمریکا، انگلیس، ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس در ماه های اخیر افزایش یافته است. مهمتر آنکه شهر مهم المفرق در ده کیلومتری مرزهای اردن و سوریه قرار دارد و پایگاه نظامی مستقر در این شهر همواره یکی از مهمترین اتاق های فرماندهی و کنترل جنگ های نا منظم علیه سوریه بوده است. همچنین رایزنی دستگاه امنیتی ـ اطلاعاتی اردن با افسران سازمان اطلاعات ترکیه در ماه های اخیر افزایش داشته است.
نظام مستقر در اردن بر پایه ی قدرت نظامی است و شاه اردن نیز تلاش دارد تا با این اولویت در منطقه برجسته شود اما؛ اردن به عنوان حلقه ی امنیتی محور غربی ـ عربی برای فشار به سوریه نقش متفاوتی را بازی می کند. این کشور یکی از پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه بوده و ارتش آن مستقیما از طرف آمریکایی ها هدایت می شود و همچنین رژیم صهیونیستی همواره از جانب این کشور مطمئن بوده که در جبهه و محور مقاومت قرارا نمی گیرد بلکه به عنوان متحد استراتژیک اسرائیل در کنار ترکیه می تواند باقی بماند.
اردن دارای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قوی می باشد و قدرت فعال و بالایی برای فعالیت در اوضاع منطقه را با خود دارد. کما اینکه در تحولات اخیر منطقه این نقش به خوبی خود را نشان داده است.  بنا بر تقسیم کاری که بین نائبان آمریکا در منطقه صورت گرفته؛ اردن نقش امنیتی و سرویس های اطلاعاتی را علیه سوریه بر عهده گرفته است.
 
تلاش برای تغییر مسیر بیداری اسلامی در منطقه


 
3. اهداف نائبیان

3.1. شکست خط مقاومت و فشار بیشتر بر محورهای مقاومت در منطقه.
3.2. تجزیه سوریه و تبدیل کردن آن به حوزه های نفوذ برای کشورهای منطقه.
3.3. به دست گرفتن تحولات بعد از تغییرات در سرزمین های عربی.
3.4. جلوگیری از نفوذ ایران و اتخاذ الگوی ایرانی در کشورهای انقلابی.
3.5. بالابردن جایگاه و مطرح نمودن خود به عنوان قدرت منطقه ای از رهگذر تحولات منطقه.
3.6. ایران هراسی و شیعه هراسی.
 

 
سوریه ایستاده است

منبع: دیدبان

                                   نبرد نوین اطلاعاتی ایران و غرب

                               مهدی محمدی

  
       
اینکه ایران و غرب بویژه ایران و اسراییل، درگیر یک نبرد وسیع و نفس گیر اطلاعاتی هستند، رازی است که اکنون دیگر از پرده برون افتاده است.
جهان نیوز - مهدی محمدی: جنگ مخفی اطلاعاتی و نبرد اطلاعاتی بنابرماهیت خود نبردی پنهان و خاموش است، اما اکنون همین نبرد خاموش، تبدیل به یکی از خبرسازترین عرصه های رویارویی ایران و غرب شده است. در حدود دو سال گذشته، تقریبا هیچ روزی نبوده که خبری درباره ابعاد جدید این نبرد منتشر نشود، یا حجم قابل توجهی از تحلیل های منابع غربی به تفسیر جنبه های گوناگون آن اختصاص نیابد. سخن گفتن آشکار از این نبرد پنهان، اکنون یک مشغله دائمی برای سیاستمداران امریکایی و اسراییلی است. حتی مقام های اطلاعاتی و دفاعی هم که مجریان این نبرد اطلاعاتی هستند، از وسوسه سخن گفتن با رسانه ها در امان نمانده اند و به همین دلیل اکنون ما با حجمی انبوه از آن چیزی مواجه هستیم که می توان آن را «کدهای رسمی» درباره ابعاد نبرد اطلاعاتی ایران و غرب نامید. بسیار جالب است که حتی فردی مانند ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که درگیر نوعی مسابقه رادیکالیسم علیه ایران در محیط داخلی اسراییل با بنیامین نتانیاهوست، با صراحتی کم سابقه تایید می کند که «ایران و اسراییل در سال های گذشته درگیر یک جنگ خاموش بوده اند».[1] بنابراین، نبرد خاموش اطلاعاتی میان ایران و غرب که ظاهرا صهیونیست ها در یک جنگ نیابتی ایفای نقش پیمانکار در آن را بر عهده گرفته اند، اکنون یکی از مهم ترنی جنبه های توصیف کننده هماوردی استراژیک ایران و امریکاست و شناخت ابعاد و زوایای آن ضرورتی جدی محسوب می شود.
 
این سلسله نوشته ها تلاشی است برای یافتن پاسخ چند سوال که هدف همه آنها ارائه روایتی کم و بیش دقیق و تحلیلی از ابعاد این نبرد عمیق و البته پنهان است.
 
1- دور جدید نبرد اطلاعاتی ایران و غرب چگونه و از چه زمانی آغاز شده است؟
 
2- ابعاد و روش های این نبرد اطلاعاتی چیست؟
 
3- چه طرف هایی در این نبرد درگیر هستند؟
 
4- هر کدام از طرف های درگیر چه هدف هایی را دنبال می کنند؟
 
5- تا کنون کدام یک از این دو طرف پیروز صحنه بوده است؟
 
6- و آخرین سوال این است: دورنمای این نبرد چست و طرف های درگیر به چه سمتی حرکت می کنند؟
 
وقتی درباره نبرد اطلاعاتی ایران و غرب سخن می گوییم، قبل از هر چیز باید توجه کرد که در اینجا یک تاریخ بر هم انباشته وجود دارد. ایران اسلامی تقریبا از همان صبح دم انقلاب در سال 1357 درگیر نبرد اطلاعاتی با مجموعه ای از سرویس های خارجی بوده است که در دوران پیش از انقلاب به شبکه سازی در داخل کشور پرداخته بودند و طبعا نمی توانستند –والبته نمی خواستند- این شبکه ها را در شرایط حساس و تقریبا گیج کننده پس از انقلاب، غیر فعال نگه دارند. با این حال تا آنجا که به اسراییل و امریکا مربوط می شود، نشانه های مهمی وجود داردکه ثابت می کند شبکه های جاسوسی وابسته به آنها در ایران پس از انقلاب –بویژه در دو دهه اول- تقریبا به طور کامل شناسایی و نابود شده است.
 
نبود سفارتخانه امریکا در ایران و تاکید ایران بر قطع کامل هرگونه روابط دولتی یا غیر دولتی با اسراییل، فعالیت اطلاعاتی برای آنها در ایران را باز هم دشوارتر کرد. سفارتخانه های امریکا در بسیاری از کشورهای جهان –همانگونه که تجربه اروپای شرقی وآسیای میانه و همچنین تجربه روسیه دوران جنگ سرد نشان می دهد- همواره به عنوان مدیر و گرداننده شبکه های جاسوسی عمل کرده اند. دستگاه های اطلاعاتی امریکا و اسراییل در سراسر جهان از پوشش سفارتخانه ها استفاده می کنند تا با قرار گرفتن زیر چتر مصونیت دیپلماتیک، حداکثر مقدار پوشش و همچنین مصونیت را برای فعالیت های خود فراهم کنند. محروم شدن اسراییل، امریکا و انگلیس از این امکان مهم در ایران، ضربه ای جبران ناپذیر به طرح ریزی های اطلاعاتی آنها در ایران زده است به گونه ای که بر مبنای برخی اطلاعات موجود، امریکا و صهیونیست ها ناچار به استفاده از سفارتخانه های دست دوم روی آورده اند و از برخی کشورهای اروپایی، آسیایی و عربی خواسته اند ماموران اطلاعاتی آنها در پوشش اتباع خود به ایران اعزام کنند.
 
در آینده بحث خواهیم کرد که آنچه در این مجموعه نوشته ها «دور جدید عملیات اطلاعاتی –یا به تعبیر مورد علاقه غربی ها عملیات اطلاعات پایه[2]- در ایران» نامیده ایم، در واقع ربط منطقی چندانی به این سابقه تاریخی ندارد و مشخصا محصول شرایطی است که پس از سال 1388 در ایران شکل گرفت. در اینجا همین قدر باید گفت که دو اتفاق مهم در سال 88 و دو سال ما بعد آن، اسراییل، انگلیس، امریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی را به این نتیجه رساند که باید به نبرد اطلاعاتی خود با ایران شدت داده و دوران جدیدی از رویارویی پنهان را آغاز کنند.
 
یکم- فتنه 88 به سرویس های غربی فرصتی داد تا مجددا عوامل خود را وارد ایران کرده و شبکه هایی را که برخی از آنها سال ها غیر فعال باقی مانده بود، فعال کنند. به عبارت دیگر، فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی ناشی از فتنه 88 زیر ساخت لازم برای آغاز دور جدید فعالیت سرویس های اطلاعاتی غربی در ایران را بار دیگر فراهم کرد.
 
دوم- موفقیت نظام جمهوری اسلامی در مهار فتنه 88، و تقریبا همزمان با آن، آغاز انقلاب های اسلامی در منطقه خاورمیانه، ایران را از حیث تجمیع مولفه های قدرت ملی در موقعیتی استثنایی قرار داد. مجموعه شرایط داخلی و منطقه ای وضعیتی را فراهم آورد که غربی ها کاملا به این نتیجه رسیدند که اگر هر چه سریع تر ایران را متوقف نکنند یا لااقل از سرعت حرکت آن نکاهند، آن وقت زمانی خواهد رسید که دیگر برای همیشه دیر شده و دیگر هرگز  امکانی برای متوقف کردن ایران وجود نخواهد داشت. این، همان شرایطی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان پیچ تاریخی[3] یا شرایط بدر و خیبر[4] یاد کرده اند و اسراییلی ها هم در ادبیات استراتژیک خود آن را با عبارت ورود ایران به منطقه مصونیت[5] توصیف می کنند.در یک جمله، تعریف صهیونیست ها از منطقه مصونیت این است: «جایی که دیگر هیچ کار با ایران نمی توان کرد». به نظر می رسد غربی ها پس از یک باز اندیشی درباره گزینه های خود علیه ایران به این نتیجه رسیدند که در پروژه جدید مهار ایران، عملیات اطلاعاتی باید دارای جایگاهی ویژه باشد.
 
بر این مبنا دوران جدیدی از نبرد اطلاعاتی میان ایران و غرب آغاز شده که تاکنون خود را در قالب آیتم های زیر نشان داده است:
 
1- ترور
 
2- خرابکاری
 
3- عملیات سایبری
 
4- شبکه سازی از ضد انقلاب و بازسازی جریان فتنه در قالب پروژه هایی مانند طرح تماس 2
 
5- بهبود روش های جمع آوری اطلاعات
 
یک سوال اصلی درباره این نبرد جدید این است که مشخصا علت های آغاز آن چه بوده است؟
 
بر مبنای مجموعه اطلاعات موجود، می توان این علت ها را به شکل زیر فهرست کرد.
 
اول- نخستین علت مسلما نگرانی از پیشرفت سریع ایران در حوزه فعالیت های علمی مخصوصا برنامه های هسته ای و موشکی، و دیگر فناروی های دانش بنیان بوده است. به رغم همه تلاش ها، سرعت برنامه های کلیدی ایران درحوزه های هسته ای و موشکی نه فقط کم نشده بلکه پیوسته رو به افزایش بوده است و ایران موفق شده هم از جنبه کیفی و هم از نظر کمی، سرعت این فعالیت ها را کاملا مدیریت شده نگهدارد.
 
دوم- علت دوم بدون شک مربوط به ظهور جریان فتنه در ایران است. این جریان –چنانکه گفتیم- زمینه و بستر لازم برای فعال شدن مجددا سرویس های غربی در ایران را فراهم کرد و به آنها اجازه داد فعالیت هایی را در ایران آغاز کنند که در شراط عادی هرگز امکان شروع آنها نبود. اسراییل و امریکا از سال 88 به این سو به جریان فتنه به عنوان سرمایه ای قیمتی نگاه می کنند که باید به هر روش ممکن از آن را سرپا نگه داشت. ضمن اینکه خود این جریان هم در اصل محصول یک پروژه اطلاعاتی حداقل 20 ساله در ایران بوده است.
 
سوم- سومین علت که در آینده درباره آن به تفصیل بحث خواهیم کرد این است که دوران جدید نبرد اطلاعاتی با ایران از جمله به این دلیل آغاز شد که غربی ها پس از یک ارزیابی تاریخی از روش های سیاستگذاری خود درباره ایران دریافتند هیچ استراتژی تک گزینه ای برای مهار ایران کارآمد نیست بلکه برای کارآمد شدن سیاست مهار –یا همان متوقف کردن ایران در پیچ تاریخی و تبدیل وضعیت بدر و خیبر به وضعیت شعب ابی طالب- بهترین روش آن است که مجموعه ای از گزینه های فشار شامل 1-ایجاد تهدید معتبر نظامی، 2- تحریم،  3- عملیات اطلاعاتی، 4-مذاکره، 5- تلاش برای تاثیرگذاری برفرآیندهای داخلی ایران با تمرکز بر حمایت از جریان فتنه و 6- عملیات روانی و رسانه ای؛ را با یکدیگر ترکیب کنند. اینکه این ترکیب چگونه انجام شده موضوع نوشته هایی دیگر در آینده خواهد بود، ولی روشن است که غربی ها برای عملیات اطلاعاتی درون این ترکیب جایگاهی ویژه قائل شده اند. چنانکه خواهیم دید از دید استراتژیست های غربی گزینه عملیات اطلاعاتی می تواند به نحو بسیار موثری گزینه های فشار دیگر را تکمیل کرده و کل راهبرد فشار را کارآمد کند.
 
چهارم- چهارمین علت آغاز این نبرد جدید را باید در مناسبات اطلاعاتی امریکا و اسراییل درباره ایران جست وجو کرد. بیش از دو سال است اسراییل دولت امریکا را برای ورود به درگیری مستقیم نظامی با ایران تحت فشار قرار داده است و امریکایی ها به دلایلی که اینجا مجال بحث از آن نیست، به هیچ وجه مایل به درگیر شدن در چنین سناریوی مرگباری نیستند. یکی از نتایج این منازعه راهبردی این است که امریکا تلاش کرده با فعال کردن دیگر اهرم های فشار از جمله سرمایه گذاری وسیع روی گزینه نبرد اطلاعاتی، اسراییل را متقاعد کند که شیوه های دیگری برای تاثیر گذاری بر محاسبات راهبردی ایران وجود دارد و نیازی به درگیری نظامی نیست. بدون شک، بخش مهمی از نبرد اطلاعاتی فعلی غرب با ایران –خصوصا تا آنجا که به مشارکت امریکا در این نبرد مربوط می شود- مربوط به مناسبات دو جانبه واشینگتن-تل آویو است.
 
پنجم- علت پنجم پدیده ای است که می توان آن را بحران راهبردی غرب در اشراف بر محیط داخلی ایران نامید. مدت هاست امریکایی ها دریافته اند که به دلیل عدم حضور در ایران و اکتفا به گزارش های دست دوم یا بسنده کردن به جمع آوری و تحلیل اطلاعات آشکار، از فهم صحیح وضعیت درونی ایران، مناسبات قدرت، مکانیسم های تصمیم سازی، آخرین وضعیت مناسبات دولت -ملت و دینامیک درونی رویدادها در جامعه ایرانی عاجز مانده اند. فتنه 88 به غربی ها نشان داد چیزهای بسیاری درباره ایران هست که آنها از آن بی خبرند و بنابراین به نظر می رسد تصمیم گرفته شده برای پر کردن این خلا، یک عملیات گسترده اطلاعاتی داخل ایران کلید زده شود.
 
آنچه تا اینجا گفتیم توصیفی اجمالی از علت های آغاز دور جدید نبرد اطلاعاتی میان ایران وغرب بود. پس از درک علت ها نوبت آن است که ببینیم هدف این نبرد چیست. ارزیابی های موجود نشان می دهد 5 هدف زیر اصلی ترین دستورکارهای سرویس های غربی درگیر نبرد اطلاعاتی با ایران است.
 
1-هدف نخست ایجاد اشراف اطلاعاتی بر مجموعه هدف هایی است که ضربه زدن به آنها در وقت ضرورت برای غرب واجد ارزش حیاتی است.
 
2- هدف دوم کند کردن یا اگر ممکن بود توقف برنامه های کلیدی صنعتی، علمی و دفاعی ایران است.
 
3- سومین هدف آن است که جامعه علمی ایران نسبت به حضور در پروژه های ملی دچار رعب شده و در نتیجه این پروژه ها به سمت مرگ تدریجی حرکت کنند.[6]
 
4- چهارمین هدف اعتبار زدایی از جامعه اطلاعاتی و امنیتی ایران است. ارزیابی غربی ها این است که برای کلید زدن دور جدیدی از فتنه حتما ابتدا باید دستگاه امنیتی ناکارآمد و گرفتار جلوه کند.
 
5- و پنجمین هدف، ایجاد نارضایتی فراگیر اجتماعی از طریق انجام عملیات های بزرگ خرابکاری، به هم ریختن سیستم زندگی اجتماعی مردم و همچنین اختلا لدر فرآیندهای عمومی خدمات رسانی به آنهاست.


پی نوشت:
 
[1] والتر پینکوس، واشنگتن پست، 13 مرداد 1391.

 
[2] Intelligence opration

 
[3] رهبر معظم انقلاب اسلامی در 20 مهر 1390 طی بیاناتی در جمع مردم کرمانشاه مفهوم قرار داشتن جهان و از جمله ایران در یک پیچ تاریخی را تبیین کردند. ایشان فرمودند: «حال يك پيچ تاريخى است. ملت عزيز ما، ملتهاى مسلمان، امت عظيم اسلامى، ميتوانند نقش ايفاء كنند. اينجاست كه اسلام، تعاليم اسلام، روش اسلام به كار نياز مردم می آید».

 
[4] رهبر بصیر انقلاب اسلامی نخستین بار در تاریخ 19 دی 1390 بر این نکته تاکید کردند که ایران اکنون در وضعیت بدر و خیبر قرار دارد نه در وضعیت شعب ابی طالب. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از تازه ترین تبیین های خود درباره این موضوع در تاریخ 3 مرداد 1391 در جمع کارگزاران نظام فرموده اند: « وضعيت بدر و خيبر يعنى تهديد هست، چالش هست، اما بن‌بست نيست. در بدر امكانات كم بود، اما غلبه حاصل شد. امكانات طرف مقابل، چندين برابر؛ شايد در بعضى بخشها، غيرقابل مقايسه‌ى با امكانات جبهه‌ى اسلام بود. در خيبر سختى وجود داشت؛ رفتند مدتها آنجا ماندند؛ مقاومت دشمن شديد بود؛ اما غلبه پيدا كردند. چالش هست؛ اما در قبال چالش، توان و قدرت و استعداد و ظرفيت هم وجود دارد. اين، معناى وضعيت بدر و خيبر است. اگر اين ظرفيت را به ميدان آورديم، اگر نقاط ضعف را كم كرديم، پيشرفت خواهيم كرد».

 
[5] این تعبیر متعلق به ایهود باراک وزیر جنگ رژیم  صهیونیستی است. وی بارها این تعبیر را به کار برده است. وی در 20 تیر 1391 در اظهاراتی در کنیست اسراییل می گوید: « زمانی می رسد که آنها (ایرانی ها) وارد چیزی می شوند که من به آن منطقه مصونیت می گویم؛ مرحله ای که هیچ عملیاتی نمی تواند آنها را از قابلیت های هسته ای اشان محروم سازد و شاید بعد از این مرحله باشد که آنها مطمئن شوند که نه اسرائیل و نه آمریکا نمی تواند از طریق هیچ عملیاتی آنها را متوقف کند؛ در این صورت است که طبیعتا فکر می کنند که خب، در حال حاضر ما گزینه تصمیم گیری درباره زمان و چگونگی دستیابی به قابلیت های هسته ای نظامی را در دست داریم».

 
[6] یوسی ملمان نویسنده روزنامه هاآرتص در روز  20 تیر 1391 این هدف را اینگونه تشریح می کند: « اسرائیل گمان می کند عملیات ترور دانشمندان هسته ای با موفقیت توانست نه تنها با خارج کردن دانشمندان کلیدی ایران از میدان بلکه منصرف کردن دیگران محققان و دانشمندان از ملحق شدن به برنامه هسته ای این کشور ، در برنامه هسته ای ایران اختلال ایجاد کند». نگاه کنید به گزارش آسوشیتدپرس از واشینگتن، 20 تیر 1391.
منبع: ایران هسته ای

 

 

گزارش ویژه مشرق/
از گروه هاي معارض در سوريه چه مي دانيد؟ چند گروه معارض در سوريه وجود دارد؟ اشخاص مطرح در ميان معارضان سوري چه كساني هستند؟ چه ارتباطي ميان معارضين سوري و سازمان‌هاي جاسوسي وجود دارد؟ براي روشن شدن سوالات فوق با گزارش ويژه مشرق همراه شويد...
گروه گزارش ویژه مشرق: از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه مسؤولان این کشور بارها بر وجود افراد مسلح در جریان ناآرامی ها و حمله آنان با سلاح به مردم و نیروهای سوری برای افزایش دامنه درگیری تاکید و حتی اسناد و گزارش های تصویری نیز در این ارتباط منتشر می کردند.

در روزهای اول بسیاری از بدخواهان و دشمنان سوریه چنین مطالبی را با وجود ارایه اسناد نمی پذیرفتند تا این که حضور افراد مسلح در این کشور که ابتدا از سلاح های کمری و اکنون از سلاح های انفرادی، نیمه سنگین و سنگین علیه نیروهای نظامی و امنیتی و مردمی سوری استفاده می‌کنند، گسترش یافت و با اشغال برخی مناطق و تجمع در آنها موجب اطمینان همگان به وجود چنین افرادی در سوریه شد.

اکنون این سؤال مطرح است که افراد مسلح چه کسانی و دارای چه مشخصاتی هستند؟ عقاید آنها چیست؟ حامیان مالی و تسلیحاتی این افراد چه کسانی هستند؟ و اینکه آنان چه الگویی را در چه مناطقی از سوریه برای رسیدن به هدف خود دنبال می‌کنند؟


معارضان مسلح سوري

ملیت و تابعیت افراد مسلح در سوریه

افراد مسلحی که اکنون در سوریه دست به سلاح برده و هر روز سلاح و تجهیزات آنان در سایه حمایت‌های طرف‌های آنان پیشرفته‌تر و گسترده‌تر می‌شود، از اتباع کشورهای مختلف جهان هستند؛ برخی در این ارتباط حتی به صورت مبالغه‌آمیز رقمی نزدیک به یکصد ملیت را مثال می‌زنند ولی تابعیت بیشتر افرادی که تاکنون در جریان ناآرامی های سوریه دستگیر، کشته و یا زخمی و سپس شناسایی شده‌اند به حدود بیش از ۲۰ کشور جهان می‌رسد.

این افراد از کشورهای لیبی، الجزایر، تونس، مصر، فلسطین، اردن، ترکیه، عراق، پاکستان، بنگلادش، چچن، فرانسه، مالی، سومالی، موریتانی، لبنان، افغانستان، کویت، عربستان، مغرب و یمن هستند و تاکنون عده زیادی از آنها کشته، زخمی و یا دستگیر شدند؛ شمار زیادی از این افراد به صورت غیرقانونی و از طریق تونل های حفر شده در مرز بین سوریه با لبنان و یا در پوشش گروه های مسلح و به دنبال حمله به نیروهای سوری در مرزهای این کشور با ترکیه ، اردن ، عراق و یا لبنان وارد سوریه شده‌اند.

معارضان مسلح سوري

بر اساس اعلام برخی منابع خبری این افراد به علت این که خارجی هستند به طور معمول به زبان دیگری مانند انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی و یا فرانسه سخن می‌گویند و مردم برخی مناطق اشغال شده از سوی آنان نیز بر این امر اعتراف کرده‌اند که در برخی مواقع متوجه گفت‌وگوهای آنان با یکدیگر نمی‌شوند؛ حضور افراد مسلح سیاه‌پوست و یا با چهره‌ای از نژاد مشخص موجب شده است تا دوستان آنان پس از کشته‌شدن این افراد برای جلوگیری از انتشار تصاویر حضور آنان اجساد این افراد را با استفاده از اسید سوزانده تا موجب شناسایی و استفاده رسانه‌ای قرار نگیرند.

در اين نوشتار به دنبال معرفي گروه‌هاي معارض در سوريه و شخصيت شناسي بعضي از چهره‌هاي مطرح در ميان اين معارضان هستيم.


گروه‌هاي معارض در سوريه چه كساني هستند؟

ارتش آزاد: تشكيل گروه شبه‌نظامي و مخالف به نام ارتش آزاد سوريه جهت عمليات نظامي عليه دولت سوريه است، اين گروه اصلی‌ترین گروه مبارز مسلح در مسائل سوريه به شمار مي‌رود كه توسط افسران و سربازان جدا شده از ارتش سوريه و با پشتيباني ترکيه و نيز برخي کشورهاي غربي و عرب حاشيه خليج فارس تشكيل شده است و "ریاض الاسعد" و "حسين هرموش" از بنيانگذاران و عوامل اصلي اين گروه تروريستي بوده‌اند.[1]

آرم ارتش آزاد سوريه


شوراي ملي سوريه: گروه‌های مخالف حکومت سوریه، جبهه‌ای به نام شورای ملی سوریه را در استانبول تركيه علیه رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور تشکیل داده‌اند. شورای ملی سوریه گروه های مختلفی از میان تشکل‌های گوناگون اپوزیسیون را دربرمی‌گیرد. برهان غلیون، رئیس سابق این شورا، می‌گوید شورای ملی سوریه "نیروهای اپوزیسیون و طرفداران انقلاب مسالمت آمیز" را زیر یک چتر جمع می‌کند. اكنون "عبدالباسط سيدا" كه از كردهاي معارض است اين شورا را رهبري مي كند. ناهماهنگي هاي داخلي در اين شورا، به اختلافات شديد در ميان اعضاي آن دامن زده است.[2]

شوراي ملي سوريه

شوراي هماهنگی ملی: این شورا در سپتامبر ۲۰۱۱ ميلادي و از میان گروه‌های سیاسی مخالف درون خود سوریه تشکیل شده‌است. منادی دگرگونی مسالمت‌آمیز است، با مداخله نظامی مخالفت می‌کند و علی‌الظاهر معتقد است اعضای حکومت فعلی می‌توانند در دوران گذار نقش مثبتی ایفا کنند. بنا به گفته این اعضای کمیته، آنان نگران این هستند که سرنگونی حکومت موجب آشوب در کشور شود.[3]


احزاب كُرد: گروه‌های کردي كه به دنبال استیفای حقوق مدنی اقلیت کرد کشور بودند اما مقامات حکومتی خطر بالقوه بدل‌شدن آنان به یک نیروی سیاسی اثرگذار را با حبس رهبران و ساکت کردن طوایف کرد پاسخ دادند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند کردهای سوریه تحت "تبعیض سازمان‌یافته" قرار دارند و ده‌ها هزار تن از آنان با گذشت سال‌ها از تغییر قوانین تابعیت سوریه در ۱۹۶۰ ميلادي هنوز تبعه کشوری به شمار نمی‌روند.


نشست گروه هاي كرد مخالف سوريه

اخوان المسلمون: گروهي كه به دنبال تغيير بنيادي در حكومت هستند، در واقع اين گروه ارتباط مستقيمي با سلفي‌ها القاعده و تفاوت ماهوي و گفتماني با اخوان المسلمون مصر و فلسطين دارند.[4]

شوراي اخوان المسلمين سوريه

چهره‌هاي مطرح در ميان معارضان چه كساني هستند؟

با نگاهي جست‌وجوگر در ميان اعضاي شوراي ملي سوريه كه تمامي مخالفان سوريه را در بر دارد و به مانند چتري بر روي تمامي گروه‌هاي مخالف حكومت بشار اسد قرار گرفته است، اشخاصي را مي‌شود نام برد كه آشنايي با سوابق آنها جالب به نظر مي‌رسد.

"بسمه قضمانی" کیست؟
خانم قضماني در سال 2005 مدیر برنامه های همکاری بین المللی موسسه آمریکایی فورد در قاهره بوده است، سالی که در پی تنش در روابط سوریه و آمریکا در این سال که منجر به فراخوانی سفیر آمریکا از دمشق توسط دولت جرج بوش شد و از آن زمان به بعد دولت آمریکا، پولهای هنگفتی در اختیار اپوزیسیون دولت بشار اسد قرار داد[5].
 
در پی تشکیل پروژه "ابتکار اصلاحات عربی"(ARI) از سوی شورای روابط خارجی آمریکا که لابی بسیار قدرتمندی در آمریکااست، خانم بسمه به سمت مدیرت اجرایی این پروژه منصوب شد؛

یکی دیگر از اعضای این شورا "جورج سوروس" سرمایه دار معروف است که گفته می شود در پس پرده اکثر تغییرات سیاسی در کشورهای جهان قرار دارد.[6]

 مشرق به زودي در گزارشي جداگانه، به معرفي هويت و پشت پرده اين زن در تشكيلات معارضان سوري خواهد پرداخت.
 اسامه منجد سخنگوي شورا ملي سوريه به دنبال ورود مستقيم آمريكا به عرصه سوريه

"اسامه منجد" یکی از مهمترین سخنگوهای شورای موسوم به شورای ملی سوریه است که اکثر در شبکه های خبری مثل بی بی سی و الجزیره و العربیه ظاهر می شود و مرتبا فریاد بر می آورد که سوریه در حال نابود شدن است و درخواست مداخله نظامی آمریکا و غرب در سوریه را مطرح می کند.[7]

وی چندی پیش هم با درج مطلبی در سایت آمریکایی "هافینگتون پست"به لزوم مداخله نظامی در سوریه و کمک نظامی به مخالفان سوری پرداخت.
 

اسامه منجد

وی مشاور شورای موسوم به شورای ملی سوریه و موسس شبکه تلویزیونی مخالفان سوری به نام "برده" در لندن است؛ او در سال 2008 چند ماه بعد از شرکت در کنفرانس "سوریه در انتقال" به آمریکا برگشت و به همراه برخی از مخالفان دولت های معارض آمریکا در جهان میهمان " جورج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا به صرف ناهار شد.از این زمان به بعد وزارت امور خارجه آمریکا "اسامه منجد" را به عنوان مدیر روابط عمومی "جنبش عدالت و توسعه" در انگلیس می شناخت جنبشی که خواستار تغییرات در سوریه بود.

شایان ذکر است "جنبش عدالت و توسعه" که مدیریت روابط عمومی آن را "اسامه منجد" عهده دار بود براساس اسناد منتشر شده توسط "ویکی لیکس" پول های هنگفتی از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده بود. همچنین شبکه تلوزیونی این جنبش "برده" در لندن نیز 6 میلیون دلار پول از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده است مطلبی که "اسامه منجد" آن را رد نکرده، اما مدعی شدما تعامل "مستقیم" با وزارت خارجه آمریکا نداریم. [8]

 
رضوان زیاده و ارتباط با او سازمان سيا

یکی دیگر از اعضای شورای موسوم به شورای ملی سوریه است که حرف و حدیث های زیادی از او شنیده می شود.او جزء افرادی است که به همراه "جیمز ولسی" رئیس سابق "سیا" (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)در ماه فوریه امسال با امضای نامه ای از "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا خواستند تا در سوریه مداخله کند.

"رضوان زیاده" که مدیر روابط بین الملل شورای موسوم به شورای ملی سوریه به شمار می رود،دارای سوابق تاثیرگذاری است؛ او عضو ارشد اندیشکده واشنگتن در موسسه صلح آمریکا است که توسط دولت فدرال حمایت می شود و مدیران این موسسه ترکیبی از نیروهای وزارت دفاع آمریکا و شورای امنیت ملی آمریکا هستند که در حال حاضر رئیس آن "ریچارد سلومان" مشاور هنری کسینجر در شورای امنیت ملی است.

رضوان زياده

روزنامه انگلیسی "گاردین" "رضوان زیاده " را فردی بی رحم در بازارهای سهام و دارای ارتباطات قوی با اندیشکده های مختلف در آمریکا معرفی کرده و می نویسد نفوذ او فقط به آمریکا ختم نمی شود او درسال 2009 در انگلیس هم به عضویت اندیشکده "چتم هاوس" در آمد وژوئن همان سال به عضویت پروژه "آینده سیاسی سوریه " در این اندیشکده درآمد.[9]

"حمزه فاخر" و "ميخائيل ويس" دو نفر از همكاران اسامه منجد

حمزه فاخر دستيار نويسنده مقاله انقلاب در خطر در «وسسه هنري جكسون است كه يكي از مؤسسات افراطي وابسته به نئومحافظه‌كاران است، نويسنده مقاله فوق ميخائيل ويس است كه هر دو زير نظر اسامه منجد در مركز ارتباطات و پژوهش‌هاي راهبردي كه توسط منجد راه اندازي شده مشغول به فعاليت هستند.

ميخائيل ويس خود يكي از مشتاقين براي وارد شدن غرب در فاز نظامي به سوريه، مدير روابط عمومي و ارتباطات انديشكده انگليسي هنري جكسون است كه افرادي مانند "جميز وولسي" رئيس اسبق سيا در آن فعاليت مي‌كنند.[10]

ميخائيل ويس


نتيجه‌گيري

آنچه در اين نوشتار به آن اشاره شد، معرفي مختصري از معارضان سوريه است كه به صورت مستقيم تحت فرمان مقامات ارشد كاخ سفيد، كنگره و انديشكده‌هاي آمريكايي در موضوع سوريه و ضد بشار اسد فعاليت مي‌كنند.

افراد معرفي شده تنها گوشه‌اي از كساني بودند كه توسط آمريكا و غرب، بعد از آموزش‌هاي لازم وارد صحنه بازي شده اند تا اهداف سران غربي را در سوريه پياده كنند و تنها به سقط حكومت فعلي سوريه و تغييرات بنيادي در قانون اساسي آن كشور رضايت مي دهند و به چيزي كمتر از آن قانع نمي‌شوند.


منابع و مآخذ:[1] - http://articles.latimes.com/2011/dec/01/world/la-fg-syria-accord-20111202

[2] - http://www.euronews.com/2012/06/10/syrian-national-council-elects-new-leader-as-violence-continues/

[3] - http://www.ncsyria.com/

[4] - http://www.ikhwansyria.com/ar/default.aspx

[5] - http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gP2Ge303Dy9wR1m4_vcXR1eg9s6w?docId=CNG.a91702bbfdfbdb80ef7c9a84c23aee59.71

[6] -http://www.guardian.co.uk/world/us-news-blog/2012/jun/05/bilderberg-2012-chantilly-occupy

[7] - http://syriaintransition.com/2012/04/09/george-sabra-a-man-for-all-seasons/

[8] - http://www.infowars.com/u-s-backed-syrian-opposition-linked-to-bilderberg-cfr-goldman-sachs-george-soros/

[9] - http://www.informationclearinghouse.info/article31845.htm

[10] - http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/115545.html


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:35  توسط امیر رحمانی  | 

معرفی شهدای والا مقام خوزستانی

یک نفر از نیروهای آل سعود که معلوم بود فرمانده آن هاست، مردی سیاه پوست بود که هیکل بزرگی داشت ،اسلحه اش را درآورد و گرفت سمت بادروج و شلیک کرد و بادروج افتاد روی زمین.
به گزارش گروه جهاد  و مقاومت مشرق ، عبدالحمید بادروج به تاریخ اول بهمن ماه سال 1335 در دزفول متولد شد. 22 ساله بود که حضرت روح الله حکمفرمایی طاغوت را برچید و پرچم سبز علوی را بر قلب ایران به اهتزاز در آورد. عبدالحمید نیز جامه ی سبز پاسداری از نهضت روح الله را برتن کرد و به جمع پرچمداران جهاد و مقاومت در لشکر 7 ولی عصر(صلوات الله علیه) پیوست.
تقدیر چنین بود که سردار عبدالحمید بادروج ، نه توسط سفاکان بعثی بلکه به دست شقی ترین دشمنان خدا در حرم امن الهی ، شربت شهادت بنوشد. سال 1366 ، نام عبدالحمید برای سفر حج ، مشخص شد و این شیرمرد دزفولی ، طی همین سفر ، به تاریخ 9 مرداد ماه، در جریان رهپیمایی برائت از مشرکین ، احرام خون پوشید.
عبدالحمید بادروج در زمان شهادت ، جانشین فرماندهی ستاد لشکر 7 ولی عصر بود.
محمدعلی بهرامی ، تنها شاهد صحنه ی شهادت سردار بادروج ، آخرین لحظات حیات این فرمانده ی شهید را در فاجعه جمعه خونین مکه ، چنین روایت می کند:

 
عصرروز نهم مرداد 66 بود. یک تعداد از ما بازوبند سبز بسته بودیم و یک تعداد بازوبند قرمز. قرار بود کسانی که بازوبند سبز دارند انتظامات حوالی خیابان اصلی و سایرخیابان های اطراف باشند و آنها که بازوبند قرمز دارند فقط مراقب خیابان اصلی باشند.

من و بادروج  بازوبند سبز داشتیم.
پس از سخنرانی نماینده امام ، راهپیمایی شروع شد. فکر کنم حوالی 4 و نیم عصر بود. پس از اندک زمانی جمعیت متوقف و متوجه شدیم درگیری هایی آغاز شده است.
درگیری ها شدید بود.کم کم صدای شلیک گلوله هم به گوش رسید.هر کس به سمتی در حال دویدن بود.این وسط پیرمردها و پیرزن ها و جانبازان می ماندند زیر دست و پا.
قرار شده بود که هر جانبازی را یک یا دو نفر همراهی کنند. در این هیر و ویر برخی جانبازان روی ویلچر دست تنها مانده بودند و مورد حمله نیروهای آل سعود قرار گرفتند.
 در این بین یکی به من خبر داد که بادروج را روی« پل حجون» محاصره کرده اند. دویدم سمت پل. رفتم روی پل. دیدمش . تعدادی از نیروهای آل سعود  دوره اش کرده بودند و با هرچه که دم دستشان بود می زدند.150  متری با او فاصله داشتم.
هیچ سلاحی دم دستم نبود. حتی یک چوب ساده. رفتم سمت بادروج. 20 متری اش رسیده بودم. درگیر بود. تعداد زیادی از نیروهای آل سعود دوره اش کرده بودند و داشتند او را می زدند. باتوم ها و میله ها می خورد به دست و پایش. اما بادروج قوی بود. می دانستم این ضربه ها به او کاری نیست.
یک لحظه چشمش به من افتاد که داشتم می رفتم سمتش. با لهجه ی دزفولی فریاد زد. «وِرگرد . . .مَبیو. . »
تعداد دیگری از نیروهای سعودی رفتند سمت او. من چیزی توی دستم نبود حتی یک چوب ساده هم نداشتم.نمی دانستم چکار کنم.
مانده بودم. کاری از دستم بر نمی آمد و بادروج داشت مبارزه می کرد.
یک نفر از نیروهای آل سعود که معلوم بود فرمانده آن هاست، مردی سیاه پوست بود که هیکل بزرگی داشت و تقریبا دو متر قدش بود.آن جا داشت صحنه درگیری بادروج را نگاه می کرد. دیدم اسلحه اش را درآورد و گرفت سمت بادروج و شلیک کرد و بادروج افتاد روی زمین.
فکر کنم تیر خورد به پایش. افتادنش همان و ضربه های مداوم آن نامرد ها بر سر و کمر و دست و بازوی بادروج همان.
غرق در خون بود. از دور دیدم که کشان کشان او را بردند سمت یک کمپرسی.
نامردها پیکرش را انداختند توی کمپرسی وانگشت هایش را از لای در بیرون گذاشتند و آن درب بزرگ آهنی را بستند.
و من دیدم که بادروج را بردند.

امروز عبدالحمید بادروج در شهید آباد دزفول-قطعه 2 ، به انتظار قیام مولایش در مکه نشسته است.

روحمان با یادش شاد


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:12  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار ورزشی

 

نتایج کامل کاروان ایران در کل ادوار المپیک

 

کاروان ایران با کسب 12 مدال از این رقابت‌ها، تمام رکوردهای ادوار المپیک (از لحاظ ارزش مدال و تعداد مدال) را نیز شکست و در رتبه هفدهم تیم های شرکت کننده در المپیک 2012 لندن قرار گرفت.
به گزارش سرویس ورزشی مشرق، رقابت‌های المپیک 2012 لندن در حالی به پایان رسید که کاروان 54 نفره ایران با کسب 12 مدال از این رقابت‌ها، تمام رکوردهای ادوار المپیک (از لحاظ ارزش مدال و تعداد مدال) را نیز شکست و در رتبه هفدهم تیم های شرکت کننده در المپیک 2012 لندن قرار گرفت.
کاروان ورزشی کشورمان در جریان سی‌امین دوره بازی‌های المپیک به چهار مدال طلا (حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی - کشتی فرنگی و بهداد سلیمی - وزنه برداری)، پنج مدال نقره (سجاد انوشیروانی و نواب نصیرشلال - وزنه برداری، احسان حدادی - دوومیدانی، صادق گودرزی - کشتی آزاد و محمد باقری متعمد - تکواندو) و سه مدال برنز (کیانوش رستمی - وزنه برداری - احسان لشگری و کمیل قاسمی - کشتی آزاد ) دست یافت.
نتایج کامل کاروان ایران در سایر ادوار المپیک را در زیر ببینید:

1948 - لندن (انگلستان)

تعداد ورزشکاران ایران: 38 تن، ‌تیراندازی (3) مشت زنی (9) وزنه برداری (5) کشتی آزاد (8) تیم ملی بسکتبال (12) ژیمناستیک (1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- بسکتبال: با 5 باخت و یک برد، در میان 23 کشور پانزدهم شد.
- کشتی آزاد: منصور رئیسی (چهارم)، عباس زندی (هفتم مشترک)، ابوالقاسم سخدری (پنجم مشترک). عنوان تیمی: نهم.
- وزنه برداری: جعفر سلماسی (مدال برنز)، محمود نامجو (پنجم- شکستن رکورد دو ضرب جهان).
- نتیجه: ایران با کسب یک مدال برنز در رده آخر کشورهای دریافت کننده مدال (سی و چهارم) قرار گرفت.

1952 - هلسینکی (فنلاند)

تعداد ورزشکاران ایران: 22 تن، کشتی آزاد (8) وزنه برداری (7) مشت زنی (6) دوومیدانی (1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: محمود ملاقاسمی (مدال برنز)، مهدی یعقوبی (هشتم مشترک)، ناصر گیوه‌چی (مدال نقره)، جهانبخت توفیق (مدال برنز)، عبدالله مجتبوی (مدال برنز)، غلامرضا تختی (مدال نقره)، عباس زندی (پنجم). عنوان تیمی: سوم .
- وزنه برداری: محمود نامجو (مدال نقره)، علی میرزایی (مدال برنز)، محسن عدل طباطبایی (هشتم)، حسن فردوس (پنجم)، جلال منصوری (هشتم)، محمدحسن رهنوردی (چهارم)، فیروز برهان (پنجم). عنوان تیمی: سوم.
- نتیجه: ایران با کسب 3 مدال نقره و 4 مدال برنز در رده سی ام جای گرفت.

1956 - ملبورن (استرالیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 17 تن، کشتی آزاد (8) وزنه برداری (7) دوومیدانی (2)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: محمدعلی خجسته‌پور (نقره)، مهدی یعقوبی (نقره)، ناصر گیوه‌چی (ششم مشترک)، امامعلی حبیبی (طلا)، نبی سروری (چهارم مشترک)، عباس زندی (هفتم مشترک)، غلامرضا تختی (طلا). عنوان تیمی: سوم.
- وزنه برداری: محمود نامجو (برنز)، هنریک تمرز (پنجم)، ابراهیم پیروی (هفتم)، جلال منصوری (چهارم)، فیروز پژمان (چهارم). عنوان تیمی: سوم.
- دوومیدانی: نجم‌الدین فارابی (با 5103 امتیاز، چهاردهم).
- نتیجه: ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز در رده بندی نهایی، چهاردهم شد.

1960 - رم (ایتالیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 25 تن، مشت زنی (4) دوومیدانی (1) کشتی آزاد (8) کشتی فرنگی (4) وزنه برداری (7) تیراندازی (1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: محمدابراهیم سیف پور (برنز)، مهدی یعقوبی (هفتم)، مصطفی تاجیک (چهارم مشترک)، محمدخادم ازغدی (هشتم)، امامعلی حبیبی (چهارم مشترک)، غلامرضا تختی (نقره). عنوان تیمی: پنجم.
- کشتی فرنگی: محمد پذیرایی (برنز)، حسین ملاقاسمی (ششم مشترک).
- وزنه برداری: اسماعیل علم خواه (برنز)، محمد عامی تهرانی (ششم)، هنریک تمرز (چهاردهم)، امیری منگشتی (دهم).
- نتیجه: ایران با کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز در رده بیست و هشتم جای گرفت.

1964 - توکیو (ژاپن)

تعداد ورزشکاران ایران: 58 تن، دوومیدانی (8) دوچرخه سواری (4) مشت زنی (1) شنا(1) شیرجه (1) ژیمناستیک (2) فوتبال (18) تیراندازی (4) کشتی آزاد (7) کشتی فرنگی (5) شمشیربازی (4)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: اکبر حیدری (برنز)، عبدالله خدابنده (هشتم)، عبدالله موحد (پنجم)، محمدعلی صنعتکاران (برنز)، منصور مهدی زاده (چهارم)، غلامرضا تختی (چهارم). عنوان تیمی: پنجم.
- کشتی فرنگی: رسول میرمالک (ششم)، اصغر ذوقیان (هفتم مشترک).
- وزنه برداری: رجبی اسلامی (دهم)، پرویز جلایر (هفتم).
- نتیجه: ایران با دریافت 2 مدال برنز در رده بندی نهایی، سی و پنجم شد.

1968 - مکزیکو (مکزیک)

تعداد ورزشکاران ایران: 14 تن، دوومیدانی (1) وزنه برداری (4) کشتی آزاد (8) کشتی فرنگی (1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: ابوطالب طالبی (برنز)، شمس‌الدین سیدعباسی (برنز)، عبدالله موحد (طلا)، علی محمد مومنی (چهارم). مقام تیمی: ششم.
- وزنه برداری: محمد نصیری (طلا)، پرویز جلایر (نقره)، نصرالله دهنوی (ششم). مقام تیمی: چهارم.
- نتیجه: ایران با کسب 2 مدال طلا، یک نقره و دو برنز در رده بندی نهایی، نوزدهم شد.

1972 - مونیخ (آلمان غربی)

تعداد ورزشکاران ایران: 51 تن، کشتی آزاد (10) مشت زنی (5) فوتبال (19) کشتی فرنگی (5) دوچرخه سواری (4) وزنه برداری (3) دوومیدانی (3) شمشیربازی (2)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- وزنه برداری: محمد نصیری (نقره)، نصرالله دهنوی (پنجم). عنوان تیمی: ششم.
- کشتی آزاد: ابراهیم جوادی (برنز)، رمضان خدر (هفتم)، منصور برزگر (پنجم مشترک). مقام تیمی: ششم.
- کشتی فرنگی: رحیم علی آبادی (نقره).
- نتیجه: ایران با دریافت 2 مدال نقره و یک برنز در رده بیست و هشتم جای گرفت.

1976 - مونترال (کانادا)

تعداد ورزشکاران ایران: 88 تن، فوتبال (19) تیراندازی (4) شمشیربازی (13) مشت زنی (6) دوچرخه سواری (7) وزنه برداری (7) واترپلو (11) دوومیدانی (4) کشتی آزاد (10) کشتی فرنگی (7)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: منصور برزگر (نقره)، محسن فره وشی (چهارم)، رمضان خدر (پنجم).
- وزنه برداری: محمد نصیری (برنز).
- کشتی فرنگی: مرادعلی شیرانی (ششم).
- نتیجه: ایران با کسب یک مدال نقره و یک برنز در رده بندی نهایی، سی و سوم شد.

1988 - سئول (کره‌جنوبی)

تعداد ورزشکاران ایران: 27 تن، کشتی آزاد(8)، کشتی فرنگی (7)، دوچرخه‌سواری(7)، دو ماراتن(1) تکواندو (غیررسمی - 4)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: عسکری محمدیان (نقره)، اکبر فلاح (چهارم)، آیت واگذاری (ششم)، عنوان تیمی: نهم.
- نتیجه: کاروان ایران با کسب یک مدال نقره همراه با کشورهای کاستاریکا، شیلی، سنگال، جزایر ویرجین، جزایر آنتیل، پرو و اندونزی در رده سی‌وششم قرار گرفت.

1992 -  بارسلونا (اسپانیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 40 تن، کشتی آزاد (10)، کشتی فرنگی (6)، دوچرخه‌سواری (7)، مشت زنی (6)، وزنه‌برداری (5)، دوومیدانی (2)، تنیس‌روی میز (1)، تکواندو (3)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: عسکری محمدیان (نقره)، امیررضا خادم (برنز)، رسول خادم(برنز)، علی اکبرنژاد (چهارم)، ایوب بنی‌نصرت(پنجم). عنوان تیمی: سوم
- کشتی فرنگی: رضا سیم‌خواه (ششم)، عبدالله چمن‌گلی (ششم)، حسن بایک (پنجم). عنوان تیمی: دوازدهم.
- نتیجه: ایران با یک مدال نقره و دو برنز به همراه بلژیک و کرواسی در رده چهل و چهارم قرار گرفت.

1996 - آتلانتا (ایالات متحده)

تعداد ورزشکاران ایران: 19 تن، کشتی آزاد(9)، کشتی فرنگی(1)، مشت‌زنی(4)، تیراندازی زنان(1)، شنا(1)، دوومیدانی(1)، وزنه‌برداری(1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- کشتی آزاد: غلامرضا محمدی (پنجم)، محمد طلایی (ششم)، امیررضا خادم (برنز)، رسول خادم (طلا)، عباس جدیدی (نقره).
- کشتی فرنگی: احد پازاج (دوازدهم).
- نتیجه: تیم ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز در مکان چهل‌و‌سوم جای گرفت.

2000 - سیدنی (استرالیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 35 تن، جودو(3)، مشت زنی(5)، دوچرخه‌سواری(2) ، تیراندازی(1)، وزنه‌برداری(6)، تکواندو(2)، دوومیدانی(1)، شنا(1)، تنیس روی میز(1)، کشتی فرنگی(3)، کشتی آزاد(8)، سوارکاری(1)، قایقرانی(1)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- وزنه‌برداری: حسین رضازاده (مدال طلا)، حسین توکلی (طلا)، کوروش باقری (چهارم).
- کشتی آزاد: علیرضا دبیر (طلا)، امیررضا خادم (چهارم)، عباس جدیدی (چهارم)، علیرضا حیدری (ششم)، محمد طلایی (چهارم).
- تکواندو: هادی ساعی (برنز).
- جودو: آرش میراسماعیلی (پنجم).
- نتیجه: ایران با کسب 3 مدال طلا و یک برنز به مقام بیست و ششم دست یافت.

2004 - آتن (یونان)

تعداد ورزشکاران ایران: 38 تن، جودو(7)، مشت زنی(1)، دوچرخه‌سواری(4)، تیراندازی(1)، وزنه‌برداری(5)، تکواندو(2)، دوومیدانی(2)، شنا(1)، تنیس روی میز(1) ، کشتی فرنگی(6)، کشتی آزاد(7)

نتایج کاروان ورزشی ایران:

- وزنه‌برداری: حسین رضازاده (طلا)، شاهین نصیری‌نیا (چهارم).
- تکواندو: هادی ساعی (طلا)، یوسف کرمی (برنز).
- کشتی فرنگی: سجاد برزی (چهارم).
- کشتی آزاد: مسعود مصطفی جوکار (نقره)، مجید خدایی (پنجم)، علیرضا حیدری (برنز)، علیرضا رضایی (نقره).
- نتیجه: تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده بیست و نهم جای گرفت.


2008 - پکن (چین)

تعداد ورزشکاران ایران: 54 تن، تکواندو(3)، بسکتبال(12)، کشتی آزاد(7)، کشتی فرنگی(5)، جودو(6)،بوکس(3)، وزنه برداری(3)، شنا(1)، بدمینتون(1)، تنیس روی میز(1)،قایقرانی(2)، تیروکمان(2)، دوچرخه سواری(3)، دوومیدانی (5)


نتایج کاروان ورزشی ایران:

- تکواندو: هادی ساعی (طلا)
- بسکتبال: (یازدهم)
- کشتی آزاد: عباس دباغی(دهم)، سید مراد محمدی(برنز)، مهدی تقوی(دهم)، میثم مصطفی    جوکار(نوزدهم)، رضا یزدانی(یازدهم)، سعید ابراهیمی(دهم)، فردین معصومی(پنجم)
- کشتی فرنگی: حمید سوریان(پنجم)، علی محمدی(یازدهم)، سامان طهماسبی(یازدهم)، مسعود هاشم زاده(پانزدهم)
- جودو: علی معلومات(پنجم)، محمد رضا رودکی(پنجم)
- بوکس: مرتضی سپهوند(پنجم)
- وزنه برداری: اصغر ابراهیمی(هفتم)،محسن بیرانوند(یازدهم)، رشید شریفی(ششم)
- قایقرانی: محسن شادی در مجموع(بیست و ششم)، هما حسینی در مجموع(بیست وهشتم)
- دوچرخه سواری
مسیر جاده: حسین عسگری(پنجاه ودوم)، قادر میزبانی(هفتاد و نهم)
تایم تریل انفرادی: حسین عسگری(سی و پنجم)
- دوومیدانی:
پرتاب دیسک: احسان حدادی در مجموع(هفدهم)، عباس صمیمی در مجموع(بیست وششم)
دوی 800 متر: سجاد مرادی(نهم)
ده گانه: هادی سپهرزاد(بیست ودوم)
نتیجه:تیم ایران با کسب  یک مدال طلا و یک مدال برنز در رده پنجاه و یکم جای گرفت.

 

صعود 34 پله‌ای ایران؛

به گزارش مشرق، سی‌امین دوره رقابت‌های المپیک در حالی به پایان رسید که کاروان ایران با کسب 12 مدال از این رقابت‌ها، تمام رکوردهای ادوار المپیک (از لحاظ ارزش مدال و تعداد مدال) را نیز شکست و در رتبه هفدهم تیم های شرکت کننده در المپیک 2012 لندن قرار گرفت. کاروان ایران در المپیک 2008 پکن با یک طلا و یک برنز در رده پنجاه و یکم قرار گرفته بود که این المپیک با صعود 34 پله ای کشورمان همراه شد.

کاروان ایران در این رقابت ها پس از کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان در رده پنجم کشورهای آسیایی قرار گرفت.

همچنین با پایان رقابت‌های المپیک 2012 کاروان ورزش آمریکا قهرمان شد تا پس از یک دوره وقفه در المپیک 2008 پکن که قهرمانی به میزبان رسید، سریال قهرمانی‌های آمریکایی‌ها از المپیک 1996 آتلانتا همچنان ادامه داشته باشد.

در پایان رقابت‌های المپیک 2012 لندن 85 کشور صاحب مدال شدند که از این تعداد 54 کشور به مدال طلا رسیدند.

*جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان مسابقات:

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
1 آمریکا 46 29 29 104
2 چین 38 27 22 87
3 بریتانیا 29 17 19 65
4 روسیه 24 25 33 82
5 کره جنوبی 13 8 7 28
6 آلمان 11 19 14 44
7 فرانسه 11 11 12 34
8 ایتالیا 8 9 11 28
9 مجارستان 8 4 5 17
10 استرالیا 7 16 12 35
11 ژاپن 7 14 17 38
12 قزاقستان 7 1 5 13
13 هلند 6 6 8 20
14 اوکراین 6 5 9 20
15 کوبا 5 3 6 14
16 نیوزیلند 5 3 5 13
17 ایران 4 5 3 12
18 جامائیکا 4 4 4 12
19 چک 4 3 3 10
20 کره شمالی 4 - 2 6
21 اسپانیا 3 10 4 17
22 برزیل 3 5 9 17
23 بلاروس 3 5 5 13
24 آفریقای جنوبی 3 2 1 6
25 اتیوپی 3 1 3 7
26 کرواسی 3 1 2 6
27 رومانی 2 5 2 9
28 کنیا 2 4 5 11
29 دانمارک 2 4 3 9
30 آذربایجان 2 2 6 10
30 لهستان 2 2 6 10
32 ترکیه 2 2 1 5
33 سوئیس 2 2 - 4
34 لیتوانی 2 1 2 5
35 نروژ 2 1 1 4
36 کانادا 1 5 12 18
37 سوئد 1 4 3 8
38 کلمبیا 1 3 4 8
39 گرجستان 1 3 3 7
39 مکزیک 1 3 3 7
41 ایرلند 1 1 3 5
42 آرژانتین 1 1 2 4
42 اسلونی 1 1 2 4
42 صربستان 1 1 2 4
45 تونس 1 1 1 3
46 دومینیکن 1 1 - 2
47 ترینیداد و توباگو 1 - 3 4
47 ازبکستان 1 - 3 4
49 لتونی 1 - 1 2
50 الجزایر 1 - - 1
50 باهاماس 1 - - 1
50 گرانادا 1 - - 1
50 اوگاندا 1 - - 1
50 ونزوئلا 1 - - 1
55 هند - 2 4 6
56 مغولستان - 2 3 5
57 تایلند - 2 1 3
58 مصر - 2 - 2
59 اسلواکی - 1 3 4
60 ارمنستان - 1 2 3
60 بلژیک - 1 2 3
60 فنلاند - 1 2 3
63 بلغارستان - 1 1 2
63 استونی - 1 1 2
63 اندونزی - 1 1 2
63 مالزی - 1 1 2
63 پورتوریکو - 1 1 2
63 تایوان - 1 1 2
69 بوتسوانا - 1 - 1
69 قبرس - 1 - 1
69 گابن - 1 - 1
69 گواتمالا - 1 - 1
69 مونته نگرو - 1 - 1
69 پرتغال - 1 - 1
75 یونان - - 2 2
75 مولداوی - - 2 2
75 قطر - - 2 2
75 سنگاپور - - 2 2
79 افغانستان - - 1 1
79 بحرین - - 1 1
79 هنگ کنگ - - 1 1
79 عربستان - - 1 1
79 کویت - - 1 1
79 مراکش - - 1 1
79 تاجیکستان - - 1 1
مجموع 85 302 304 356 962


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:8  توسط امیر رحمانی  | 

تاریخ خوزستان

گاه فارس به آثار تاریخی بهبهان

تاریخ بهبهان برگ‌های ورق نخورده زیادی دارد

خبرگزاری فارس: سردار تاریخی و بزرگ خطه ارگان (بهبهان) در 22 مرداد 2 هزار و 342 سال پیش به همراه خواهر خود حماسه‌ای عظیم خلق کرد که هنوز در قلب تاریخ‌دوستان بهبهانی جای دارد.

خبرگزاری فارس: تاریخ بهبهان برگ‌های ورق نخورده زیادی دارد 

به گزارش خبرگزاری فارس از بهبهان، با توجه به حفاری‌هایی که در زمستان 1385 شمسی و بهار سال 1386 در محوطه باستانی ارگان بهبهان به عمل آمد، قدمت منطقه بهبهان و تمدن آن به پنج هزار و 500 سال رسید. (گمانه‌زنی‌ها نشان از شش هزار سال می‌دهد) این اقدام که بوسیله پایگاه ارجان شناسی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام گرفت و آثار هنری باشکوهی که نمایان شد، نشانه‌ای از عظمت و سخت‌کوشی مردمانی بود که تا امروز اندیشه و فرهنگ آن ناشناخته مانده است و در این راه ایلامی‌ها نقش مهمی را ایفا کرده و در آبادی منطقه بهبهان کوشیده‌اند. (ایلام قدیم‌، ایلام میانه و ایلام نو).

در این میان کشف گور کیدین هوتران، شاهزاده ایلامی در شهریورماه 1361 شمسی در کنار سد شهداء مجاور رودخانه مارون و اشیای گرانبهای آن فصل جدیدی را در تاریخ بهبهان کشور که تا به حال برای محققان نقطه تاریکی به حساب می‌آمد.

گنجینه ارجان با آن‌ همه اشیاء پرارزش از حلقه قدرت گرفته تا جام زندگی، همه و همه عظمت و شوکت فرهنگی و هنری ارجان را به نمایش گذاشت که در دوره ایلامی‌ها اتفاق افتاده بود که تاریخ آن را هزاره دوم پیش از میلاد و بعضی از اشیاء آن را 750(قبل از میلاد) دانسته‌اند.

* نام ارگان

شکی نیست پس از حفاری‌های بهار سال 1386 و تعیین قدمت ارگان و گمانه‌زنی‌های آن تا عمق 6 هزار سال، معلوم نمی‌دارد که منطقه چه بوده، ولی تمرکز شهری و تقسیمات محلی که جناب ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود ذکر کرده کاملاً پس از حفاری‌ها پیدا و با داده‌های او هم‌خوانی دارد.

* نقش آریایی‌ها

دولتی مختاران، مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی بهبهان می‌افزاید: از حرکت آریایی‌ها به فلات ایران (3 هزار سال قبل از میلاد مسیح) و جدایی آریایی‌های ایران و استقلال زبان و گویش آنها در یک هزار و 400 سال (ق.م) و تقسیم آنها پارت‌های (اشکانیان) در شمال شرقی، مادها در غرب (زاگرس)، پارس‌ها در جنوب و جنوب شرقی و تشکیل دولت‌هایی در قرن هفتم پیش از میلاد، به ترتیب مادها، هخامنشی‌ها، پارت‌ها و ساسانی‌ها و قدرت گرفتن کوروش بزرگ در سال 559 پیش از میلاد و برخورد با حکومت‌های بومی و تمدن آنها به تدریج دولت مرکزی تشکیل و شهرها، بازارها، پیشه‌وران، بازرگانان و روابط پولی بردگی پدید آمد. مناطقی چون ارگان به‌عنوان جایگاه شاهان و بزرگان خلق، احداث، نوسازی و بازسازی شده و روابط اقتصادی ـ اجتماعی ظاهر شد.

گان، پساوند اسم مکانی است و به محلاتی اطلاق می‌شود که بزرگان یا اقوام و یا شاهان احداث می‌کردند، مثل آریاگان (ارگان)، هرمزگان(رامهرمز)، سمنگان، زمینگان کهگیلویه(دهدشت) و غیره و چون ارگان بر سر راه پارس به ایلام، خوزستان و بین‌النهرین و انطاکیه بود، رونق گرفته و از آریاگان کم کم به ارگان تبدیل شد، چنانکه کالیتنس مورخ اسکندر، در یادداشت‌های آریوبرزن را ارگانی خطاب می‌کند.

با پیشرفت کوروش و تسلط بر ماد و بابل و پدید آمدن اندیشه نو و جدید آریایی‌ها و به قول هگل کوروش نقطه شروع تاریخ و تمدن جهان اقوام بومی را زیر فرمان خود درآورد و بعضاً چون ایلامی‌ها را به مقام ساتراپی (شهربان) یا استانداری رسانید، تا جایی که منطقه ارگان به ساتراپی شاهزادگان ایلامی اداره می‌شد؛ شکی نیست که ارگان در دوران مختلف و برخورد اقوام مهاجم دست به دست گشته و گاهی تا مرز خرابی و ویرانی پیش رفته است.

ارگان در زمان کوروش رو به آبادی گذاشت و علتش چنان‌که گفته شده بود به واسطه قرارگیری بر سر یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی آن زمان یعنی راه شاهی بود که از لودیه در کنار دریای مدیترانه شروع می‌شد و شوش را از طریق ارگان به پاسارگاد متصل می‌کرد و از رونق و اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است.

استرابو در خصوص ارگان زمان هخامنشی می‌نویسد: در این شهر مردمی زندگی می‌کردند که به آنها «اوکسی» می‌گفتند و به قولی دیگر در دوره هخامنشی ارگان بهبهان جزء سرزمین «کی‌ها» بوده است.

اسکندر مقدونی به هنگام تهاجم به تخت جمشید ضمن تصرف ارگان در سال 331 قبل از میلاد در گذرگاه تنگ تکاب پس از نبردی سخت با سردار بزرگ و معروف خطه ارگان و یا به قولی ساتراپ یا استاندار ارگان، «آریوبرزن» روبرو شد. آریوبرزیون، آریوبرزین یا آریوبرزن در روستای برزیون از توابع ارگان، در 60 کیلومتری شمال شرقی آن، در دره عمیقی در کوه بدیل مشرف بر گذرگاه تنگ تکاب متولد شد؛ روح سلحشوری و جنگجویی و رشادت را در بین کوه‌نشینان منطقه آموخت و به سرعت به سرداری یا ساتراپی ارگان رسید، بالاخره در 12 اوت 331 قبل از میلاد مصادف با 22 مردادماه که اکنون مصادف با «جشن بزرگ بهبهانی های مقیم تهران و کرج» است، در محل تنگ تکاب در بند پارس مردانه در مقابل اسکندر ایستاد و چنان از خود رشادتی نشان داد که کالیستنس مورخ اسکندر در 12 اوت سال 331 ق.م ، 22 مرداد در خصوص مقاومت آریوبرزن چنین می‌گوید: پس از پیروزی فاتح مقدونی بر داریوش سوم و حرکت او به سوی پرسپولیس پایتخت آن زمان ایران در یک منطقه کوهستانی به نام«تکاب» در بهبهان(نقطه ارتباط بهبهان با کهگیلویه) یا یک جنگ ارتش ایران (یک‌هزار تا یک‌هزار و 200 نفر) به فرماندهی ژنرال آریوبرزن روبرو و متوقف شد و این جنگ چند روز مانع ادامه پیشروی ارتش چند هزار نفری اسکندر شده بود که مصر، بابل و شوش را قبلاً تصرف و در سه جنگ داریوش سوم را شکست و فراری داده بود و سرانجام این هنگ با محاصره کوه‌ها و حمله به افراد در ارتفاعات بالاتر از پای درآمد.

مورخ اسکندر می‌گوید اگر چنین مقاومتی در «گاوگاملا» (کردستان عراق) در برابر ما صورت گرفته بود شکست ما حتمی بود. (گاوگاملا محل شکست داریوش سوم)

لازم به یادآوری است «یوتاب» خواهر آریوبرزن (به معنی درخشنده و بی‌مانند) نیز در این نبرد فرمانده بخشی از سپاهیان برادر را به عهده داشت، در کوه‌های ارگان راه را بر اسکندر بست، یوتاب به همراهی برادر چنان جنگید و از خود رشادت‌‌ها به خرج داد تا به همراه برادر و شیر زنان دیگر کشته شد.

چه زیباست که 12 اوت، 22 مردادماه سال 331ق.م سال مقاومت آریوبرزن و خواهرش یوتاب در مقابل اسکندر مقدونی به نام روز بهبهانی نامگذاری شود.

در دوره اشکانی جنوب شرقی خوزستان یعنی ارگان هنوز توسط امیران و شاهان ایلامی که ساتراپ‌نشینان پارت‌ها (اشکانیان) بودند اجاره می‌شد؛ تمدن این دوره، نقوش سنگی برجسته موجود در تنگ سروک(سولک) که صحنه تشریفات، تفویض قدرت و مقام و منصب، مراسم مذهبی و جنگ تن به تن را نشان می‌دهد، یادگار رونق و آبادی ارگان در دوره اشکانی است.

سنگ‌فرش‌های باقیمانده در تنگ خویین و دیگر تنگ‌های مجاور در منطقه ارگان که به هخامنشیان نسبت می‌دهند، عمدتاً توسط اشکانیان توسعه و ترمیم یافته است، در دوره ساسانی که ارگان یکی از ایالات پنجگانه فارس محسوب می‌شد یکی از بازارهای بازرگانی پررونق آن دوره است که قباد ساسانی در آبادی آن فعالیت چشمگیری کرد.

معروف است که قباد ساسانی شهر ارگان را به کمک عده‌ای از اسرای رومی (آمد ـ دیاربکر) نوسازی یا بازسازی کرده و شهر کلگه‌زار تشان را بنا نهاد؛ آثار به جا مانده از دوره ساسانی که نشانه بیشتری از عظمت و شوکت شهر قدیمی بهبهان را دربر دارد عبارتند از: آثار دو پل در بستر رودخانه مارون در شمال ارگان در کنار مسجد جامع آن در محل بکان (شماره ثبت 44 آثار باستانی) که مهم‌ترین آن پل و بند بکان است، همچنین آثار پل سومی در نزدیکی سد شهدا در جوار امامزاده جعفر وجود دارد که بعضی آن را منصوب به حاج یوسف از دوره اسلامی می‌دانند.

آتشکده چهار طاق (شماره ثبت 371) و پل خیری مح‌خان (محمدخان) در ناحیه خیرآباد که ارگان را به شهر بیشاهپور در کازرون کنار تنگ چوگان متصل کرده است، از دیگر آثار دوره ساسانی است؛ بعد از ظهور اسلام در سال 16 هجری قمری به فرمان عمر بن خطاب، عثمان‌بن ابی‌العاص به کمک ابوموسی اشعری حاکم بصره، ارگان را تصرف کردند و از آن زمان به بعد امور این منطقه توسط والیانی که از طرف خلیفه وقت برای اداره ولایات فارس فرستاده می‌شد، حل و فصل می‌شد.

در دوره اسلامی ارگان عظمت خود را تا چند قرن همچنان حفظ کرد، به‌طوریکه در دوره آل‌بویه از مراکز مهم ضرب سکه محسوب می شد، سکه به سال 346 ه.ق از آنجا به‌دست آمده که یک طرف آن نام رکن‌الدوله دیلمی و طرف دیگر اسامی المطیع بالله خلیفه و عضدالدوله بویی ضرب شده است.

 

---------------------------------

گزارش: علیرضا شکری‌نسب

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:57  توسط امیر رحمانی  | 

مناجات روزهای ماه مبارک رمضان

دعاي روز بيست و چهارم ماه مبارك رمضان


بسم الله الرحمن الرحیم 


اَللهمّ إنّي أسْألُكَ فيه ما يُرْضيكَ وأعوذُ بِكَ ممّا يؤذيك وأسألُكَ التّوفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ ولا أعْصيكَ يا جَوادَ السّائلين.


به نام خداوند بخشنده و مهربان


خدايا من از تو ميخواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بيازارد واز تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمايم اى بخشنده سائلان.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:52  توسط امیر رحمانی  | 

اطلاعات و اخبار اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

در سال جاری صورت گرفت
دستگیری 285 شکارچی متخلف در خوزستان

خبرگزاری فارس: مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از دستگیری 285 متخلف شکار و صید در این استان در چهار ماهه گذشته خبر داد.

خبرگزاری فارس: دستگیری 285 شکارچی متخلف در خوزستان 

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، احمدرضا لاهیجان‌زاده اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در حین انجام مأموریت‌ در چهار ماه گذشته 285 نفر متخلف شکار و صید در سطح استان خوزستان دستگیر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این متخلفان 65 قبضه سلاح مجاز و غیر مجاز توقیف شده است، افزود: از این افراد 53 رشته تور ماهیگیری، 14 مولد برق (شوک الکتریکی)، 10 فروند قایق و هشت موتور برق کشف و ضبط شد.وی اظهار کرد: متخلفان نیز برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شدند. لاهیجان‌زاده میزان ضرر و زیان اخذ شده از متخلفان را بیش از 290 میلیون ریال اعلام کرد.

وی گفت: بیشترین تخلف در زمینه صید ماهی، شکار پرنده و قطع اشجار بوده است.بر اساس مصوبه شماره 42127/ت/2546 هـ مورخ 28 مهر ماه 87 هیئت وزیران و مصوبه 260 شورای حفاظت جریمه هر قطعه ماهی 16 هزار ریال و علاوه بر محرومیت از دریافت پروانه صید مجازات‌های دیگری مطابق ماده 13 قانون شکار و صید از 91 روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:44  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار درخشش و سربلندی خوزستانیها در عرصه های کشوری

مقام نخست بانک كشاورزي خوزستان ویژه

 مدير بانك كشاورزی خوزستان گفت: اين بانك در سال جاري از نظر تعداد طرح و ارایه تسهیلات بانكی به بخش كشاورزی در كشور رتبه اول را كسب كرده است.سيد حجت اله اژدر گفت: در سه ماه اخیر 493میلیارد ریال تسهیلات بانكی برای اجرای 424طرح كشاورزی در خوزستان پرداخت شده است.وي بیان داشت: نیمی از تسهیلات پرداختی برای این طرح ها از محل صندوق توسعه ملی و كارمزد آن صفر بوده و نیمی از تسهیلات نیز از بانك كشاورزی با كارمزد 14درصد پرداخت شده كه در مجموع میانگین كارمزد تسهیلات پرداختی هفت درصد بوده است.وی گفت: تسهیلات پرداختی در بخش های زراعت ، باعداری ، دام ، طیور ، شیلات و آبزیان ، تولید محصولات گلخانه ای ، صنایع وابسته به كشاورزی ، زنبورداری و كرم ابریشم و خدمات كشاورزی بوده است.مدیر شعب بانك كشاورزی خوزستان در ادامه گفت: بانك كشاورزی استان از نظر میزان اعتبار تخصیصی در كشور رتبه اول و در میزان پرداخت رتبه دوم كشوری را كسب كرده است.وی گفت: امسال 66هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه بخش كشاورزی و زیرمجموعه آن در نظر گرفته شده كه سهم خوزستان از این اعتبار چهار هزار و 250میلیارد ریال است.مدیر شعب بانك كشاورزی خوزستان به عمكرد سال گذشته این بانك اشاره كرد و گفت: میزان پرداختی تسهیلات این بانك سال گذشته 182درصد بوده بدین معنی كه این بانك از تسهیلات سایر استانها برای توسعه بخش كشاورزی خوزستان استفاده كرده است.به گفته اژدر بانك كشاورزی خوزستان از این حیث (پرداخت تسهیلات) در بین بانك های عامل استان رتبه نخست را كسب كرده و مورد تقدیر ویژه استاندار خوزستان نیز قرار گرفته است.

 

درخشش معلمان خوزستانی ویژه

مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان گفت: یک دبیر خوزستانی رتبه سوم کشوری مسابقات آنلاین زبان انگلیسی را کسب کرد. به گزارش شوشان رحمان فلاحی اظهار داشت: ندا عشیری دبیر شهرستان شوش دانیال نبی (ع) رتبه سوم کشوری مسابقات آنلاین کتابخوانی درس زبان انگلیسی را از آن خود کرد. وی افزود : با استناد به نامه دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی مستقر در استان اردبیل، این دبیر از شهرستان شوش دانیال نبی (ع) موفق به کسب این موفقیت از مسابقات آنلاین کتابخوانی درس زبان انگلیسی شد.به گفته فلاحی همچنین یکی از معلمان شهرستان بهبهان موفق شد دو عنوان کشوری را از آن خود نماید. وی تصریح کرد : عباس معلمیان دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بهبهان توانست در جشنواره الگوهای نوین برتر تدریس و مسابقات علمی تخصصی معلمان رتبه اول کشوری را از آن خود کند ارتقای رتبه علمی استان از 27 به 15 در طی 3 سال کار ارزشمند و پایداری بود که می توان محصول تلاش ها و مجاهدت های شبانه روزی فلاحی و همکاران پرتلاش او در دو سال اخیر بوده است. تلاش هایی که کارنامه او را در میان سایر مدیران استان درخشان تر می کند.

 

ارزیابی 25 شاخص فعالیت

آموزش و پرورش عشایر خوزستان موفق به کسب رتبه برتر شد

خبرگزاری فارس: با ارزیابی مثبت از عملکرد تفاهمنامه شاخص‌های آموزشی، پرورشی مدیریت آموزش و پرورش عشایر خوزستان، این اداره رتبه برتر عشایر کشور را به دست آورد.

خبرگزاری فارس: آموزش و پرورش عشایر خوزستان موفق به کسب رتبه برتر شد 

مدیر آموزش و پرورش عشایر خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اشاره به اینکه این موفقیت در بررسی 25 شاخص حاصل شده،‌ اظهار داشت: این شاخص‌ها در آغاز سال تحصیلی 91 ـ 90 تدوین شد که پس از بررسی و ارزیابی طرح‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی هیئت داوران عشایر به فضل الهی و با همت نیروهای ستادی و تلاش معلمان فداکار و بی ادعای عشایر خوزستان در بین 22 استان کشور رتبه برتر را به دست آورد.محمود توژی هدف شاخص‌ها و عناوین 25گانه مندرج در تفاهمنامه آموزشی و پرورشی بین دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر کشور با مدیریت آموزش و پرورش را بهبود کیفی و کمی امور آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان عشایر عنوان کرد.وی اهم شاخص‌هایی را که در تفاهمنامه بر اجرای آن تاکید شده شامل توسعه پیش دبستانی، پوشش تحصیلی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، آموزش روش‌ها و فنون تدریس به معلمان کلاس‌های چند پایه، توسعه فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه آموزشی و آموزش چند رسانه‌ای در کلاس‌های چند پایه عنوان کرد و افزود: تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان در دروس ریاضی و املا، کارگاه آموزشی معلمان پایه اول و چند پایه مناطق عشایری، آموزش نیمه حضوری دانش‌‌آموزان بازمانده از تحصیل راهنمایی، سنجش پیشرفت تحصیلی، ایجاد و راه‌اندازی کانون‌های تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان عشایری، توسعه رشته‌های کار دانش از جمله شاخص‌هایی است که موجب کسب این عنوان افتخار آمیز برای خوزستان شده است.توژی ادامه داد: همچنین برگزاری جشنواره برگزیدگان الگوهای برتر تدریس مبنی بر IT، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، توسعه تشکل‌های دانش‌آموزی پیشتازان و فرزانگان، طرح مهارت آموزان جوان دانش‌آموزان عشایری، آموزش اولیاء، انجام  فعالیت بهداشت و سلامت دانش‌آموزان عشایری، جشنواره بازی‌های بومی و محلی، ارتقای کیفی مدارس شبانه‌روزی، طرح سفیران آسمانی و مبلغان دینی و خرید وسایل و تجهیزات آموزشی، پرورشی مدارس، هوشمند سازی و معرفی مشاغل سنتی غیر دانشگاهی از دیگر شاخص‌های برتر شدن اداره عشایر خوزستان است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:30  توسط امیر رحمانی  | 

یک گزارش اقتصادی

به گزارش مشرق به نقل از مهر، بررسی جدیدترین آمار نرخ بیکاری بهار سال جاری در 31 استان کشور نشان می دهد که 21 استان در بهار 91 دارای نرخ بیکاری دورقمی و بالای 10 درصد بوده است. در این بخش تنها در 9 استان نرخ بیکاری تک رقمی و زیر 10 درصد بوده است.

بر پایه این گزارش، بالاترین نرخ بیکاری کشور در بهار امسال مربوط به استان های لرستان با 19.3 درصد و ایلام با 21 درصد بوده است. لرستان در سال های اخیر علاوه بر ثبت نرخ های بیکاری بالا در فصول مختلف؛ دارای نرخ های بالای بیکاری سالیانه نیز بوده است.

علاوه بر استان لرستان، استان های قم با 14.3 درصد، فارس با 18.3 درصد، تهران 14.6 درصد، البرز با 16.9 درصد و اصفهان با 14.2 درصد نیز در گروه استان های با نرخ بیکاری بالا و دورقمی کشور در بهار امسال بوده اند.

بهترین نرخ های بیکاری در استان های آذربایجان غربی با 9.7 درصد، خراسان جنوبی با 6.5 درصد، خراسان شمالی 9.1 درصد، کرمان 7.5 درصد، کهکیلویه و بویراحمد با 9.8 درصد، گلستان با 7.8 درصد، و یزد با 9.5 درصد؛ به ثبت رسیده است.

خراسان جنوبی در بهار سال جاری با 6.5 درصد بیکاری؛ بهترین استان کشور در مقابل ایلام با 21 درصد به عنوان بالاترین نرخ بیکاری بود.

به نظر می رسد نرخ بیکاری در برخی از استان ها مانند آذربایجان شرقی طی یکسال اخیر افزایش یافته و از 8.8 درصد بهار 90 به 12.6 درصد در بهار امسال رشد یافته است. این موضوع در مورد برخی دیگر از استان ها مانند ایلام، تهران، خراسان رضوی، زنجان، قم، گیلان و مازندران نیز دیده می شود.

البته در برخی دیگر از استان ها مانند اردبیل، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، کردستان، کرمان و کهکیلویه و بویراحمد نیز بهتر شده است و طبق آمارها بیکاری در این استان ها کاهش یافته است.

جدول مقایسه ای نرخ بیکاری از بهار 90 تا بهار 91

 استان  نرخ بیکاری بهار 91  نرخ بیکاری بهار 90
 آذربایجان شرقی  12.6  8.8
 آذربایجان غربی  9.7 10.1 
 اردبیل  11.8  14.7
 اصفهان  14.2  14.8
 البرز  16.9  20.7
 ایلام  21  16.7
 بوشهر  11.2  11.7
 تهران  14.6  12.5
 چهارمحال و بختیاری  10.6  12.3
 خراسان جنوبی  6.5  9.4
 خراسان رضوی  10.4  8.9
 خراسان شمالی  9.1  9.9
 خوزستان  10  9.7
 زنجان  10.3  8.1
 سمنان  10  12.8
 سیستان و بلوچستان  12.1  9.6
 فارس  18.3  20.6
 قزوین  11.6  12.6
 قم  14.3  10.1
 کردستان  11.9  12.4
 کرمان  7.5  13.8
 کرمانشاه  13  13.8
 کهکیلویه و بویراحمد  9.8  19.2
 گلستان  7.8  8.3
 گیلان  14.5  11.7
 لرستان  19.3  17.3
 مازندران  12.6  7.9
 مرکزی  13  9.8
 هرمزگان  11.2  12
همدان  12  10.6
 یزد  9.5  7.4

وضعیت اشتغال زایی در 3 بخش اصلی خدمات، کشاورزی و صنعت نیز نشان می دهد که خدمات همچنان بیشترین سهم از اشتغال زایی کشور را به میزان 47.3 درصد را در اختیار دارد. پس از خدمات، صنعت به میزان 32.4 درصد کل اشتغال زایی کشور و کشاورزی نیز به میزان 20.3 درصد را محقق کرده اند.


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 1:1  توسط امیر رحمانی  | 

اطلاعیه مدیر وبلاگ

 

انا لله انا الیه راجعون

هموطنان محترم آذربایجانی

وقوع زلزله در آن خطه و درگذشت تعدادی ازعزیزان را به بازماندگان آذری تسلیت عرض نموده و برای آن در گذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان اجر و صبر جزیل مسئلت مینمایم وتمامی خوزستانیها را در این عزا و ماتم شریک خود بدانید

ان الله مع الصابرین

وبلاگ اخبار خوزستان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:56  توسط امیر رحمانی  | 

یک خبر نگران کننده

آنتن هایی که مرگ را مخابره می کنند!

وجود بیش از 14 هزار آنتن و دکل مخابراتی در نقاط مختلف کشور به ویژه در کلانشهرها، آن طور که کارشناسان و متخصصین حوزه سلامت عنوان می کنند تهدید جدی برای سلامت افرادی است که در معرض مستقیم و طولانی مدت امواج این دکلها قرار دارند.
به گزارش مهر، عوارض امواج آنتن ها و دکلهای مخابراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و اشاره کارشناسان حوزه سلامت قرار دارد و بعضا شاهد رسانه ای شدن این موضوع هستیم. اما آنچه مهم به نظر می رسد، این است که آیا امواج این آنتن ها واقعا برای سلامت مردم و کسانی که در معرض مستقیم و طولانی مدت امواج این دکلها قرار دارند، زیان آور و خطرناک است.
محمدجواد نظری ‌مهر یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از افزایش بی‌رویه نصب آنتن های مخابراتی BTS در کلانشهرها به ‌ویژه شهر تهران٬ می گوید: تضعیف سیستم دفاعی بدن٬ افزایش ناباروری مردان٬ ابتلا به بیماریهای آلزایمر و پارکینسون٬ اختلالات عصبی٬ چشم و سر درد٬ کم‌اشتهایی تنها گوشه‌ای از عوارض این امواج به‌ شمار می‌آید.
وی با اظهار تاسف از اینکه در چند سال اخیر شرکتهای مخابراتی با تطمیع مردم اقدام به نصب اینگونه تجهیزات بر روی ساختمانهای مسکونی کرده‌اند، می افزاید: در نصب این آنتن ها، استانداردها و شعاع مجاز آنها رعایت نمی‌شود و بیشتر آنها، با اتاق خواب و منزل افراد فاصله‌ای کمتر از یک متر دارد.شاید بیشترین نگرانی از بابت این آنتن ها مربوط به کلانشهر تهران باشد. از همین رو، شورای شهر تهران با ورود به این موضوع و تهیه و تصویب لایحه ای به نام "ساماندهی دکلها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی شهر تهران"، توانست خیال شهروندان را از بابت این موضوع راحت کند.بر اساس این لایحه که از روزهای پایانی سال گذشته لازم الاجرا شده است، امکان نصب این آنتن ها در حیاط 6 متری خانه ها وجود ندارد.مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، هدف از تصویب این لایحه را دفاع از حقوق شهروندان دانسته و می گوید: برخی از دستگاهها و شرکتها بدون هرگونه هماهنگی با شهرداری به نصب دکلها در وسط جاده یا کنار بیمارستان اقدام می کردند.  
براساس مصوبه شورای شهر تهران، نصب و ایجاد هر گونه دکل یا تاسیسات مخابراتی باید با صدور پروانه از سوی شهرداری تهران باشد همانگونه که برای هر گونه ساخت و ساز در شهر پروانه ساخت از سوی شهرداری صادر می شود باید برای دکلها نیز چنین روندی طی شود.
محمد جواد نظری‌مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه به‌علت نصب بی‌رویه دکلهای مخابراتی نیمی از پرندگان از تهران مهاجرت کرده‌اند٬ می گوید: بطور حتم این امواج بر تمام بخشهای محیط‌ زیست و جامعه پیرامون تأثیرات منفی به جا می‌گذارد.
این در حالی است که یک کارشناس مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت عنوان داشته است که آنتن های تلفن همراه تشعشعات الکترومغناطیسی از خود ساطع می‌کنند که قرار گرفتن در معرض این امواج در درازمدت مشکلات مختلفی از جمله سردرد، سرگیجه، مشکلات و تحریکات عصبی و... برای فرد ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر، محمدهادی حیدرزاده مشاور زیست محیطی شهرداری تهران با عنوان این مطلب که طول امواج دکلها و آنتن ‌های مخابراتی قطعا بر سلامت افراد تاثیرگذار است، ایجاد سردردهای موضعی و سایر موارد مشابه و برخی از بیماری خاص از حداقل عوارض وجود دکلها و آنتن های مخابراتی عنوان می کند.
وی با اشاره به تاثیر مستقیم امواج دکلها و آنتن های مخابراتی بر سلامت افراد، معتقد است که وزارت بهداشت باید تعیین کند در چه منطقه ای دکل یا آنتن نصب شود.
آنچه مسلم است اینکه به رغم مصوبه شورای شهر تهران برای ساماندهی آنتن های مخابراتی، اما عوارض نصب این دکلها همچنان بر سلامت افرادی که در معرض مستقیم و طولانی مدت امواج آنها قرار دارند، می تابد. موضوعی که در دراز مدت اثرات تخریب خود را بر جای می گذارد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 21:15  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار انتظامی خوزستان

 

اراذل و اوباش در خوزستان جمع‌آوري مي‌شوند

معاون اجتماعي نيروي انتظامي خوزستان گفت: در روزهاي منتهي به عيد فطر نيروهاي پليس در سطح شهر و اماكن عمومي حضور دارند و اراذل و اوباشي كه قصد بروز مشكل در شهر را داشته باشند با برخورد پليس مواجه مي‌شوند.

سيدرحمان موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)_منطقه خوزستان_اظهار كرد: با توجه به نزديك بودن عيد فطر و افزايش حضور شهروندان در بازارهاي سطح شهر، تدابيري براي برقراري امنيت پيش‌بيني شده است.وي افزود: نيروي انتظامي خوزستان براي برقراري امنيت در مكان‌هاي عمومي و بازارها، اكيپ‌هاي ويژه‌اي را در سطح شهر مستقر كرده و با هدف پيشگيري از بروز مشكل، نيروهاي بيشتري به‌كار گرفته مي‌شوند.موسوي تصريح كرد: در روزهاي شلوغ و پرتردد بازارهاي شهر اهواز و ديگر شهرهاي استان، فرصت مناسبي براي جمع‌آوري اراذل و اوباش فراهم مي‌شود و به اين ترتيب افراد مجرم و سابقه‌دار شناسايي و جمع‌آوري مي‌شوند؛ از اين افراد پس از جمع‌آوري تعهد اخذ مي‌شود.معاون اجتماعي نيروي انتظامي خوزستان خاطرنشان كرد: همچنين در اين ايام نيروهاي پياده و خودرويي افزايش مي‌يابند و به صورت شبانه‌روزي در سطح شهر گشت‌زني مي‌كنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 17:1  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار مرکز استان

بارش شهابي امشب از زبان رئيس انجمن ستاره‌شناسي اهواز

 

رئيس انجمن ستاره‌شناسي اهواز با بيان اين‌كه بارش شهابي امشب از تمام جهان قابل رويت است، گفت: به علت غبارآلود بودن آسمان و آلودگي نوري در اهواز، بارش شهابي در محدوده شهر به‌خوبي قابل رويت نيست اما پس از نيمه شب با كم شدن آلودگي نوري مي‌توان شهاب ها را در آسمان شهر رويت كرد.

 

خسرو جعفري‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار علمي‌وآموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان با بيان اين مطلب عنوان كرد: بهترين زمان براي رويت اين بارش شهابي در ايران از ساعت 23 امشب است كه در اهواز پس از نيمه شب با كاسته شدن از آلودگي نوري شهاب‌ها قابل رؤيت است.

 وي خاطرنشان كرد:‌ اين بارش شهابي از صورت فلكي برساوش آغاز مي‌شود و به همين دليل "بارش شهابي برساوشي" نام گرفته است؛ با چشم غيرمسلح  هم مي‌توان شهاب‌ها را در آسمان مشاهده كرد كه در اين صورت در طول نيم تا يك ساعت حداقل 20 شهاب قابل رويت است. در بارش شهابي برساوشي در بهترين حالت تعداد 100 شهاب در يك ساعت مشاهده مي‌شود.

 به گزارش ايسنا بارش برساوشی یکی از معروفترین بارش‌های شهابی است که هرساله 22 مرداد صورت می‌گیرد. این بارش شهابی از بازمانده‌های دنباله‌دار 109 p سویفت تاتل است. هر زمان که این دنباله‌دار به خورشید نزدیک می‌شود به دلیل آن‌که گرد و غبار و بازمانده‌های بسیاری در مسیر خود بر جای می‌گذارد، بارش‌ شهابی غنی‌تر ایجاد می‌‌كند. دوره تناوب این دنباله‌دار 130 سال است و آخرين باري که این دنباله‌دار به ملاقات خورشید آمد سال 1992 میلادی بود.

 انجمن ستاره شناسي اهواز برنامه اختصاصي علمي براي اين بارش درنظردارد كه در ارتفاعات شمال خوزستان انجام مي‌شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:59  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار حوادث

در سه‌ماهه نخست سال؛
313 نفر در جاده‌هاي خوزستان جان دادند

 

در سه‌ماهه نخست سال جاري 313 نفر در حوادث رانندگی استان خوزستان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 5.2 درصد کاهش داشته است.

 به گزارش ايسناي خوزستان و به نقل از روابط عمومي پزشكي قانوني خوزستان، از مجموع تلفات حوادث رانندگی بهار امسال در خوزستان، 228 نفر مرد و 85 نفر زن بوده‌اند. بر اساس اين گزارش، بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 212 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 87 مورد در تصادفات درون شهری، 13 مورد در جاده‌های روستایی و یک مورد نامعلوم گزارش شده است. همچنین در بهار امسال، آمار 5 ‌هزار و 366 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان خوزستان ثبت شده است که از این تعداد 3 ‌هزار و 964 نفر مرد و یک‌هزار و 402 نفر زن هستند. مصدومان حوادث رانندگی بهار امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 4 هزار و 806 نفر بودند، 11.7 درصد افزایش یافته است.


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:58  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار و تحلیل متنوع سیاسی و اقتصادی ایران و جهان

برکناري حدود 30 افسر ارشد – با درجه سرهنگي – توسط نوري مالکي نخست‌وزير عراق و اقدام به جابجايي گسترده فرمانده‌هاي نظامي و امنيتي توسط وي در هر چهار سازمان تحت نظر وي به باور بسياري در پي عمليات‌هاي تروريستي اخير در اين کشور صورت گرفت، اما به نظر مي‌رسد ماجراي ديگري در کار بوده است.

به گزارش «ايران‌آباد»، اين اقدام مالکي که بهت و حيرت بسياري به خصوص سازمان‌هاي اطلاعاتي ترکيه و عربستان را در پي داشت،در حقيقت پيشگيري از کودتايي بود که آخرين بازماندگان رژيم سابق بعث در حال ترتيب دادن آن بودند.

اطلاعات به دست آمده توسط يکي از دستگاه‌هاي اطلاعاتي عراق نشان داد که حضور متعدد عزت ابراهيم الدوري معاون فراري صدام حسين در عراق و ديدار وي با برخي از چهره‌هاي سياسي و نظامي عراق در حقيقت، تلاشي براي انجام يک کودتاي خزنده عليه دولت مالکي بوده که بر اساس زمان‌بندي انجام شده قرار بود با سرنگوني نظام سوريه در منطقه سبز بغداد با قتل عام همه سياستمداران عراقي و کنترل مراکز حياتي اين کشور صورت بگيرد.

در اين ميان سازمان اطلاعات سوريه که اشراف کاملي بر بازماندگان بعثي حاضر در کشور خود داشت، با اطلاع از اين طرح به دولت عراق اطلاع مي‌دهد که برخي از افسران و ژنرال‌هاي فراري عراقي ساکن سوريه و اردن در حال ورود به کشور و سکونت در مناطق اطراف بغداد به خصوص فلوجه و تکريت هستند و هدف نهايي آنها نيز انجام کودتا عليه دولت وي است.

در طرح‌هاي امنيتي صورت گرفته توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي عراق برخي از سرشاخه‌هاي اين طرح دستگير مي‌شوند و در اعترافات به دست آمده از آنها اسامي ده‌ها افسر ارشد که داراي سمت‌هاي مهمي بودند در رابطه با کودتا لو مي‌رود و بسياري از اين افسران در سکوت کامل خبري دستگير مي‌شوند و عملاً طرح کودتا در نطفه خفه مي‌شود.

انتشار اخراج 30 سرهنگ ديگر از يگان‌هاي نظامي و امنيتي نيز تنها شامل کساني شده است که به صورت مستقيم در اين طرح دخالت نداشته و نقش‌هاي درجه سه به بالاتر را ايفا مي‌کرده‌اند.

ضربه اطلاعاتي که مالکي به پيکره حزب بعث وارد کرد به اندازه‌اي دردناک و شديد بود که حيرت ترکيه و عربستان به عنوان دو عامل مداخله‌گر خارجي در ناآرامي‌هاي عراق را در پي داشت.

برخي از منابع مطلع مي‌گويند انتشار اخباري مبني بر احتمال قطع روابط سياسي و تجاري عراق با ترکيه، بيش از آنکه مربوط به سفر احمد داوود اوغلو به کرکوک باشد، به نقش مخرب ترکيه در طراحي و هدايت کودتا عليه دولت عراق مربوط مي‌شود و عراقي‌ها از اين اقدام سازمان اطلاعات ترکيه به شدت عصباني بوده و قطع رابطه و بستن سفارت ترکيه در بغداد به عنوان سرپل ارتباطي آنکارا با تروريست‌ها را تنها راه خلاص شدن از فتنه اردوغان و داوود اغلو مي‌دانند.

منابع آگاه به ايران‌آباد گفته‌اند چيزي که بيش از پيش عراقي‌ها را عصباني کرده اعترافات افسران دستگير شده در مورد ارتباط ترکيه با انفجارهاي خونين چند هفته قبل عراق است که در آن صدها تن از مردم بي‌گناه کشته و زخمي شدند.

هر چند به نظر مي‌رسد که براي سرنگوني دولت عراق همکاري گسترده‌اي ميان رياض و آنکارا وجود دارد، اما آنچه بيش از پيش مايه تعجب همگان شده است خوي آدم‌کشي دولت اسلام‌گراي!!! حاکم بر ترکيه است که راه به دست آوردن قدرت منطقه‌اي را در کشتار مردم بي‌گناه ديده است.

گفته مي‌شود يکي از دلايلي که عراقي‌ها به صورت محکم از سوريه حمايت مي‌کنند اطلاع رساني دقيق آنها در مورد احتمال کودتاي اخير بوده است و دولت مالکي هم به خوبي پاسخ اين اقدام را داد و با اعزام يک هنگ به مرزهاي دو کشور قصد کنترل ورود و خروج تروريست‌ها به سوريه را داشت که با ممانعت نيروهاي مسعود بارزاني مواجه شد. 
کد خبر: ۲۶۴۹۹۳
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۲
به گزارش شیعه آنلاین، «جمعان الحربش» یکی از نمایندگان سلفی پارلمان منحل شده کویت است. وی چندی پیش به طور اتفاقی در مراسمی با سفیر و تعدادی از اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت دیدار و با آنان دست داد.

او اکنون از این دیدار پشیمان شده و طی اظهاراتی توهین آمیز اعلام کرد که پس از دست دادن با دیپلمات های ایرانی، 7 بار دست خود را شسته تا از نجاسات پاک شود!

وی در ادامه اظهارات توهین آمیز خود گفت: بنده از همه امت عرب به خاطر دست دادنم با اعضای سفارت ایران، عذرخواهی می کنم. حالا هم قصد دارم برای جبران این مسأله، کفاره بدهم. کفاره بنده این است که فراخوان حمایت از "ارتش آزاد سوریه" (مخالفان حکومت سوریه) را راه اندازی کنم.

«جمعان الحربش» همچنین افزود: به نظر من دعوت کردن ایرانی ها به آن مراسم از اساس و پایه غلط بود. بنده هم از حضور آنان در آنجا اطلاع نداشتم وگرنه به هیچ وجه در آن مراسم حضور نمی یافتم.
 
مجله آمریکایی نشنال اینترست، در مقاله ای با عنوان «سلاح مخفی ایران» که توسط شخصی به نام «کِوین لیم» نوشته شده است با اشاره به حوادث سوریه می نویسد: وقایع سوریه برای ایران دارای عوارضی است. ایران با تحریم هایی مواجه است و این در حالی است که حافظ اسد و بشار اسد هر دو از متحدان ایران بوده اند. ضمن آنکه این دو رهبر سوریه، در کنار حزب الله لبنان و گروه های آزادیخواه فلسطینی نیز در محور مقاومت نقشی کلیدی را ایفا کرده اند. حزب الله موفق ترین نتیجه عملکرد ایران در بحث صدور انقلاب بوده است اما شکست سوریه می تواند یک ناکامی برای ایران در صدور انقلاب محسوب شود.

به گزارش مشرق، این مجله آمریکایی در ادامه مقاله خود آورده است: ایران قابلیت‌های نامتقارن فراوانی را در خود ایجاد کرده است که توسط بخش های مختلفی در این کشور از جمله سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و... پیگیری و هماهنگی می شوند.

یکی از این بخش ها که می توان از آن با عنوان «شناخته شده ناشناس» و محرک اصلی در تدبیرهای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد، واحد قدرتمندی به نام سپاه قدس است که تمرکز اصلی آن بر مسئله صدور انقلاب اسلامی، ایجاد بازدارندگی و مقولاتی از این دست است.
نشنال اینترست می افزاید: بر اساس گزارش گروه جنگ آمریکا در سال 2010، نیروی قدس، مغز متفکر مقابله خارجی با دشمنان جمهوری اسلامی ایران و حامی اصلی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی در سال 2006 بوده است.

در سال های اخیر، توجه محافل بین المللی به سمت سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده این نیرو به عنوان شخصیتی مرموز جلب شده است.

به گزارش نشنال اینترست، یک کارشناس از موسسه آمریکن اینترپرایز در همین زمینه می گوید: مدارکی رسمی درباره سرلشکر سلیمانی وجود ندارد اما گفته می شود او نقش های مهمی را در جنگ هشت ساله ایران با آمریکا، در غائله کردستان، در دفع کاروان های شرارت و مواد مخدر در شرق ایران و همچین در افغانستان ایفا کرده است.

این کارشناس آمریکایی تصریح می کند که سرلشکر سلیمانی روابط نزدیکی نیز با رهبر جمهوری اسلامی ایران دارد و در حال حاضر چهره ای با نفوذ است که تبدیل به یک اسطوره شده است.
 
نشنال اینترست همچنین با اشاره به ادعای ژنرال پترائوس مبنی بر دریافت یک پیامک از حاج قاسم سلیمانی در عراق و تاثیر فراوان جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق می نویسد: اما عراق تنها یک تکه از یک پازل حیاتی است و قسمت های دیگری شامل لبنان، افغانستان، سوریه و خلیج فارس نیز شامل این پازل می شوند.

بازوی بلند انقلاب اسلامی
این نشریه آمریکایی در ادامه مقاله خود از مجموعه تحت امر سردار سلیمانی با عنوان «بازوی بلند انقلاب اسلامی» یاد می کند و با طرح ادعاها و تهمت هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در پایان می نویسد: معادلات ریاضی اینطور می گوید که یک جنگ سخت و طولانی در مقابل ایران و رژیم صهیونیستی قرار دارد.
«بهار عربی» به ترکیه نیز خواهد رسید؟
دولت اردوغان که در ابتدا خود را به عنوان یک دولت اصلاح گرای مدرن معرفی کرده بود، کم کم به سمت دیدگاه های سلفی متمایل شده و حمایت از گروه های تندرو را در دستور کار خود قرار داده است؛ به طوری که مطابق گزارش های بین المللی، طی سال های اخیر این کشور به مهمترین مأمن اعضای فراری طالبان تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۶۴۹۷۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۵
از زمان آغاز امواج انقلاب ها در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، ترکیه سعی کرد خود را حامی جنبش های مردمی در این کشور نشان دهد. با این حال، گذر زمان، تحولات منطقه ای و بین المللی و همچنین نوع سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت آنکارا، خود این کشور را بیش از همه مستعد چنین انقلاب هایی کرده است.

به گزارش «تابناک»، در حالی که ترکیه سعی دارد با اتخاذ موضع سرسختانه حمایت از مخالفان دولت بشار اسد در سوریه، زمینه را برای افزایش نفوذ منطقه ای خود فراهم کند، چالش های داخلی این کشور رو به افزایش است و می تواند در آینده ای نه چندان دور، مشکلاتی جدی برای این کشور پدید بیاورد.

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این چالش ها که روز به روز در حال افزایش است، عبارتند از متمایل شدن دولت ترکیه به سیاست های تندرو سلفی و ایجاد نارضایتی در میان علویان این کشور، مسئله اقلیت های کرد ترکیه و همچنین معطوف شدن بیش از حد توجه ترکیه به عرصه خارجی و غافل شدن از مشکلات داخلی این کشور.

شیعیان علوی چیزی حدود 20 تا 25 میلیون نفر از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند که از لحاظ نسبت، بالغ بر 30 تا 40 درصد جمعیت این کشور است. در این میان، هرچند روی کار آمدن دولت به اصطلاح اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه، امیدها به بهبود وضعیت جمعیت غالب مسلمان این کشور را زنده کرد، اما گذر زمان نشان داد که این امید، همه مذاهب اسلامی را در بر نمی گیرد.

دولت اردوغان که در ابتدا خود را به عنوان یک دولت اصلاح گرای مدرن معرفی کرده بود، کم کم به سمت دیدگاه های سلفی متمایل شده و
حمایت از گروه های تندرو سنی مذهب را در دستور کار خود قرار داده است؛ به طوری که مطابق گزارش های بین المللی، طی سال های اخیر این کشور به مهمترین مأمن اعضای فراری طالبان تبدیل شده است.

هرچند همین امر به خودی خود پتانسیل ایجاد نارضایتی در میان سایر مذاهب را داراست، اما دولت اردوغان به صورت کاملاً آشکار نیز از اعمال تبعیض های مذهبی فروگذار نکرده است. به عنوان مثال، حدود یک هفته پیش، اظهارات توهین آمیز اردوغان درباره عبادتگاه های علویان، رهبران علوی این کشور را به واکنش واداشت.

علاوه بر این، مسئله کردها نیز طی ماه های اخیر به بغرنج ترین وضعیت خود در ترکیه رسیده است. هرچند اصل این ماجرا چیز تازه ای نیست و دولت های مختلف در ترکیه همواره با مسئله کردها دست به گریبان بوده اند، اما سیاست های کژدار و مریز دولت اردوغان این مسئله را روز به روز حادتر کرده است.

اوج گیری بحران در سوریه و حمایت بی قید و شرط ترکیه از مخالفان اسد نیز در این مسئله بی تأثیر نبوده است. خودمختاری به دست آمده توسط کردهای سوریه به واسطه سیاست های بشار اسد در مقابل ترکیه، به کردهای ترکیه انگیزه بیشتری برای رویارویی با دولت آنکارا بخشیده است.

البته مسئله سوریه در مورد چالش اول، یعنی علویان نیز بی تأثیر نیست؛ زیرا حمایت دولت مرکزی ترکیه از گروه هایی که قصد برانداختن دولتی علوی در دمشق را دارند، بی تردید امری نیست که مورد میل و رضای هم کیشان آنان در ترکیه قرار بگیرد.

در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که سرمایه گذاری بیش از حد دولت اردوغان بر روی مسائل خارجی و تلاش برای کسب جایگاه سلطه گر در منطقه، موجب شده فشارهای متعددی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر مردم این کشور، به ویژه اقلیت ها وارد شود و این امر نیز به نوبه خود، زمینه دیگری را برای ناآرامی فراهم کرده است.

به این ترتیب، می توان گفت ترکیه به انبار باروتی تبدیل شده که در صورت تغییر شرایط منطقه ای و بین المللی به سمتی خلاف نظر دولتمردان این کشور و یا تجمع طولانی مدت تمایلات گروه های داخلی، می تواند ضمن انفجار، پیامدهای قابل توجهی برای این کشور و کل منطقه به همراه داشته باشد.


 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:7  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار برگزیده

*** گزینه های حامیان دولت برای ریاست جمهوری
حامیان دولت دهم معتقدند در کابینه دکتراحمدی نژاد حداقل 5 وزیر و معاون رئیس جمهور وجود دارند که از پتانسیل لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برخوردارند. این گزینه ها عبارتند از 1-علی اکبرصالحی وزیر خارجه 2- علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی 3- فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای 4- کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری 5- محمد رضاحاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش. گفته می شود استراتژی حامیان دولت تکثر کاندیدا در مرحله اول و ائتلاف در مرحله دوم انتخابات است

***برنده طلای المپیک"مهدور الدم"شد!
پایگاه خبری محیط نوشت: این گروه تصویری از "اسامه ملولی" ورزشکار تونسی شنای ده هزار متر را منتشر کرد که نشان می دهد این ورزشکار پس از ده هزار متر شنا، در حال نوشیدن آب است در نتیجه این اقدامش را تظاهر به روزه خواری دانست و خونش را مباح خواند.
در ادامه پایگاه اینترنتی مذکور خطاب به اسامه ملولی نوشت: تو موجب ننگ همه ما هستی ، کشتنت از نظر شرع واجب شده است و ما ذلت را نمی پذیریم.

***فرار یک زن از زندان با استفاده از قاشق!
مقامات قضایی اعلام کردند یک زندانی زن هلندی با الهام گرفتن از یکی از فیلم‌های سینمایی، در طول یک ماه با استفاده از قاشقی تونلی را برای فرار از زندان حفر کرد.
مدعی العموم هلند اعلام کرد که این زن 35 ساله هلندی توانست با حفر این تونل که عمقش چندین متر و زیر زندان زنان شهر بریدا در جنوب هلند بود، بگریزد.
بر اساس گزارش شبکه خبری "ان او اس"، این زن به دلیل قتل در حال سپری کردن دوران محکومیتش بود و فقط 22 ماه به پایان دوران محکومیتش باقی مانده بود.

****مجری معروف از کار برکنار شد
آسوشیتدپرس نوشت: "فرید زکریا" به دلیل این اقدام معذرت خواهی کرده و مجله تایم نیز عذرخواهی وی را پذیرفته اما اعلام کرده که وی به مدت یک ماه از کار معلق خواهد بود.

زکریا روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مرتکب اشتباهی وحشتناک شده و تمامی گناه ها را در این رابطه به گردن گرفت.
دربیانیه ای دیگر "علی زلنکو" سخنگوی تایم اعلام کرد : مجله معذرت خواهی زکریا را پذیرفته اما به مدت یک ماه مطالب وی در این مجله چاپ نمی شود.
سخنگوی تایم در ادامه بیانیه خود اعلام داشت : عملی که زکریا انجام داده استانداردهای ما برای ستون نویس هایمان را زیرپا گذاشته . بر اساس استانداردها تایم آنچه که ستون نویس های ما می نویسند نه تنها باید بر اساس حقایق باشد بلکه باید نو و دست اول نیز باشد. دیدگاه ستون نویس های ما نیز نه تنها باید متعلق به خود آنها باشد بلکه باید کلمات به کار رفته در آن نیز متعلق به خودشان باشد.
بر اساس این گزارش، زکریا در شماره 20 آگوست مجله تایم که قرار است در هفته آینده منتشر شود مطلبی درباره کنترل سلاح در آمریکا دارد و گفته می شود در این مقاله پاراگراف های وجود دارد که همانند یاداشت "جیل لپور" استاد تاریخ دانشگاه هاروارد است که در ماه آوریل در مجله نیویورک منتشر شده بود.

***ورزشکار ماداگاسکار المپیک را به هم ریخت
ورزشکار ماداگاسکاری با استارت بی موقع خود سبب بر هم خوردن نظم مسابقات دو 110 متر با مانع شد. بعد از این حرکت غیر حرفه ای ورزشکار ماداگاسکار، مسئولان وی را از ادامه رقابت ها اخراج کردند.

***پشت‌پرده طرح‌انتقال یکی از سران‌فتنه به جماران
فرزند یکی از سران فتنه گفته است که از طریق آقای «علی‌اکبر ن. ن» در حال پیگیری جدی به‌منظور انتقال محل زندگی پدرش به محله جماران است.
«ح. ک» افزوده است که موضوع انتقال پدرش به جماران در اصل، طرح آقای «اکبر ه. ر» بود و او معتقد است که در صورت استقرار حاج آقا در جماران، امکان سر زدن افرادی مانند خود وی و «حسن. خ» به ایشان فراهم می‌شود و نیروهای امنیتی نیز نمی‌توانند مانع ملاقات چنین شخصیت‌هایی شوند.
وی همچنین ادعا کرده است: آقای «علی‌اکبر ن. ن» خیلی متحول شده و از گذشته خود پشیمان است، در حدی که اکنون، راه نجات کشور را در بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت می‌داند. او آن‌قدر به ما نزدیک شده است که بسیاری از حرف‌های اصلاح‌طلبان را به‌عنوان راه‌حل‌های خودش مطرح می‌کند و حتی قرار است یک طرح چند مرحله‌ای را به‌عنوان راه نجات کشور ارائه دهد که قبول طرح «وحدت ملی» و بازگشت عزتمند اصلاح‌طلبان به صحنه سیاسی کشور از جمله بندهای این طرح است.

***خبر عجیب آقای استاندار
چندی پیش استاندار کرمانشاه طی سخنانی از ساخت فیلمی سینمایی با محوریت جنایت صدام در حلبچه و بمباران شیمیایی مردم مظلوم این منطقه به کارگردانی جعفر جوزدانی خبر داد. پس پیگیری ها جهت اطلاع از روند ساخت این فیلم متوجه شدیم که جعفر جوزدانی کارگردان اعلام شده این فیلم از ساخت این پروژه سینمایی به دست خودش بی اطلاع است.

 ***مصوبه هزارمیلیاردی وخبرساز دولت زیرذره‌بین
بر اساس پی گیری های یک نهاد نظارتی، مشخص شده دولت مبلغی بیش از هزار میلیارد تومان از بودجه های مربوط به مدیریت بحران را طی هفته های اخیر در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داده تا بابت سهم دولت در اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در مزارع سراسر کشور هزینه شود.
بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، مصوبه فوق مغایرت های متعددی با قوانین دارد.

***بنیاد باران برنامه‌ای برای انتخابات 92 ندارد
مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شرکت می‌کند، اظهار داشت: خبر ندارم؛ سؤال پرسیدن از من ممنوع است.
وزیر دولت خاتمی در پاسخ به اینکه شما از چه چیزی خبر دارید، تصریح کرد: من فقط از آنچه در روزنامه همشهری می‌نویسند، خبر دارم.
وی درباره برنامه‌های حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نیز گفت: این مسئله را از صلاح‌طلب‌ها بپرسید من اصلاح‌طلب نیستم.
حاجی درباره برنامه بنیاد باران برای ریاست‌جمهوری آینده اظهار داشت: این بنیاد علمی است و تا جایی که بنده خبر دارم برنامه‌ای برای انتخابات ندارد البته من الان در بنیاد باران سمتی ندارم.
***ورزشکار ایرانی رکورددارطولانی‌ترین نام درالمپیک
"سعید محمدپور کرکرق"، وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین نام در بین ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های المپیک تابستانی لندن معرفی شد.
این در حالی است که رکورددار طولانی‌ترین نام در تاریخ بازی‌های المپیک متعلق به یک اسکی باز اتریشی است که در سال 1956 این رکورد را به نام خود ثبت کرده است. نام کامل این ورزشکار "ماکس امانوئل ماریا الکساندر ویکوت برونو دلا سانتیسیما ترینیدادی تودوس لوس سانتوس فون هوهنلوهه لانگنبورگ" است!
***تبلیغ میلیاردی چای‌خارجی درسال تولیدملی
رئیس سازمان چای کشور گفت: یک شرکت بزرگ داخلی در سال تولید ملی 20 میلیارد تومان برای تبلیغات چای خارجی اختصاص داده است، بدون اینکه از چای تولید داخلی حمایتی کند.

***انتقال شمش های طلا به مکان نامعلوم
با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا، زنجیره ای واقعی از تبهکاران شکل گرفته است. بخش قابل توجهی از طلاها ذوب و به شمش تبدیل می شود اما این شمش ها همیشه در بازارها یافت نمی شوند.

*** پیشنهادات اغوا کننده به محمد بنا
پس از اینکه حمید سوریان کشتی‌گیر وزن 55 کیلوگرم ایران توانست مدال طلای رقابت‌های المپیک 2012 لندن را با اقتدار کسب کند، مسئولان فدراسیون کشتی ترکیه به مربیان ایران پیشنهاد همکاری دادند.جمشیدخیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اعلام این خبر گفت: پس از پایان رقابت سوریان، مسئولان 2 کشور که یکی از آنها ترکیه بود، کنار تشک آمدند و پیشنهاد بالایی برای حضور کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در کشورشان دادند.
***مردم ایران حق رفتن به کافی شاپ و خوردن مرغ را ندارند
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی موجی از تبلیغات مسموم و سیاه نمایی از وضعیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در رسانه های غربی به راه افتاد، اما به نظر می رسد این در ماههای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است.
به طوریکه اخیرا ماهنامه آتلانتیک در گزارشی با عنوان « تازه ترین کارهایی که نمی توانید در ایران انجام دهید» به قلم « مکس فیشر» مدعی شده در ایران مردم حق رفتن به کافی شاپ و تماشای مرغ در تلویزیون را ندارند!
در بخشی از این گزارش می خوانیم «مقامات ایرانی دو راه برای سرکوب تعطیلات آخر هفته پیدا کرده اند: ایرانی ها نمی توانند بعد از این در کافی شاپ ها حضور یابند و یا خوردن مرغ در تلویزیون را ببینید.»
اگر این مثال را به عنوان مشتی از خروارها عنوان تلبیغاتی غرب بر علیه ایران بدانیم کاملا مشخص می شود که معنی نقض حقوق بشر در ایران ، حرکت ایران به سمت تولید سلاح های هسته ای و دهها مورد دیگر تا چه اندازه صحت دارد!
***فوتبالیست 25 ساله خود کشی کرد
بنابر اعلام پلیس ایالت فلوریدا، «مرداک» 25 ساله خود را داخل خودرواش و در مقابل ساختمان محل تحصیلش در دوره دبیرستان با شلیک گلوله به قتل رساند. پلیس فلوریدا پس از پیداکردن بدن خونین و بی حال این مرد او را به بیمارستان منتقل کرد اما او بر اثر شدت ضربه پس از گذشت دو ساعت فوت کرد.
یکی از دوستان «مرداک» گفت: مدت یکسال بود به دلیل جراحت هایی که دیده بود قادر به بازی کردن نبود و تنها تمرین های سبکی را انجام می داد اما قرار بود به زودی برای شرکت در مسابقات، تمرین هایش بیشتر شود. به نقل از روزنامه دیلی میل، در 18 ماه گذشته سه بازیکن سابق فوتبال آمریکا، با ضرب گلوله اقدام به خودکشی کرده اند.
***میوه 40 هزار تومانی هم به بازار ایران آمد

فیسالیس میوه جدیدی است که تقریبا هم ‌سایز عناب است و گفته می‌شود این میوه بومی مناطق آمریکای جنوبی بوده و ترکیبی از طعم میوه‌های توت فرنگی، گیلاس، کیوی و آناناس است که به دلیل طعم خوش و بی نظیرش در کشورهای اروپایی و آمریکایی طرفداران زیادی دارد که برای تهیه سالاد، تزئین انواع شیرینی‌ یا مواردی از این دست از آن استفاده می‌شود.
گفته می‌شود این میوه بدون نگهداری در یخچال بیش از 10 روز ماندگاری دارد و در صورت نگهداری در یخچال حدود دو ماه مدت زمان ماندگاری این میوه افزایش می‌یابد که در برخی مغازه‌ها در ظروف 100 گرمی به فروش می‌رسد.

***توهین وهابیون به امام صادق(ع)
در ادامه سناریوی تخریب امامان معصوم (علیهم السلام)، ملازاده مدیر شبکه وهابی وصال فارسی، به دنباله روی از سلمان رشدی ها و شاهین نجفی ها، به سبک دیگری به تخریب ائمه معصومین پرداخته و گفت: «امام جعفر صادق {ع} اصلا شیعه نبود.»
لازم به ذکر است که شبکه های وهابی برای تخریب ائمه اطهار(علیهم السلام) از هیچ کوششی دریغ نکرده و با ایجاد شبهه سعی در تضعیف باورهای شیعیان دارند.
این در حالی است که شیعیان دائما، با بی توجهی به شبکه های وهابیت، با بصیرت و آگاهی نسبت به اقدامات وهابیون و شناخت افکار پلید آنها هجوم وهابیت به اعتقادات خود را خنثی می کنند.

***ملازاده:من امام زمان هستم!
کارشناس وهابی شبکه وصال فارسی در تفسیری عجیب از آیه مبارکه «و جعلنا للمتقین اماما» مدعی شد همه می توانند امام زمان باشند!
ملازاده در پاسخ به یکی از مخاطبان خود مدعی شد: «... جنابعالی هم می توانید امام زمان باشید، من هم می توانم امام زمان باشم، هر عالم درستی، هر عالم ربانی که مردم را در راه خیر رهبری کند امام زمان می شود ...»
البته این کارشناس وهابی نگفت که چگونه این آیه شریفه بر این معنی دلالت دارد که هر کس از خدا بخواهد که پیشوای مومنان شود حتما امام زمان خواهد شد.
گفتنی است که این اولین باری نیست که وهابیت برای توجیه باور های خود به تحریف معنای آیات قرآن کریم دست می زند.

 ***بدشناسی مدافع میلیاردی بعد از 4 بار عمل زیبایی!
بهترین برندها و بهترین جراحی های زیبایی در اختیار ستاره هاست که در چشم هستند و حتی وین رونی هم از این قاعده مستثنی نبود و با کاشت مو به زیبایی خود کمک کرد. در ایران هم بازیکنان و مربیان برای زیبایی دست به جراحی؛ بوتاکس و هر نوع زیبایی می زنند. استفاده از رنگ مو در بین بسیاری از مربیان به امری عادی تبدیل شده است. اما در بین این ستاره ها یک مدافع بدشانس هم وجود دارد. او که خیلی زود و در جوانی موهای خود را با ریزش فراوان از دست داد اکنون سال هاست که برای زیبایی خود تلاش می کند اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
این مدافع مشهور ایران تا به حال چهار بار برای بازگشت مو های خود و رسیدن به زیبایی دست به جراحی زده است و آثار این جراحی در سر او کاملا دیده می شود اما چیزی که پس از این جراحی ها بازنگشت موهای ستاره بود که هنوز هم او را بدون مو می بینیم اما همچنان این ستاره با قراردادی میلیاردی در تلاش برای بازگشت مو های خود است. شاید اگر او هم همانند وین رونی زیبایی خود را به متخصصی زبر دست می سپرد اکنون موهایش مثل ستاره منچستر یونایتد پر پشت بود.
****حضور برخی مدیران دولتی با خودرو های گران قیمت در محل کار!!!
حضور برخی مدیران دولتی با خودرو های گرانقیمت در محل کار و یا برخی جلسات و همایش ها تاثیر نامطلوبی بر نگاه مردم داشته است. در حالی که دکتر احمدی نژاد زندگی ساده و به دور از تجملی داشته و در دولت نهم شرط رفت و آمد مدیران با خودروهای ساخت داخل را گذاشته بود اما با سهل انگاری های انجام شده موجی از تجمل گرایی در میان مدیران کلید خورده است.در هفته گذشته رفت و آمد یکی از استانداران با ماشینی لوکس و خارجی در چند همایش بازتاب منفی میان شرکت کنندگان داشته است. 

یک تفسیر معتبر:
مرحوم آیت الله بهجت(ره) در توصیه هایی برای جوانان فرمودند: «باید ملتفت باشیم قرآن را یاد بگیریم، الفاظش را یاد بگیریم که از غلط، محفوظ باشد. آنچه را که می دانیم، قرائتش را تصحیح کنیم، تجویدش را تصحیح کنیم، در نمازمان صحیح القرائت باشیم. و همچنین تفسیرهای آسان و ساده را ما که فارسی زبانیم، بدانیم؛ و [یک] تفسیر فارسی پیدا کنیم که از روی آن سهل باشد ما قرآن را بفهمیم؛ مثلاً «منهج الصادقین» را کم و بیش مطالعه کنیم، بلکه از اول تا به آخر، چون کتاب فارسی است و کتاب خوبی هم هست.اگر بهتر از او پیدا بکنیم عیب ندارد، اما کجا پیدا شود بهتر از او که معتبر باشد؟»ملا فتح‌الله کاشانى از عالمان و مفسران بزرگِ سده دهم هجرى است که تلاش‌هاى تفسیرى او، نقش مهمى در تکامل میراث تفسیرى شیعه دارد. تفسیر او با نام «منهج‌الصادقین فى الزام المخالفین» به زبان فارسى، جایگاه ویژه‌اى به خود اختصاص داده است. وى پس از فراغت از تألیف این کتاب، آن را تلخیص کرد و «خلاصه منهج‌الصادقین» نام نهاد. نسخه تحقیق شده «خلاصه منهج‌الصادقین» به وسیله علامه حسن‌زاده آملى، انجام‌شده و در 3 جلد آن منتشر شده است.در بخشی از این کتاب می خوانید:«(و إنک لتدعوهم)؛ و به درستی که تو می خوانی ایشان را بی مزدی (إلی صراط مستقیم)؛ به راهی راست یعنی دین اسلام که عقول سلیمه شاهدند بر استقامت آن که اصلا شائبه ای در آن نیست تا موجب تهمت شود. حاصل که حق سبحانه و تعالی در این آیات حجت فرموده بر کافران و قطع عذر ایشان نموده در عدم قبول ایمان و فرموده که مردی که به رسالت مبعوث شده و همه می دانند که وی جامع جمیع اخلاق حسنه است و مبرا از همه صفات سیئه و به جهت این ممتاز است در میان ایشان و شایسته آن هست که رتبه نبوت و منصب رسالت یابد و وی را احتیاجی نیست به حطام دنیویه یا بر وجه بطلان به چنین دعوی عظیمه اقدام نماید و آن را به وسیله طمع در اموال ایشان کرده معیشت خود را به فراخی بر وجه دلخواه گذراند و مع ذلک بر وفق دعوی خود معجزات روشن ظاهر می کند و همه ایشان این را می بینند اما به جهت عناد و استکبار اطاعت او نمی نمایند و چون چنین است پس ایشان سزاوار عذاب الیم و عقاب جحیمند.»
مادر بزرگ پرستوها:
از برخی از زنان جاسوس تحت عنوان "پرستو" نام برده می‌شود،اینان با استفاده از نقطه ضعف سیاستمداران و با بکارگیری حربه‌های جنسی، طرح سرویس‌های اطلاعاتی متبوعشان را پیاده می‌کردند. غالب آن ها ریشه ای یهودی داشته و در خانواده هایی با نسب یهودی پرورش یافته اند. زنان به طور خاص در صف اول عملیات ضدجاسوسی شرکت داشتند. از گلدامایر به عنوان مادربزرگ پرستوها یاد می‌شود. او در سال 1898 در شهر کیف روسیه و در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و نزد پدر و خواهرش زبان عبری و انگلیسی می‌آموخت. اولین همکاری وی با صهیونیست‌ها در سن 17 سالگی و با عضویت در یک اتحادیه کارگری تحت حمایت آن‌ها بود. پس از آن و در سال 1921 به عضویت یک سازمان صهیونیستی با مأموریت تشویق یهودیان برای مهاجرت به فلسطین در‌می‌آید. بدین ترتیب مقدمات مهاجرت گلدا به فلسطین اشغالی فراهم می‌شود. وی دو سال در یک مزرعه اشتراکی اسکان داده شد و در آنجا با دیوید بن گورین اولین نخست وزیر اسرائیل آشنا شد. با مهاجرت به بیت‌المقدس، وی فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهد و همین موضوع موجب اختلاف با همسرش و در نتیجه جدایی آن‌ها می‌شود. مایر با شرکت در جلسات فدراسیون کارگران یهود و انجام مأموریت‌هایی، در سال 1928 به عنوان دبیر اتحادیه کارگران یهود انتخاب می‌گردد. در سال 1934 در هیئت اجرایی فدراسیون کارگران یهود مشغول به کار شد و در سال 1940 نیز رئیس دفتر سیاسی این فدراسیون شد.بن‌گورین با پایان جنگ جهانی دوم و افزایش تلاش‌ها برای تشکیل دولت یهودی، به آمریکا رفته و با کمک 50 میلیون دلاری به فلسطین بازمی‌گردد و نخستین سازمان نظامی یهودی به نام هاگانا تأسیس می‌شود. پس از تشکیل هاگانا، مایر به مأموریتی سری برای ملاقات با ملک عبدالله فرستاده می‌شود. مایر سه دوره ملاقات با ملک عبدالله برگزار می‌کند و از وی تضمین‌هایی برای تشکیل کشور اسرائیل می‌گیرد. ملک عبدالله به وی تضمین می‌دهد که به کشور در حال تشکیل اسرائیل حمله‌ای صور نگیرد اما تضمینی نمی‌دهد که کشورهای دیگر به اسرائیل حمله نکنند. مایر در پاسخ به سؤال ملک عبدالله در مورد عجله آنها برای تشکلی دولت یهودی می‌گوید:«ما دو هزار سال برای تشکیل دولت یهود صبر کرده‌ایم، باز هم می‌گویید عجله داریم؟»او در کابینه بن گورین،ابتداء به عنوان وزیر کار و تامین اجتماعی و سپس به سمت وزیر خارجه کابینه منصوب می شود. بن گورین در دفاع از انتخاب خود و در پاسخ به انتقادات از انتخاب یک زن، گلدا را «تنها مرد کابینه اسرائیل»می‌نامد.رژیم صهیونیستی بدلیل آگاهی از احتمال حمله کشورهای عرب همسایه، پیش از اعلام تشکیل کابینه یهود، جاسوسانی را به کشورهای مصر، اردن، سوریه و لبنان فرستاده بود. مایر یکی از این جاسوس‌ها بود که در پوشش یک توریست اهل شوروی، وارد اردن شد و در نزدیکی محل اقامت فرماندهان نظامی و افسران اردنی مستقر شد. پس از مدتی و با رفت و آمدهای بسیار، توانست با برخی از این افسران طرح دوستی ریخته و وارد مجالس آنها شود. وی توانست اطلاعات بسیاری از جمله تصمیم اردن برای حمله به اسرائیل را کسب کند. از مایر با عنوان مادر بزرگ اسرائیل یاد می شود. وی ازجمله کسانی بود که در تشکیل رژیم یهودی تلاش بسیاری کرد.

چرایی مستجاب نشدن برخی دعاها
شهره فتوگرافی استاد دانشگاه می‌گوید:یکی از شرایط آداب دعا این است که باور داشته باشیم که ما از "بزرگی" چیزی می‌خواهیم که دادن آن خواسته برای آن "بزرگ" کار راحتی است و چیزی از او کم نمی‌شود و باور کنیم که خواسته‌ ما در مقابل عظمت او اصلا بزرگ نیست.برای استجابت خواسته‌ خود را بین دو صلوات بگوییم یعنی تاکید زیادی بر صلوات فرستادن شده است، همچنین باید در دعای ما اخلاص وجود داشته باشد.دعاهای ما فقط خواسته‌ دنیایی نیست و نباید این‌گونه هم باشد بالاترین مراتب دعاها اخروی است حتی در این ماه مبارک بیشتر از خداوند کمال و انسانیت را درخواست می‌کنیم؛ زیرا به امور دنیایی دست یافتن زمانی خوب است که در جهت رسیدن به قرب الهی به ما کمک کند.
راز موفقیت یک عالم
در احوالات شادروان حجت الاسلام علی صفایی حائری آمده است:یکى از دوستان پرسیده بود: راز موفقیت هاى خود را در چه چیزهایى مى دانید؟فرمود: اول: کمک و خدمت به پدر و مادر! و جداً در دورانى که مادر پیر خود را نگه مى داشت و یا در مراسم ختم پدرشان شاهد این امر بودیم. طورى اهتمام مى کرد و عهده دار بود که خیال مى کردى همه مسئولیت ها با اوست.دوم: براى علم خود فضیلتى قائل نشده ام. راستى با هرکس چه باسواد، و چه بى سواد، چنان صحبت مى کرد که مخاطب خیال مى کرد او را مشرف به موضوع مى داند و خودش فقط راهنماست و نه بیش.سوم: با خود عهد کرده ام که مراجعین (و به ویژه جوانان) را تحمل کنم. و چه خوب در هدایت و معرفت دستگیرى مى کرد. او در تغذیه دل و روح کار مى کرد و بعد در عمل ارشاد مى نمود. اگر به ازدواج رهنمود مى داد، تا گرفتن وام و واسطگى ازدواج و سپس بعد از آن براى حل اختلافات و تربیت بچه ها کار را ادامه مى داد. او به راستى یادآور این حدیث پیامبر(ص) بود که: خداوند رحمت کند کسى را که وقتى کارى انجام داد محکم کارى کند.
 

کوچکترین مگس دنیا

یک گونه جدید مگس در تایلند کشف شده که دانشمندان از آن با عنوان کوچکترین مگس جهان یاد کرده اند که از کرم میوه و حتی یک دانه نمک 0.4 میلیمتر کوچکتر است. براساس یافته های جدید محققان گونه جدید کشف شده مگس از مورچه های کوچک تغذیه می کند و سر آنها را قطع کرده و آن به عنوان لانه خود استفاده می کند. برایان براون از موسسه تاریخ طبیعی لس آنجلس که این مگس را به عنوان یک گونه جدید شناسایی کرده است، گفت: این مگس به قدری کوچک است که نمی توان آن را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. یک مگس در اندازه عادی در کنار آن شبیه گودزیلا است. کشف این گونه مگس کوچک در شماره ژوئیه 2012 مجله وقایع سالیانه انجمن حشره شناسی آمریکا منتشر شده است. این نخستین نوع از این مگس است که در آسیا کشف شده است. محققان کشف کرده اند که نوع ماده این مگس‌ها داخل بدن سایر حشرات تخم می گذارد. گفته می شود که این مگس کوچکترین حشره نیست اما کوچکترین مگس دنیا محسوب می شود. محققان نام علمی این مگس جدید را Euryplatea nanaknihali گذاشته اند که به گروهی از مگس‌های گوژپشت باز می گردد.
چرا پشه ها در باران نمی میرند؟
اگرچه بارش هر قطره باران تا 50 برابر وزن یک پشه نیرو دارد، اما پشه ها به صورت گسترده در آب و هوای بارانی زندگی می کنند. دانشمندان مدت‌ها به دنبال پاسخ این سوال بودند که پشه ها چگونه می توانند در میان قطرات بارانی که 50 برابر آنها وزن داشته و فشاری مشابه با برخورد یک اتوبوس به انسان را وارد می سازند، پرواز کنند. محققان معتقدند که پشه ها به قدری سبک هستند که می توانند از قطرات باران سواری بگیرند، بدون اینکه هیچ فشار قابل توجهی به آنها وارد شود؛ این در حالی است که پشه باید قبل از برخورد قطرات باران به شاخه ها، سنگ ها و زمین از قطره باران جدا شود .
تفاوت رفتاری انسان با حیوانات
غیبت کردن یکی از بدترین رفتارهایی است که برخی از ما انسان ها آن را خیلی دوست داریم !. حرف زدن پشت سر دیگران و بزرگ کردن مشکلات دیگران در حالی که شاید خودمان نیز آن مشکلات را داشته باشیم باعث می شود تا یکی از مخرب ترین رفتارهای انسانی به وجود آید. حیوانات این رفتار را ندارند.چرا انسان ها انقدر دروغ می گویند ؟ تحقیقات نشان می دهد که در یک مکالمه 10 دقیقه ای حداقل یک بار دروغ گفته می شود.تقلب و مسخره دیگران از دیگر ویِژگی‌های اختصاصی انسان در مقایسه با حیوانات است.آسیب زدن به بدن به منظور زیبایی در میان انسان ها رفتاری جاافتاده است.استرس هم خصیصه خاص انسان است.این روزها زندگی انسان‌ها پر از مشغله های بسیار زیاد شده است و این مشغله ها همگی باعث بروز استرس در افراد می شود به گونه ای که این استرس می تواند آن ها را از بین نیز ببرد و موجب مرگ افراد نیز بشود. بنا به تحقیقات مختلف استرس های امروز بیشتر به خاطر تلفیق شدن کار و زندگی شخصی افرا است و این باعث شده است تا آن ها جایی برای آرامش نداشته باشند و همیشه در حال تکاپو باشند.دزدی در برخی از میمون ها و بعضی از حیوانات دیده شده است ولی اکثر حیوانات این عادت و رفتار زشت را انجام نمی دهند.انسان به دلیل نیازهای مادی و چه بسا شرایط هیجان و کنجکاوی مرتکب دزدی می‌شود. برخی از افراد تنها برای اینکه طعم دزدی را بچشند دست به این کار می زنند.
ایران و حساسیت تغذیه!
ایران اکنون در حساسترین دوره های تاریخ جهان، حساسترین نقش را برعهده دارد و از این رو تغذیه در کشور ما نیز به همین میزان امری خطیر و حساس است.در این باره با دکتر رضا منتظر عضو هیات علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران و استاد طب سنتی و اسلامی می‌گوید: الگوی تغذیه ی ما آمیخته ای آشفته از بقایای تغذیه ی بومی و تغذیه ی مدرن است که نگاهی غربزده بر آن حاکم است تغذیه تبدیل به یکی از سلاح‌ها شده است که از طریق آن می‌توان به یک کشور ضربه زد. همه کسانی که در زمینه ی تغذیه دغدغه یا مسئولیت یا فعالیتی دارند به صورت جدی در این زمینه تحقیق کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که تغذیه به مثابه یک سلاح علیه ما استفاده میشود، برای آن تدبیر کنند. 20 درصد از مرگ‌ها در ایران به واسطه سرطان است؛ یعنی از هر ده نفر دونفر با سرطان فوت می‌شوند. 50 درصد نیز سکته! یعنی از هر ده نفر پنج نفر، پس از هر ده نفر هفت نفر یا سکته میکنند یا سرطان می‌گیرند. آمار ام اس در کشور ما 25 برابر سایر کشورهاست و هیچکس نمی‌داند چرا! 20 درصد از مردم کشور ما فشار خون، 10 درصد دیابت 25 درصد از زنان سرطان سینه می‌گیرند و 70 درصدشان پوکی استخوان. سن پوکی استخوان از 70 به 45 سال رسیده است. ناباروری در کشور ما 20 درصد است، یعنی از هر پنج زوج یکی نابارور است. و کسی نمی‌پرسد چرا؟ آیا این آمارها حداقل برای اینکه ما را به فکر وادارد کافی نیست؟ آیا ادامه ی این روند در بیماری‌ها برای از پا درآوردن یک کشور کافی نیست؟ اینها همه در شرایطی است که نمونه هایی از این دست اتفاقات در کشورهای دیگر سابقه دارد. ما همه ی اتفاقات را طبیعی می بینیم! سیاستی که از سوی قدرت‌های استعماری در کشور مکزیک اجرا شد در یک جنگ خاموش، موجب ناباروری جمعیت زیادی شدند. این اقدام از طریق تغییر بر روی نوعی ذرت و رایج کردن مصرف آن در مکزیک انجام شد. با همه این شواهد و قرائن ما حتی به خود اجازه فکر کردن نیز نداده ایم که چرا و چگونه و توسط چه کسی و با چه هدفی ناگهان ذرت مکزیکی تبدیل به یکی از تنقلات رایج در اماکن عمومی، تفریحگاه‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راهآهن و... می‌شود.آیا وقتی اخبار مربوط به فعالیته‌ای جاسوسی برای گسترش ناباروری در مصر منتشر می‌شود باز هم ما نباید حداقل در حد احتمال احساس خطر کنیم؟ و یا وقتی کشف می‌شود که مکمل‌های بدنسازی که در باشگاه‌های ورزشی عرضه می‌شوند به علت داشتن هورمون های خاصی باعث ناباروری می‌شود، نباید احتمال بدهیم که تهدیدی وجود دارد؟بذرهایی که ما کشت میکنیم، به تصریح مسئولین بذرهای اصلاح شده ی وارداتی است. آیا جهان کنونی و رابطه ای که با کشور ما دارند به شکلی نیست که ما حداقل اندکی در این زمینه ها محتاط تر باشیم؟ کودهای شیمیایی با محصولات غذایی ما چه می‌کند؟ در سال 1325 چهارتن کود شیمیایی مصرف می‌شد، امروز چهار میلیون تن از طریق محصولات غذایی به تنهای ما تزریق می‌شود.
چرا شیعیان با دست باز نماز می خوانند؟
حضرت آیت الله العظمی سبحانی در پاسخ به این سوال می‌فرمایند:«قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز (دست بسته نماز خواندن) از اموری است که استحباب آن بین فقهای سه مذهب از مذاهب چهارگانة اهل سنّت مشهور است:حنفی‌ها می‌گویند:روی هم گذاشتن دست‌ها در نماز، سنّت است وواجب نیست، و برای مرد بهتر است که کف دست راستش را بر پشت دست چپ، زیر ناف قرار دهد، و زن دست‌ها را بر سینه‌اش بگذارد.شافعی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست روی یکدیگر، در نماز، برای مرد و زن سنّت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف به سمت چپ قرار دهد.حنبلی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست‌ها روی هم، سنّت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ نهاده، زیر ناف قرار دهند.فرقه مالکیّه بر خلاف سه مذهب فوق می‌گویند: آویختنِ دست‌ها در نمازهای واجب، مستحب است، قبل از مالکی‌ها نیز جماعتی همین قول را گفته‌اند که از آن جمله‌اند: عبداللّه بن زبیر، سعید بن مسیّب، سعید بن جبیر، عطاء، ابن جریح، نخعی، حسن بصری، ابن سیرین و جماعتی از فقها.از امام اوزاعی منقول است که نمازگزار، بین آویختن دست‌ها یا روی هم قرار دادن آنها مخیر است.امّا مشهور بین شیعه امامیّه آن است که قرار دادن دست‌ها روی یکدیگر در نماز، حرام، و موجب بطلان نماز است و به ندرت از فقهای شیعه کسی قائل به کراهت شده، مانند ابو الصلاح حلبی در کافی.!به جز مالکی‌ها، مذاهب دیگر اهل سنّت، قرار دادن دست چپ بر دست راست در نماز را جایز شمرده‌اند و دربارة این مسأله سخن بسیار گفته‌اند، با این حال دلیل قانع کننده‌ای حتّی بر جواز آن ندارند،چه رسد بر استحباب. بلکه می‌توان ادّعا کرد که دلایلی بر خلاف ادعای آنان وجود دارد و روایاتی که از فریقین (شیعه و سنّی) بیانگر طریقه نماز گزاردن رسول اکرم(ص) است، از گذاشتن دست‌ها بر یکدیگر سخنی به میان نیاورده است و امکان ندارد که پیامبر (ص) امر مستحبّی را در طول حیات خود(یا بخشی از آن) ترک نماید. سنت بودن دست روی دست گذاشتن در نماز ثابت نشده است، بدین جهت می‌بینیم که ائمّه اهل بیت(ع) از این عمل (گرفتن دست در نماز)، احتراز می‌کردند و آن را از افعال مجوس در مقابل پادشاه می‌دانستند.

علت آبی و صورتی خواندن دختران و پسران
گفته می‌شود که رنگ آبی مختص پسران و صورتی مختص دختران است. اما آیا این امر منعکس‌کننده تفاوت ذاتی بیولوژیکی بین دو جنس مخالف بوده یا این که یک سازه صرفاً فرهنگی است؟دهه‌ها مطالعه «جو پائولتی»، مورخ دانشگاه مریلند حاکی از آن است که تا دهه 1950 هیچ نماد رنگی متعلق به جنس خاصی وجود نداشته است.نرم‌های اجتماعی «صورتی برای دختر» و «آبی برای پسر» فقط طی قرن 20 میلادی در امریکا پا به عرصه ظهور گذاشتند، می‌توان نتیجه گرفت که این نرم‌ها از هیچ نوع تفاوت ذاتی تکامل‌یافته‌یی بین رنگ‌های مورد علاقه دختران و پسران نشات نگرفته‌اند.کتاب‌های نوزادان، کارت‌پستال‌های آن‌ها و مقالات روزنامه‌‌های در دسترس از اوایل دهه 1900مبین این امر هستند که در آن زمان صورتی همزمان به هر دوی نوزادان دختر و پسر مرتبط بوده است.به گفته «پائولتی»، پس از جنگ جهانی دوم هنجار مدرن «صورتی برای دختر» و «آبی برای پسر» غالب شد؛ با این حال تا دهه 1980 این سنت همه‌گیر نشده بود.وی معتقد است که این قانون می‌تواند منعکس‌کننده مدهای فرانسه باشد. فرهنگ سنتی این کشور صورتی را به دختران و آبی را به پسران اختصاص داده بود، در حالی که بلژیکی‌ها و فرهنگ کاتولیک آلمان درست برعکس بود. به این دلیل که فرانسه در قرن بیستم مروج مد بود، این سنت نیز بر بسیاری از فرهنگ‌ها غالب شد.«فیلیپ کوهن»جامعه‌شناس دانشگاه مریلند بر این باور است که چنین نرم‌هایی محصول استراتژی‌های بازاریابی است.به گفته وی، تمام شواهد دال بر این واقعیت‌اند که امروزه ما کودکان را از لحاظ جنسیت بیشتر تمییز می‌دهیم تا 150 سال قبل، زیرا در آن زمان بیشتر رنگ سفید برای هر دو جنس استفاده می‌شد.این دانشمند می‌افزاید که پررنگ شدن ارتباط رنگ با جنسیت باید پدیده‌یی فرهنگی باشد و این امر ایده بیولوژیک بودن هنجار مزبور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
بهترین و بدترین خانه‌ها
رسول خدا (ص) فرمود: «برترین خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن به یتیمی نیکی می‌شود و بدترین خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن بر یتیم بدی می‌شود.»رسول خدا (ص) فرمود: «خدا بر نیکی به یتیمان به سبب جدایی آنان از پدرانشان ترغیب فرمود، پس هر کس از آنان حفاظت کند خدا از وی حفاظت می‌کند.» امیر مومنان (ع) هم فرمود: «خدا را، خدا را درباره یتیمان در نظر داشته باشید تا مبادا دهانشان از غذایتان محروم شود و در حضور شما تباه شوند.»عبدالله بن جعفر می‌گوید: به یاد دارم هنگامی که رسول خدا (ص) بر مادرم وارد شد تا خبر شهادت پدرم را به وی بدهد در حالی که به او می‌نگریستم او بر سر من و برادرم دست می‌کشید و اشک‌ها به گونه‌ای از چشمانش جاری بود که ازمحاسنش می‌چکید. سپس گفت: خدایا! جعفر به پاداشی نیکو رسیده است. تو در میان فرزندانش جانشین او باش؛ نیکوتر از جانشینی تو در میان فرزندان هر یک از بندگانت. سپس فرمود: ای اسماء! آیا به تو بشارت ندهم؟ گفت: آری، پدر و مادرم فدایت. فرمود: خدای عزیز برای جعفر دو بال قرار داد تا با آن‌ها، در بهشت پرواز کند.
ویژگی‌های عرفان های نو ظهور
رواج تکنولوژی و ایدئولوژی‌های انسان‌محور در قرن بیستم ناامیدی فراگیری را در غرب ایجاد کرد. این ناامیدی سرمنشا ظهور مذاهب، مکاتب و آیین‌های جدیدی شد که برخی از آنها هنوز هم طرفدارانی در گوشه و کنار جهان دارد. گسترش استفاده از اینترنت و باز شدن مرزهای فرهنگی منجر به ترجمه نوشته‌های این مکاتب و رواج آنها در میان جوانان ایرانی هم شده است. این مکاتب که عموما تحت عنوان «عرفان‌های نوظهور» یا «عرفان‌های کاذب» شناخته می‌شود، ویژگی‌های کفرآمیز و مشترکی دارند و از سوی مراجع بزرگ تقلید نفی شده‌اند. تمام مکاتب شناخته شده مثل بودائیسم، اشوئیسم، اکنکار و حتی شیطان‌پرستی طریقتی غیردینی و سکولار را برای خود برگزیده‌اند. آنها معتقدند که آموزه‌های ادیان الهی مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت ناتوان از پاسخگویی به نیازهای بشر امروز هستند و انسان معاصر برای رسیدن به آرامش به چیزی بیشتر از باید‌ها و نبایدهای دینی نیاز دارد. آنها باید‌ها و نبایدهای دینی را مانع از به دست آمدن شناخت حقیقی می‌دانند. آنها رسیدن به حقیقت را از رهگذر نوعی کشف و شهود یا «عرفان» ممکن می‌دانند. همه این عرفان‌ها به فرد رسیدن به مرحله‌ای را نوید می‌دهند که مرحله فراواقعیت و خلسه است. برخی از آن‌ها به‌وسیله تکرار یک نام و تمرکز و مدیتیشن این مرحله را برای پیروان خود ممکن می‌کنند و برخی دیگر هم از میانبرهایی مثل روانگردان‌ها برای رسیدن به این مرحله استفاده می‌کنند. ویژگی مشترک دیگر در شخص‌محور بودن این عرفان‌هاست. «ساتیا سای بابا»، «باگوان شری راجنیش اوشو»، «پال توئیچل» و «آنتوان لوی» همگی انسان‌های عادی هستند که مدعی طریقت جدیدی شده‌اند و آموزه‌های خود را در قالب کتاب، سخنرانی و نامه ارائه کرده‌اند. البته می‌توان گفت این افراد انسان‌های چندان عادی هم نبوده‌اند و بسیاری از آن‌ها در دوران زندگی مورد اتهام‌های مثل دروغ‌گویی، تجاوز و قتل شده‌اند که در مورد برخی از آن‌ها نیز این اتهام‌ها به اثبات رسیده است.نمونه‌های ایرانی این پیامبران دروغین هر چند وقت یک بار در جامعه پیدا می‌شود. مردانی که ادعا می‌کنند امام سیزدهم یا چهاردهم هستند یا زنانی که ادعای همسری امام عصر (عج) را دارند. آنچه مشخص است اسلام موضع خود را در برابر چنین ادعاهایی روشن کرده است. هر انسان عاقلی به دروغین بودن ادعای چنین افرادی شهادت می‌دهد. در مواردی هم که عقل از فهمیدن سره از ناسره عاجز باشد نظر مراجع تقلید راه‌گشاست که مشخصا بر کفرآمیز بودن چنین جریان‌هایی صحه گذاشته‌اند.
انواع نفرین های ائمه نسبت به افراد
آیت‌الله مجتبی تهرانی در جلسه اخلاق و معارف اسلامی ویژه ماه مبارک رمضان در باره انواع نفرین های ائمه اطهار (ع)می‌گویند:گفته شد ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن و ماه دعا است؛ دعای به خیر برای خود و دیگران، چه دنیوی باشد و چه اخروی. اگر بخواهد برای منحرفین دعا کند، در اینجا تفصیل قائل شدیم، یعنی اگر در انحراف استضعاف باشد، به این معنا که آن فرد مستضعف باشد دعای به خیر کردن اشکال ندارد امّا گفتیم که یک دعا را نمی‎تواند بکند و آن استغفار نسبت به مشرک و کافر است. امّا راجع به معاندین، اصلاً دعای به خیر نمی‎توانیم بکنیم. نفرین کردن آن‎ها چگونه است؟ نسبت به معاند اشکالی ندارد. آنچه که از آثار یعنی از عمل معصومین(صلوات‎الله‎علیهم‎اجمعین) در باب نفرین‎هایی که انجام داده‎‎اند به دستمان می‎آید، این است که ایشان هر معاندی را نفرین نمی‎کردند. کسانی که معاند و منحرف بودند و این انحراف، موجب اثرگذاری روی غیر بود را نفرین می‎کردند. ائمه برای حفظ جان یارانشان، آن‎ها را هم در ملاء عام و هم در مجلسی که می‎دانستند از جاسوسانِ حکومت وجود دارند نفرین می‎کردند. چون جاسوسان گزارش می‎دادند .همین نفرین موجب می‎شد که جانشان حفظ شود. در باب نفرین‎ها تقسیم‎بندی کردم که یک نفرین شخصی است، مثلاً پیغمبراکرم شخص خاصّی را نفرین کرده است. عمروعاص ، معاویه و مروان و... که در اینجا تکلیف دیگران مشخص است. قسم دوّمی که طایفه‎ای است. مثلاً از پیغمبر این روایت را نقل کردم که به قاتلین امام‎حسین لعن کرده است. در اینجا شخصی نیست، نسبت به گروه است. نکنه دیگر اینکه، لعن و نفرین و امثال این‎ها نسبت به شخص خاص یا گروه خاصّی نیست، بلکه سراسری است. به این معنا که نفرین می‎کند و می‎گوید: هرکس این‎طور است لعنت بر او باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:54  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار حوادث

در منطقه کُتُکِ شهرستان اندیکا اتفاق افتاد؛
این حادثه زمانی اتفاق افتاد که ما به همراه تعدادی از خانوارهای عشایری دوره کوچ را در منطقه «کوه کینو» به سر می بریم و حوالی ساعت دوازده ظهر بود که دو خرس نر و ماده به گله گوسفندان ما حمله ور شدند. درحالی که من و همسرم به همراه تعدادی از افراد فامیل سعی می کردیم با داد و فریاد خرس ماده را از گله گوسفندان دورکنیم ...
خوزنیوز: یک کودک در منطقه کُتُکِ شهرستان اندیکا از چنگال یک خرس وحشی نجات یافت.

مومن قادری کودک ده ساله ساکن منطقه عشایری «کُتُک» در حالیکه مورد حمله خرس وحشی قرار گرفته بود، به طرز معجزه آسایی از چنگال این خرس نجات یافت.

عباس قادری پدر این کودک در گفت گو با خوزنیوز به تشریح جزییات این حادثه پرداخت و گفت: این حادثه زمانی اتفاق افتاد که به همراه عده ای از خانوارعشایری در منطقه «کوه کینو» به سر می بردیم. حوالی ساعت دوازده ظهر بود که دو خرس نر و ماده به گله گوسفندان ما حمله ور شدند.

در منطقه کُتُکِ شهرستان اندیکا اتفاق افتاد؛نجات معجزه آسای یک کودک از چنگال یک خرس وحشی / khouznews.ir

وی افزود: درحالی که من و همسرم به همراه تعدادی از افراد فامیل سعی می کردیم با داد و فریاد خرس ماده را از گله گوسفندان دورکنیم، ناگهان کودکم از پشت سر مورد حمله خرس نر قرار گرفت و در نتیجه آن مومن از صخره به پایین پرتاب شد و خوشبختانه به طرز معجزه آسایی جان سالم به در برد.

وی در ادامه گفت: مومن را در حالیکه از ناحیه دست دچار شکستگی و همچنین از ناحیه کمر زخمی شده بود همان روز ساعت 4 به بیمارستان قلعه خواجه بردیم و بستری کردیم و سپس به بیمارستان رازی اهواز انتقال یافت که حال وی در حال  حاضر خوب است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یکی از گوسفندان توسط خرس دریده و خورده شد، یادآور شد: حمله حیوانات وحشی به گله های عشایر و نیز خود مردم کتک در طول سالهای پیش بارها اتفاق افتاده است. در همین یکسال گذشته بارها حیواناتی مثل خرس، پلنگ و گرگ  به ما و دامهایمان حمله کرده اند.  همین دو ماه پیش در منطقه «کوه کینو» یک پلنگ به گوسفندان دایی من حمله کرد که در نتیجه یازده گوسفند تلف شدند.

قادری با اشاره به اینکه در منطقه کتک که از توابع بخش «چلو»  شهرستان اندیکا است تنها یک پاسگاه محیط بانی در شیمبار است، تاکید کرد: دامهای عشایر اصلا امنیت ندارند، حتی گاهی خود عشایر هم در اثر حمله های حیوانات زخمی و کشته می شوند و ما وسیله ای برای دفاع از خود و دامهایمان نداریم. وی افزود: درحالی که من و همسرم به همراه عده ای از افراد فامیل سعی می کردیم با داد و فریاد خرس ماده را از گله گوسفندان دورکنیم، ناگهان کودکم (مومن) از پشت سر مورد حمله خرس نر قرار گرفت و در نتیجه، از صخره به پایین پرتاب شد اما خوش بختانه به طرز معجزه آسایی جان سالم به در برد.

وی در ادامه گفت: مومن را در حالی که از ناحیه دست دچار شکستگی و همچنین از ناحیه کمر زخمی شده بود ساعت 4 همان روز به بیمارستان قلعه خواجه بردیم و بستری کردیم که به بیمارستان رازی اهواز انتقال یافت و در حال حاضر حال او خوب است.

وی از دریده شدن و خوردن یکی از گوسفندان در این حادثه خبر داد و یادآور شد: حمله حیوانات وحشی به گله های عشایر و نیز خود مردم کتک در طول سال های پیش بارها اتفاق افتاده است. از جمله در یک سال گذشته بارها حیواناتی چون خرس، پلنگ و گرگ به ما و دام های مان حمله کرده اند. همین دو ماه پیش نیز در منطقه «کوه کینو» پلنگی به گوسفندان دایی ام حمله کرد که در نتیجه یازده گوسفند تلف شدند.

قادری با اشاره به این نکته که در منطقه کتک از توابع بخش «چلو» شهرستان اندیکا تنها یک پاسگاه محیط بانی در شیمبار قرار دارد، تاکید کرد: دام های عشایر اصلا امنیت ندارند، حتی گاهی خود عشایر هم در اثر حمله های حیوانات زخمی و کشته می شوند و ما وسیله ای برای دفاع از خود و دام های مان نداریم.

خرس قهوه ای زاگرس / khouznews.ir
خرس قهوه ای زاگرس

به گفته عشایر منطقه کتک در طول دهه ی گذشته عده ای از کودکان در حین کوچ عشایر مورد حمله حیواناتی نظیر کفتار و گرگ قرار گرفته اند که در اثر آن برخی اعضای بدن آن ها هم توسط حیوانات وحشی خورده شده است.

شایان ذکر است: بخش «چلو» و بویژه منطقه«کتک» و «للر» یکی از بزرگ ترین جوامع عشایری کوچ رو را در بر می گیرد. در این مناطق عشایری، دامداری یکی از منابع اقتصادی مهم درآمد زندگی عشایر محسوب می شود و خطر حمله حیوانات وحشی، دزدیده شدن گله ها، ریزش کوه، برف گیر و زمین گیر شدن عشایر و قطع ارتباط جاده ها از جمله مواردی است که جان و اقتصاد عشایر کوچ رو را تهدید می کند.

با توجه به اینکه این منطقه بکر و گردشگری دارای گونه های مختلف جانوری است، لازم است سازمان محیط زیست خوزستان، در زمینه ی حفظ تنوع زیستی جانوری، حفظ تعادل بین جوامع انسانی و گونه های جانوری منطقه، کوشش و سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:34  توسط امیر رحمانی  | 

تخریب میراث فرهنگی استان

تخریب خانه پاکدامن در بهبهان
 

مسوول انجمن دوستدار ميراث فرهنگي بهبهان از تخریب خانه تاریخی پاكدامن در بهبهان خبر داد.دولتي مختاران اظهار كرد: خانه پاكدامن در محلي به نام ملامحسني‌ها قرار داشت. همه خانه‌هاي محله در دوران پهلوي اول ساخته شدند و اوايل دوره پهلوي دوم گسترش يافتند.
وي افزود: سبک معماري اين خانه قاجاري بود و تلفيق سبك قاجاري و زنديه نیز در معماری آن دیده می‌شود. در ساخت اين خانه بيش‌تر گچ و خشت به كار رفته و زمانی که در دوره پهلوي دوم آن‌ها را بازسازي و نوسازي كردند از آجر تراشيده استفاده کردند.مختاران توضيح داد: اين نوع خانه‌ها داراي حياط بودند و در بعضي حياط‌ها حوض و زيرزمين وجود داشت. بالاي درها به صورت هلالي بود و به دلیل اين‌ كه در آن زمان تير آهن نبود از تيرهاي چوبي استفاده مي‌كردند.
اين دوستدار ميراث فرهنگي تصريح كرد: اين خانه تحت نظر ميراث فرهنگي بود و به خاطر اين تخريب ميراث فرهنگي نسبت به آن اعتراض كرد. اين بنا از نظر معماري ارزش بسياري داشت و حتي جزو آثار ثبت شده به شمار می‌رفت.
مختاران بيان كرد: خانه پوراسماعيل نيز در حال ويراني است و به دلیل ايزوگام نبودن سقف آن در هنگام بارش باران دچار مشكل شده است.

 

 
 

كافي است در بخش جست‌و‌جوي گوگل فارسي واژه «حفاري» را تايپ كنيد آنگاه مشاهده مي‌كنيد كه هر آنچه نتيجه نصيب شما مي‌شود، اخبار مربوط به حفاري‌هاي غير مجاز است و اين‌كه هر چند وقت يكبار تعدادي باند كه مشغول به حفاري غير مجاز بوده‌اند در مناطق مختلف كشور دستگير شده‌اند.

تعدادي از اين افراد، اشخاصي هستند كه از روي ناآگاهي و با تصور قديمي دستيابي به گنج اقدام به اين حفاري‌هاي غيرمجاز مي‌كنند كه اغلب به گنجي هم دسترسي پيدا نمي‌كنند و تنها موجب صدمه به تاريخ مي‌شوند اما خطر بزرگتر توسط باندهاي حرفه‌اي است كه با داشتن اطلاعات موثق و معتبر دست به چنين اقدامي مي‌زنند وپس از كشف اينگونه آثار، اشياي كشف شده را خريد و فروش و يا به خارج از كشور منتقل مي‌كنند.

جنوب كشـــور خصوصاً منطقــه خوزســـتان و محوطه های تاريخي شوش يكي از مناطقي است كه به عقيده كارشناسان ركورددار حفـاري غيرمجاز به شمار مي‌آيد به همين منظور به سراغ مجتبي گهســتوني، سـخنگوي انجمن دوستداران ميراث تاریانا خوزستان رفتيم و چند و چون بيشتر اين حفاري‌ها را از او جويا شديم.

گهستوني در ابتدا با اشاره به قدمت تاريخي استان خوزستان و مناطق اطراف آن به گفت: ضعف در نيروي انساني مهم‌ترين مسئله‌اي است كه سازمان ميراث با آن درگير است چرا كه وقتي نيروي كافي براي حفاظت و حراست از محوطه‌هاي تاريخي وجود نداشته باشد اين مناطق راحت‌تر مورد اينگونه اعمال غير مجاز قرار مي‌گيرند؛ البته كافي نبودن زيرساخت‌هاي کافی مثل ابزارآلات، ماشين، موتور و سلاح سرد و گرم براي حفاظت در انجام اين گونه اقدامات مؤثر است.

وي در ادامه افزود: بخش دولتي و خصوصي دو طرفي هستند كه در اينگونه حفاري‌ها با هم مرتبطند چرا كه مثلاً وقتي مجوز ساخت يك سازه و يا هتل توسط بخش دولتي به بخش خصوصي داده مي‌شود مالك خود را محق مي‌داند كه به هر شيء دست پيدا كرد از آن خود كند بنابراين بخش دولتي بايد پيش از ساخت يك پروژه در منطقه تاريخي، با تعيين حريم، حدود آن منطقه را مشخص و معلوم كند. متأسفانه اين اتفاق براي تپه‌هاي تاريخي بيشتر رخ مي‌دهد چرا كه در حين ساخت و ساز، آنها خراب مي‌شوند تا از خاكشان براي ساخت و ساز استفاده شود. گهستوني با ذكر چند نمونه از حفاري‌هاي غيرمجاز در حوالي استان خوزستان و بخصوص منطقه تاريخي شوش و رامهرمز تصريح كرد: جعفرآباد، تپه راه آهن، محوطه 400 هکتاری، مگرنات در شوش و تپه های تل برمی- مربچه- جوبجی- دهیور -ئتل گیو- تل قلعه شیخ- زویدی- تل ابو واویه و... از جمله مواردي است كه بارها مورد تعرض و تجاوز حفاران غيرمجاز مبتدي و حرفه‌اي قرار گرفته است.

اين دوستدار ميراث فرهنگي با تفكيك حفاران غيرمجاز حرفه‌اي و مبتدي از يكديگر گفت: حفاران غيرمجاز مبتدي از روي ناآگاهي و تنها با فكر دستيابي به گنج سراغ منطقه‌هاي تاريخي مي‌روند اما افراد حرفه‌اي با داشتن اطلاعات معتبر و موثق دست به اين كار مي‌زنند و اغلب هم اشياء را براي فروش به خارج از كشور ارسال مي‌كنند. گهستوني در پايان ضمن ارائه پيشنهاداتي براي متوقف كردن اين كار افزود: تعامل بهتر و بيشتر سازمان ميراث فرهنگي با دوستداران ميراث فرهنگي مناطق و رسانه‌ها، ثبت ملي محوطه‌هاي تاريخي، افزايش نيروهاي انساني و تجهيزات لازم، نصب تابلوهاي هشدار در محوطه‌هاي تاريخي و اطلاع‌رساني به عموم مردم خصوصاً به مردم محلي مناطق تاريخي در خصوص ارزش تاريخي محوطه‌ها و اين‌كه اگر مسئله مشكوكي ديدند به نيروي انتظامي گزارش بدهند از جمله مواردي است كه در جلوگيري از حفاري غيرمجاز مؤثر است؛ فراموش نكنيم كه مردمان يك كشور بهترين حافظان ميراث آن ملت هستند.

محمد اسماعيلي، عضو هيأت علمي گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ، در خصوص حفاري در ميراث فرهنگي گفت: طبق قانون و اساسنامه موجود در اين حوزه هر نوع كاوش باستان‌شناسي بايد با مجوز سازمان ميراث فرهنگي انجام شود و هرگونه كاوش ديگري كه بدون دارا بودن اين مجوز انجام شود غيرقانوني و غير مجاز به شمار مي‌آيد و براي فرد مجازات تنبيهي هم در نظر گرفته شده است. وي يكي از موارد حفاري‌ها و كاوش‌هاي غير مجاز را مربوط به عمليات عمراني دانست و گفت: در بسياري از مواقع وقتي بخش خصوصي مشغول انجام طرح‌هاي عمراني در مناطق تاريخي هستند هنگام گودبرداري با اشياي تاريخي مواجه مي‌شوند كه براساس قانون آنها ملزمند كه طرح را متوقف كنند و اين موضوع را به نيروي انتظامي و نماينده سازمان ميراث فرهنگي اطلاع دهند و از ناظر ميراث فرهنگي بخواهند كه در آن منطقه حاضر شود كه متأسفانه در اغلب موارد اين اتفاق نمي‌افتد و افراد از روي عدم آگاهي و يا در نظر گرفتن سود مالي اين كار را انجام نمي‌دهند.

اسماعيلي ادامه داد: مشابه اين مورد را در مناطق مختلف كشور خصوصاً هنگام سدسازي شاهد بوده‌ايم كه خوشبختانه با تكرار چندين مورد از اين قبيل با پيگيري‌هاي ميراث فرهنگي هيأت وزيران تصويب كردند كه هرگونه فعاليت سدسازي بايد حتماً با مجوز ميراث فرهنگي همراه باشد كه اميدواريم اين موضوع در همه طرح‌هاي عمراني عموميت پيدا كند چرا كه حفاري غير مجاز و حساسيت به اين موضوع در همه كشورهاي با تمدن دنيا مثل مصر، ايتاليا و... وجود دارد چرا كه هر گنجينه‌اي كه پيدا شود متعلق به فرد خاصي نيست و جزو دارايي‌هاي يك ملت به شمار مي‌آيد. اين كارشناس ميراث فرهنگي كه از اعضاي سابق پژوهشكده باستان شناسي هم بوده عدم آگاهي را يكي از عوامل حفاري غيرمجاز مطرح كرد و افزود: متأسفانه در اغلب موارد حفاري‌هاي غير مجاز توسط افرادي انجام مي‌شود كه فكر مي‌كنند كه كند و كاو در هر منطقه تاريخي مساوي با دستيابي به اشياي تاريخي است در واقع اين سرابي است كه براي بسياري از سوداگران اين حوزه وجود دارد كه متأسفانه ضربات جبران‌ناپذيري هم به اشياء و اماكن تاريخي زده مي‌شود. اين نوع حفاري‌ها زماني كه عده‌اي باستان شناس و كاوشگر در يك منطقه تاريخي مشغول هستند بيشتر اتفاق مي‌افتد چون آنها فكر مي‌كنند حضور كاوشگر در آن منطقه به اين معناست كه حتماً آن منطقه اشياي باارزش تاريخي دارد.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه در مورد اين موضوع قوانين خوب و كافي وجود دارد تصريح كرد: قوانين بازدارنده خوبي وجود داردبه شرطي كه به خوبي هم اجرا شود البته بهتر است سياست‌هاي كلان منطقه‌اي، امنيتي و نظامي خصوصاً با توجه به موقعيت كشورمان در مناطقي مثل حاشيه خليج فارس بيشتر هم شود البته در مورد اين بحث روا نيست كه انگشت اتهام را فقط به سوي سازمان ميراث فرهنگي نشانه برويم چرا كه اين امري ملي است كه همياري ملي را هم مي‌طلبد لذا همه سازمان‌هايي كه به نوعي با اين موضوع سر وكار دارند بايد تلاش كنند تا كمترين آسيب به تاريخ و هويت كشورمان زده شود براي مثال اگر هر سازمان عمراني در داخل خود ازكارشناسان باستان شناسي استفاده كند شاهد آسيب‌هايي كه از روي ناآگاهي زده مي‌شود و مورد غفلت هم قرار مي‌گيرد كمتر خواهيم بود. وي تصريح كرد: البته اطلاع‌رساني و آگاهي بخشيدن به مردم هم در اين امر بسيار مؤثر است و خوب است كه فرهنگ‌سازي دراين خصوص بيشتر انجام شود به عنوان مثال همه ما عادت داريم وقتي به بازديد از يك مكان تاريخي مي‌رويم حتماً بايد در نزديكي آنجا اقامت كنيم و حاضر نيستيم در جاي ديگري كه با فاصله از آن بنا قرار دارد ساكن شويم به همين دليل هم سرمايه گذاران بيشترين سرمايه‌گذاري را در نزديك‌ترين مكان به محوطه‌هاي تاريخي مي‌كنند تا به سود مالي بيشتري برسند در حالي كه نمي‌دانند چه آسيبي به تاريخ و فرهنگ كشور مي‌زنند.

اين مدرس دانشگاه در پايان عقد تفاهمنامه‌هاي جهاني را يكي ديگر از عوامل بازدارنده در قاچاق اشياي عتيقه كه برخي از آنها نتيجه همين حفاري‌هاي غير مجاز است دانست و گفت: عقد تفاهمنامه جهاني با كشورهاي مختلف موجب مي‌شود كه اگر شيء تاريخي از كشور ما در آن كشور بود به ايران بازگردانده شود و بالعكس؛ در اين صورت يك نوع خرد جمعي شكل مي‌گيرد كه همه ملت‌ها حافظ تاريخ و تمدن خود مي‌شوند.

 

بهبهان از جمله شهرهاي مهم خوزستان است كه در شرق اين استان واقع است. در سالهاي پيش رو ميراث فرهنگي اين شهرستان شرايط چندان خوبي نداشته است. بهبهان با اينكه داراي پايگاه باستان شناسي و پ‍ژوهشي ارجان است و از محوطه ها و يناهاي مهمي مثل ارجان، حمام و پل بكان، پل مح خان، قلعه مدرسه و.... برخوردار است اما نبود مديران قوي و كارآمد و نداشتن كارشناسان فعال و زبده شرايط اين محوطه ها و بنا ها را به تنگ آورده است.

در سالهاي گذشته به دليل اينكه صادق محمدي مدير كل وقت ميراث فرهنگي خوزستان، غلام شجاعي معاون وقت گردشگري اين اداره كل و احمدرضا فرخ احمدي معاون پیشین میراث‌فرهنگی خوزستان بهبهاني بودند سعي كردند توجه كافي به بهبهان داشته باشند اما اتفاقات خيلي مهمي نيفتاد. عرصه بنای تاریخی قلعه مدرسه بهبهان درحالی با ساخت و ساز از بین رفت که برخی از کارشناسان با مراجعه به اداره میراث‌فرهنگی بهبهان با این پاسخ مواجه شدند «کارشناسی که باید گزارش‌های مربوط به ساخت و ساز و تخطی از عرصه را می‌داد در مرخصی زایمان به سر می‌برد». قلعه مدرسه بهبهان یکی از مهمترین بناهای متعلق به‌دوره صفوی در شهرستان بهبهان است. ساخت و ساز در عرصه این قلعه مدرسه و نداشتن هیچگونه کاربری این بنا را به‌شدت تهدید کرده است. این درحالی است که قلعه مدرسه بهبهان به‌دلیل اهمیت معماری و تاریخی بودن‌اش کاملا مرمت شده اما هنوز هیچ کاربری مشخصی ندارد.

 قلعه مدرسه بهبهان بنایی آجری و دارای 4 ایوان است. سال‌ها پیش این بنای منحصربه‌فرد آجری توسط سازمان میراث‌فرهنگی به‌صورت کامل مرمت شد اما پس از تغییر مدیریت‌ استان هیچ کاربری پیدا نکرد. این‌درحالی است که چندی پیش نیز در عرصه آن ساخت و ساز صورت گرفت. کارشناسان چندین بار این موضوع را به اداره میراث‌فرهنگی بهبهان منتقل کردند اما نه‌تنها تمهیدی اتخاذ نشد حتی پس از اتمام ساخت و سازها نیز با مراجعه به میراث‌فرهنگی شهرستان توجیهی دیگر تراشیده شد.«احمدرضا فرخ احمدی» معاون پیشین میراث‌فرهنگی اداره کل میرا‌ث‌فرهنگی خوزستان دراین رابطه به خبرگزاری میراث خبر می‌گوید: با اینکه قلعه مدرسه بهبهان در دوره‌ مدیریت فاضل محمدی به‌طور کامل مرمت شد اما پس از تغییر مدیریت‌ها این مدرسه کاملا رها شد و هیچگونه کاربری برای آن تعریف نشد.

به‌گفته وی، درحال‌حاضر نه‌تنها بسیاری از گردشگران با بازدید از این مدرسه با مشکلاتی از جمله نداشتن سرویس بهداشتی مواجه هستند بلکه ساخت و سازها در عرصه آسیب‌های جدی به این اثر وارد کرده است.این درحالی است که این اثر تاریخی متعلق به دوره صفویه و جزو آثار ثبتی به‌شمار می‌رود. فرخ احمدی ادامه می‌دهد: «با شروع ساخت و سازها در سال گذشته این موضوع به سازمان میراث‌فرهنگی اطلاع داده شد اما متولیان میراث‌فرهنگی نه‌تنها ترتیب اثرندادند بلکه وقتی روز گذشته با اعتراض مواجه شدند اعلام کردند، کارشناس این حوزه در زمان ساخت و سازها در مرخصی زایمان به‌سر می‌برد و از آنجایی‌که هیچ گزارشی ارائه نشده اقدامی هم صورت نگرفته است.

این باستان‌شناس اعتقاد دارد: «هم‌اکنون یکی از نیروهای یگان حفاظت، مدیریت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بهبهان را به‌عهده دارد. مقامات محلی اعتقاد دارند میراث فرهنگی در شهرستان بهبهان کاملا فراموش شده است.خیر آباد در 20 کیلومتری جنوبشرق بهبهان، در کنار رودخان‌های به همین نام قرار دارد. روستاهای خیر آباد به برکت این رودخانه همواره آباد بوده و به‌واسطه قرار گرفتن بر سر راهی که باعث ارتباط ایالات خوزستان، کهگیلویه، فارس و بوشهر می‌شده، در طول تاریخ مورد توجه حکومتهای وقت بوده است .در کتاب فارس نامه نوشته حاج میرزا حسن حسین فسایی آمده است : (ایالات بهبهان وکهگیلویه در زمان شاه سلیمان صفوی (1086 هجری) به حسینعلی خان زنگنه فرزند شیخ علیخان کرمانشاهی وزیر دانشمند سلاطین صفوی عنایت گردید. درسال 1089 (ه.ق)حسینعلی خان زنگنه  با وجود اینکه مردی صحراگرد و ایلیاتی بود از علوم رسمیه زمان خصوصا علم فقه آشنایی کامل داشت ، برای ترویج علم وکمال در کنار رودخانه خیرآباد مدرسه ای از آجر پخته وگچ بنا کرد. این مدرسه دارای طاق‌های کوتاه و بلند ، مسجد و حجره برای معلمان و مدرسان ،آشپزخانه وحیاط داخلی بود و برای تامین هزینه‌های داخلی مدرسه و نگهداری آن درآمد روستاهای خیرآباد را وقف آن کرد.  همچنین برای نیازهای ضروری روزمره طلاب این مدرسه دینی، کنارآن به قدر ضرورت چند مغازه و دکان جهت عرضه کالا و حمامی در خور دانشجویان مهیا کرد.

تاریخ بنای مدرسه را که به حروف ابجد وبا عبارت (منزل علم ودانش است و ادب) نگاشته‌اند معادل 1089ه.ق است. در سال 1135 ه.ق که علمای اخباری در بهبهان شهرت یافتند، حضرت آیت الله وحید بهبهانی از نجف اشرف به بهبهان عزیمت و 30 سال را در این شهر اقامت داشت و به مباحثه ومبارزه علمی با علمای اخباری پرداخت به‌گونه ای که این عالمان راه دیگری جز ترک بهبهان و اقامت در مدرسه خیرآباد نیافتند، ازآن پس و به‌دلیل تجهیز مدرسه به برج وتاسیسات دفاعی به قلعه مدرسه تغییر نام یافت.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:23  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

خرماي‌خوزستان زير گردوغبار دفن شده‌است
 
گروه جامعه: نماينده خرمشهر در مجلس گفت: ريزگردهاي شديد در خوزستان باعث نابودي بهترين خرماي ايران شده است.
خرماي‌خوزستان زير گردوغبار دفن شده‌است
 عضو كميسيون كشاورزي، با بيان اين مطلب افزود: خوزستان يكي از استان‌هاي صادركننده خرما بود كه اكنون با وجود گرد و غبار توليد خرما در اين استان کاهش شديد توليد داشته‌ايم.عبداله سامري ادامه داد: براي از بين بردن ريزگردها فقط مسئولين مربوطه شعار دادند و عملا هيچ كاري براي اين كار انجام ندادند.سامري تصريح كرد: مسئولين محيط زيست عنوان كردند با خريد دستگاهي جهت ريزگردها را تغيير دهند اما در واقع هيچ كاري صورت ندادند. وي افزود: شوري آب باعث شده تا خرما و كشاورزي خوزستان سال به سال رو به افول رود و طي تذكرهاي صورت گرفته به وزارت نيرو در خصوص شوري آب و كم آبي براي حل مشكل هيچگونه اقدامي صورت ندادند. وي در پايان خاطرنشان كرد: ريزگردها توليد محصولات كشاورزي خوزستان را دچار مشکل کرده و مسئولين اقدامي براي حل آن انجام ندادند.
 
 
 
سیدشریف حسینی درباره وجود اورانیوم در ریزگردها گفت:

افزایش 17 درصدی بیماری‌های ریوی در خوزستان

گردوغبار، ریزگرد یا خس و خاشاک فرقی نمی‌کند هر چه که نامش را بگذاریم ۶ سالی می‌شود که مهمان خانه‌های مردم در جنوب غرب و غرب کشور است. پدیده‌ای که به گفته کار‌شناسان بر بیش از ۲۳ استان تاثیر می‌گذارد و سال‌هاست که آه را از نهاد مردم بلند کرده است.  گردوغبار، ریزگرد یا خس و خاشاک فرقی نمی‌کند هر چه که نامش را بگذاریم ۶ سالی می‌شود که مهمان خانه‌های مردم در جنوب غرب و غرب کشور است. پدیده‌ای که به گفته کار‌شناسان بر بیش از ۲۳ استان تاثیر می‌گذارد و سال‌هاست که آه را از نهاد مردم بلند کرده است.

این پدیده جدا از آنکه مورد اعتراض بسیار مردم واقع شده، اما واکنش‌های بسیاری هم از سوی کار‌شناسان و فعالان زیست محیطی داشته است. اعترضات مردم و کار‌شناسان هربار با توجیهات مسئولان همراه بوده؛ با این وجود تاکنون برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشده است. امروز با رسیدن این مشکل به شهرهای مرکزی و پایتخت کشور؛ هیاهوی بسیاری از سوی مردم و مسئولان کشوری بلند شده و حتی پای جلسات غیرعلنی مجلس هم برای رفع این معضل به میان کشیده شده است.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه براساس گزارشاتی که مسئولان می‌دهند مشخص است که کار خاصی صورت نگرفته است، در خصوص برخی شایعات در مورد وجود اورانیوم در این گردوغبارها به قانون می‌گوید: «تاکنون ۵ هزار نوع باکتری از ذرات گردوغبار جداسازی شده ولی اورانیومی در ذرات گردوغبار دیده نشده است.»

سیدشریف حسینی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد، «مراجعات» مردم برای مشکلات ریوی  در کشور افزایش یافته است، افزود: «در روزهایی که گردوغبار در هوا موجود است چیزی حدود 6.624 گرم ذرات آن وارد ریه هر فرد می‌شود و به همین دلیل ۱۷ درصد بیماری‌های ریوی و آسم در کشور و مناطق درگیر افزایش یافته است. ۱۹ هزار نفر بیمار نیز سالیانه به دلیل این پدیده به مراکز درمان و بهداشتی مراجعه می‌کنند که این رقم در استان خوزستان ۵ هزار نفر است.»وی در پاسخ به این سوال که آیا پدیده گردوغبار بر نوزادان تاثیر گذاشته و آیا افزایش معلولیت‌های جسمی یا ذهنی را در برخی مناطق کشور شاهد بوده‌ایم یا خیر، گفت: «در این زمینه بررسی و تحلیل‌های پزشکی صورت‌گرفته نشان می‌دهد هیچ‌گونه تولد نوزاد ناقص ناشی از این موضوع نداشته‌ایم، اما مسلما در زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی، ریوی، پوستی، عفونت‌های چشمی و... شاهد افزایش آمار بیماران هستیم.»

وی خسارت وارد شده بر اثر گردوخاک را تاکنون 4.4 میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت: «در برابر هر روز تعطیلی به دلیل گردو خاک ۲۶۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود.»وی با انتقاد از اینکه ورود گردوغبار به نواحی مرکزی و پایتخت باعث شده که واکنش‌های بیشتری نسبت به این مسئله صورت بگیرد، گفت: «گردو غبار سال‌هاست مهمان ناخوانده مردم در ۲۵ استان است، ولی مسئولان آنگونه که باید حساسیت نشان نمی‌دهند؛ پیگیری صورت می‌گیرد، اما در حد انتظار نیست.»

*گردوغبار نرخ ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد

مهران افخمی استاد محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز ذرات معلق گردوخاک را حاوی مواد مضر برای سلامتی می‌داند و می‌گوید: «ذرات گردوغبار حاوی فلزات سنگین، باکتری‌ها و ویروس‌هایی هستند که در بلندمدت نرخ ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند.»به گفته افخمی تاثیری که گردوغبار بر روی سلامت دارد شامل دو بخش است؛ اول تاثیری که می‌تواند مشکلات مختلفی در اعضا بدن مانند مشکلات تنفسی یا چشمی و پوست را به وجود بیاورد. مشکل دوم به موادی بر می‌گردد که جذب سطح این ذرات می‌شوند و این مشکل خطرناک‌تر است. زیرا ذرات گردوغبار به خاطر ساختاری که دارند دارای بار الکتریکی ومثال به دلیل جنگ‌های بسیاری که در کشور عراق به وقوع پیوسته مواد شیمیایی و فلزات سنگین بسیاری در هوای این کشور وجود دارد که با وزش باد و گردوغبار وارد کشورمان می‌شود جذب سطحی‌اند و می‌توانند در سطح خودشان مواد مختلف را که در محیط وجود دارد جذب کنند و آن‌ها را با خود صد‌ها کیلومتر حمل کند.وی در پاسخ به این سوال که چه موادی جذب سطح این ذرات می‌شوند، می‌گوید: «بستگی به محیطی دارد که گردوغبار از آنجا گذر می‌کند. برای مثال به دلیل جنگ‌های بسیاری که در کشور عراق به وقوع پیوسته مواد شیمیایی و فلزات سنگین بسیاری در هوای این کشور وجود دارد که با وزش باد و گردوغبار وارد کشورمان می‌شود.»افخمی با بیان اینکه این مواد خاصیت تجمعی دارند، می‌افزاید: «وقتی میزان این‌ ذرات در بدن انسان افزایش یابد باعث بروز بیماری‌های مانند حساسیت، تنگی نفس، بیماری‌های پوستی و... می‌شوند. این تاثیر فوری این ذرات است. اما در درازمدت ورود این ذرات از جمله فلزات سنگین می‌تواند به بروز سرطان منجر شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش معلولیت‌ها و یا بیماری‌های دیگر میان نوزادان در استان خوزستان گزارش شده یا خیر، می‌گوید: «اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست. بخش بهداشت و درمان این وظیفه را برعهده دارد. وقتی یک پدیده را داریم و این پدیده هم حاوی یک سری مواد هست و آن اثبات شده است می‌توانیم به شکل منطقی هم نتیجه‌گیری بکنیم که چنین مشکلاتی به وجود می‌آید.»

*تالاب‌های عراق باید آبگیری شوند

این فعال زیست محیطی با اشاره به اینکه دو مسئله منشاء گردوغبار است، اضافه می‌کند: «منابع آبی در عراق با مشکل جدی مواجه بوده و خشک شده‌اند. این‌ها مهم‌ترین تالاب‌های بین‌النهرین هستند. این تالاب‌ها عامل اصلی تله انداختن گردوغبارمحسوب می‌شوند. از طرف دیگر چون تالاب‌ها خشک شدند خود به عامل تولید گردوغبار منجر شده‌اند.برای حل مشکل ریزگردها هیچ راهی جز اینکه تالاب‌ها دوباره آب‌گیری شوند، وجود ندارد. هر چند این قضیه به دلیل مشکلات و شرایط نامناسب عراق به این زودی انجام نخواهد شد.»

*روزهای آلوده کمتر، اما غلظت آلودگی بیشتر شده است

وی معتقد است برای اینکه گردوغبار بر مردم تاثیر کمتری بگذارد و کمترین صدمه به سلامت مردم وارد شود باید به مردم آموزش داد. «صدا و سیما در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کند. مردم بسیاری در روزهای غبارآلود برای ورزش بیرون می‌آیند و نمی‌دانند دارند خاک و ذرات چسبیده به آن را با سرعت بیشتری وارد بدنشان می‌کنند. باید در مورد خطرات این ذرات به مردم اطلاع‌رسانی کرد و از ماسک‌های تاییدشده استفاده کرد.»به اعتقاد افخمی در حال حاضر تعداد روزهای گرد و غبار کمتر شده اما غلظت آن به شدت افزایش یافته است. «این مهم نیست که چند روز گرد وغبار داریم بلکه غلظت گردوخاک نیز بسیار مهم است.»وی می‌افزاید: اگر قبلا استاندارد ذرات ۱۵۰ میکروگرم در متر مکعب بود غلظت بالاتر از استاندارد ۶ برابر بود؛ اما امروزه غلظت ۳۰ برابر هم می‌شود و این نشان دهنده خطر بسیار زیاد وضعیت فعلی است.»

|صدیقه محمودی|


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:12  توسط امیر رحمانی  | 

مناجات روزهای ماه مبارک رمضان

دعاى روز بيست‌و‌سوم ماه مبارك رمضان

 

در دعاي روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان مي‌خوانيم:

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

 اللهمّ اغسِلْني فيهِ من الذُّنوبِ و طَهِّرْني فيهِ من العُيوبِ وامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى القُلوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذْنِبين

 خدايا بشوى مرا در اين ماه از گناه و پاكم نما در آن از عيب‌ها و آزمايش كن دلم را در آن به پرهيزكارى دلها، اى چشم پوش لغزشهاى گناهكاران


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:1  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار فرهنگی . هنری . ادبی

 

واخوانی نقش‌ برجسته‌های «كول فرح»

«كول فرح» با وجود شش نقش برجسته از دوره عيلام با موضوع‌هايی چون انجام مراسم آیيني و بار عام به حضور پادشاه كه همراه با قرباني كردن حيوانات و نواختن موسيقي است از جايگاه‌هاي باستاني ارزنده ايذه به شمار مي‌رود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از خوزستان "كول فرح"، در گويش بختياری "تنگه‌ای گشاده"، بر سر راه اصفهان ـ خوزستان در هفت كيلومتري شمال شرقي ايذه قرار گرفته است.افزون بر اهميت تاريخي، انزوا، سكوت آرام‌بخش این تنگه و چشم‌انداز سرسبز برابر تنگه آن را از جاذبه طبيعي و زيستي ارزش‌مندي برخوردار كرده است.ترتیب شماره‌گذاری این نقوش از سمت چپ کول فرح آغاز می‌شود که برای شناسایی است و دلیلی بر تقدم یا تاخر نقوش براساس شماره نیست.نقش برجسته شماره یک در بستری چهارگوش داراي 24 سطر به خط ميخي عيلامي است. اين نقش برجسته كه از مهم‌ترين نقش برجسته‌های عیلامی است نمايانگر برگزاری مراسم آیيني است. نقش برجسته‌هاي شماره 2 و سه بر سنگ‌هاي تک افتاده خلق شده‌اند. نقش برجسته شماره 2 نمایش‌گر برگزاری مراسم آیيني و نقش برجسته سوم  پركارترين نقش برجسته عیلامی و قربانی کردن حیوانات است. در این نقش برجسته صف‌هاي انساني و حیوانات پیشکشی است.نقش برجسته شماره چهار نمایش‌گر "پيشكش بران" در يك مراسم بار عام است.نقش برجسته شماره پنج رو به تنگه نیایش قربانی کردن حیوانات را به نمایش می‌گذارد و نقش برجسته شماره شش بر سنگي تك افتاده در مسافتي اندك از دهانه تنگه نمايانگر مراسمی آیيني است.گفتنی است کول فرح به شماره 2597 در تاریخ 27 بهمن 78 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 

 

 

اعضای کانون خوزستان یک نشان و سه دیپلم افتخار نمایشگاه هنرهای زیبای چک را کسب کردند

چهلمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبای لیدیسه در کشور چک یک نشان افتخار و سه دیپلم افتخار خود را در بخش نقاشی  به کودکان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از خوزستان غزل جلویانی، عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره 2 بهبهان، موفق شد نشان افتخار چهلمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبای لیدیسه در کشور چک را کسب کند.در این مسابقه آنیتا سروری، چهار ساله از کانون شماره 2 بهبهان، مهسا محمد حسینی، شش ساله از مرکز شماره سه بهبهان، و فردین رشیدی، 9 ساله از کانون مسجد سلیمان، دیگر اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان توانستند دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کنند.بر اساس این گزارش کودکان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانستند پس از رقابت با 26064 اثر نقاشی از 67 کشور جهان در این مسابقه به این مهم دست یابد.جلویانی برنده نشان افتخار چهلمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبای لیدیسه کشور چک در بخش نقاشی، عضو مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در کانون شماره 2 شهرستان بهبهان است که تحت آموزش‌های ناهید مهرانفر مربی هنری کانون در این جشنواره شرکت کرده بود.  به گفته مهران‌فر؛ غزل جلویانی هفت ساله و عضو فعال کارگاه نقاشی، شش ساله بود که علاقه‌ زیادش به نقاشی، او را به کارگاه نقاشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشاند. بازی با رنگ‌ها اولین تجربه این نقاش کودک بود.جلویانی در اثر ارسالی خود به این مسابقه، خود را به همراه زیباترین عروسکش در فضایی رویایی به تصویر کشیده است، رویایی که غزل آن را آزادانه با رنگ گذاشتن بر روی نقاشی خود ثبت کرده است.مهرانفر که مربی هنری مراکز کانون شماره یک، دو و سه بهبهان است، در مورد دو برنده‌ دیگر کانون، گفت: آنیتا سروری عضو چهار ساله‌ کارگاه نقاشی کانون و کوچک‌ترین عضو ویژه‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 2 بهبهان اولین نقاشی‌هایش را وقتی کشید که فقط سه و نیم ساله بود. آنیتا در تمامی جلسات دوره‌ آزاد ترم زمستانه حضور فعال داشته و بیش از 10 نقاشی با موضوعات مختلف به تصویر کشیده است.به گفته‌ این مربی؛ سروری اثر ارسالی خود را بعد از دیدن نمایش عروسکی، روباه حیله‌گر، که در این مرکز اجرا شده بود کشید و به این مسابقه ارسال کرد. فردین رشیدی، دیگر دریافت کننده دیپلم افتخار این مسابقه، که در کارگاه‌های نقاشی کانون مسجدسلیمان و زیر نظر انیسه وحیدی مربی هنری این مرکز شرکت کرده بود از خانواده عشایر کوچ‌رو بختیاری است که با شروع سال به ییلاق (سوسن) می‌روند و بعد از مهر به خوزستان کوچ می‌کنند.  رشیدی در مورد نقاشی خود می‌گوید: سال گذشته «سوسن» بسیار سرسبز و زیبا بوده و نقاشی خود را از آداب رسوم انجام شده در آن زمان الهام گرفته‌ام.در این مسابقه هم‌چنین مانیا صالح‌فرد، هفت ساله از استان مرکزی، اسرا مکاری، هشت ساله از آذربایجان غربی، نرگس جمشیدیان و کوثر کرمی هر دو 9 ساله از اصفهان و کرمانشاه، محمدشهاب زارع 10 ساله از یزد و شبنم برقی 15 ساله از اردبیل و در بخش عکاسی مرضیه غفاری دختر 13 ساله از چهارمحال بختیاری موفق به دریافت دیپلم افتخار مسابقه‌ لیدیسه در سال 2012 میلادی شدند. چهلمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبای لیدیسه امسال با موضوع‌های تئاتر، نمایش عروسکی و داستان جن و پری در کشور چک برگزار شد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران با 507 اثر نقاشی کودکان و نوجوانان سراسر کشور در این مسابقه حضور داشت.

 

 

 

فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر تك منتشر شد

مركز آفرینش‌های هنری ایذه وابسته به حوزه هنری خوزستان نخستین جشنواره استانی تئاتر تك را برگزار می‌كند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از خوزستان موضوعات نمایش‌نامه‌ها باید بر اساس مضامین مذهبی، دفاع مقدس، آیینی، سنتی و بومی استوار باشد و رویكردهای دیگر آن می‌تواند بر مدار آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، مواد مخدر، اتكا و خودباوری جوانان، تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی باشد.به منظور ارج نهادن به مقوله تولید نمایش و حمایت از نمایش‌نامه‌نویسان استان آثار نویسندگان بومی در اولویت قرار خواهد گرفت.جشنواره تئاتر تك در استان با هدف ارتقا و اصلاح سطوح كیفی هنر اصیل تئاتر با محوریت فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود. اجراها باید یك نفره و با توجه به تئاتر كوچك و تجربی و با اهداف هم‌افزایی علمی و هنری در راستای معرفی آثار هنرمندان استان در فضای رقابتی سالم باشد.آخرین مهلت ارسال متون نمایشی 15 شهریور 91 و اعلام نتایج بازخوانی 25 شهریور است؛ شروع بازبینی یك آبان و برگزاری جشنواره 17 تا 19 آبان 91 در ایذه است.علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی ایذه، خیابان طالقانی، نبش دارالشفا، بیمارستان 17 شهریور سابق، روبروی شهرداری، دفتر آفرینش‌های هنری شهرستان ایذه ارسال و برای كسب اطلاعات بیش‌تر به وبلاگ izehonary.blogfa.com مراجعه و با شماره 06925250580 تماس بگیرند.

 

 

 

«سایه خاموش من» به کلکته هم رفت

فیلم داستانی "سایه خاموش من"ساخته علی حیاتی به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته هندوستان راه یافت. به گزارش ایسنا از خوزستان این جشنواره در بخش‌های فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و ویدئو کلیپ و در دو بخش دانشجویی و حرفه‌ای برگزار می‌شود. "سایه خاموش من"که تاکنون جوایز متعدد داخلی و بین‌المللی از جمله دیپلم افتخار جشنواره بین‌المللی اتریش (EBENSE)و نیز تقدیر هیات داوران جشنواره چشم سوم هندوستان را از آن خود ساخته در نوزدهم اوت در جشنواره فیلم کلکته روی پرده خواهد رفت.این فیلم روایتگر مردم جنگ‌زده جنوب است که با گذشت سال‌ها از پایان جنگ تحمیلی همچنان تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از آن هستند.عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان:علی حیاتی، تصویربردار:محمدرضا تیموری، تدوین:فرید دغاغله، صدابردار:بهشاد مطیعی، مدیر تولید:محمدباقر شاهین، بازیگران: فرخنده زاهدی، سمیه رنگزن و علی‌رضا حسانی.در جشنواره کلکته علاوه بر نمایش فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه 100سالگی سینمای هند نیز جشن گرفته خواهد شد.

 

«حقیقت جاوید» به صحنه رفت

نمایش مذهبی "حقیقت جاوید"نوشته و کار مشترک محمود بهرامی و امیرمسعود بیگدلی به صحنه رفت.به گزارش ایسنا از خوزستان در این نمایش تعزیه‌گونه که به مناسبت ایام سوگواری شهادت مولای متقیان علی (ع) به اجرا در‌می‌آید بهمن تقی‌پور، علی پورافشار، کیانوش بتواز، آریا بهرامی، محمد رئوف غیاثی، سید علی‌رضا حسینی‌تبار و چند هنرمند دیگر ایفای نقش می‌کنند.این نمایش به مدت سه شب از نوزده تا بیست و یکم رمضان ساعت 21 در تالار آفتاب اهواز روی صحنه رفت.نمایش حقیقت جاوید کاری از دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان است که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز جوانان جمعیت هلال احمر اهواز، روزنامه فرهنگ جنوب، موسسه خیریه جواد الائمه و انجمن هنرهای نمایشی اهواز تهیه و اجرا شد

 

"وادی عشق" اجرای عمومی شد

هم زمان با ایام شهادت امیر المومنین علی (ع) نمایش "وادی عشق" اجرای عمومی شد.به گزارش ایسنا از خوزستان نمایش "وادی عشق"از 19تا 21مرداد به مدت سه شب در پلاتوی حوزه هنری خوزستان روی صحنه رفت."وادی عشق" کاری از دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری خوزستان به نویسندگی و کارگردانی حسین گلچین‌زاده است که در آن بیش از 20 بازیگر تئاتر از جمله حجت غلامیان، محمد افسری، رشید چلداوی، فائده دغاغله، بنفشه خوش‌گهر، سارا دشت، حسین گلچین‌زاده و... به ایفای نقش پرداختند.این نمایش در وصف زندگانی امیر مومنان پس از شهادت حضرت فاطمه (س) و شهادت ایشان است."وادی عشق"در پلاتوی حوزه هنری خوزستان واقع در اهواز،خیابان شریعتی،طبقه زیرین سینما اکسین اجرای عمومی شد.

 

مروری بر سه دوره برگزاری جشنواره «پایتخت پــنجره‌ها»


مدیر روابط عمومی حوزه هنری آبادان گفت: جشنواره هنری مقاومت پایتخت پنجره‌ها در سه دوره گذشته میزبان 3827 اثر هنری در رشته‌های شعر، داستان، عکس و نمایشنامه بوده است.به گزارش ایسنا از خوزستان سید محمد میرفصیحی بیان کرد: در جشنواره اول که در شهریور و مهر سال 88 برگزار شد1207 اثر شامل 800 قطعه عکس، 100 قطعه داستان، 260 قطعه شعر و 47 متن نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره در حوزه هنری آبادان رسید.وی افزود: جشنواره دوم که روزهای هفته دفاع مقدس در شهریور و مهر سال 89 برگزار شد میزبان 1245 اثر شد که به تفکیک 850 قطعه عکس در دو بخش مستند و خلاقه، 170 داستان کوتاه و مینی‌مال و 200 قطعه شعر کلاسیک و نیمایی و 25 متن نمایشنامه مهمان جشنواره شدند. در این دوره آثاری از استان‌های فارس، اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران در جشنواره حضور داشتند.به گفته میرفصیحی: سومین دوره جشنواره که شهریور و مهر سال 90 برپا شد 1375 اثر هنری شامل 967 قطعه عکس، 250 قطعه شعر، 140 داستان کوتاه و مینی‌مال و 18 متن نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در بین آن‌ها آثاری از اصفهان و شیراز نیز به چشم می‌خورد.مدیر روابط عمومی حوزه هنری آبادان اظهار کرد: چهارمین دوره این جشنواره در نکوداشت هفته دفاع مقدس و سال‌روز شکست حصر آبادان شهریور و مهر  امسال به کوشش حوزه هنری آبادان برگزار می‌شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:54  توسط امیر رحمانی  | 

گزارشی از وضعیت ناگوار آلودگی هوای خوزستان

وضعيت زیست محیطی در خوزستان اورژانسي است !

متاسفانه در سازمان محیط زیست حساسیتی برای جان انسانها وجود ندارد و آنقدر که برای عدم انقراض یک حیوان تقلا می کنند برای به وجود آوردن یک محیط مناسب برای زندگی مردم خوزستان و رهایی آنها از گرد و غبار برنامه ای اجرا نمی شود.این روزها مردم اهواز با بویی آزار دهنده مواجه شده اند که در برخی اوقات در این شهر می پیچد و اهواز را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که تحمل آن حتی از گرد و غبار هم سخت تر است.اهوازی ها در چند سال اخیر با مشکلات زیست محیطی فراوانی مواجه شده اند که بی شک زندگی در این شهر را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به گونه ای که این روزها تقاضا برای مهاجرت از این شهر به بالاترین سطح ممکن خود رسیده است.گرد و غبار که چند سالی مردم این شهر را آزار می دهد و باعث بروز بیماریهای فراوانی در بین مردم این کلانشهر شده از اصلی ترین علل تمایل مردم برای ترک شهر و زندگی در استانهای خوش آب و هوا مثل البرز، اصفهان، فارس و شمال کشور است.این روزها همه افرادی که در ادارات دولتی به مرز بازنشستگی رسیده اند یک فکر را در سر می پرورانند. اینکه زودتر بازنشسته شوند و با فروش خانه خود به استانی دیگر مهاجرت کنند تا از شر گرد و غبار و گرمای وحشتناک این شهر و بیماریهای ناشی از این پدیده ها رهایی یابند.با وجود وعده های مکرر مسئولان هم اکنون هیچ امیدی برای حل مشکل گرد و غبار وجود ندارد و مردم از اینکه قولها برای حل مشکل گرد و غبار که تاکنون بارها از زبان مسئولان مختلف به گوش رسیده محقق شوند، مایوس شده اند به همین دلیل اغلب مردم علاقه دارند برای رهایی از این وضع به استانهای دیگر مهاجرت کنند به خصوص اینکه نمایندگان استان خوزستان در مجلس اخیرا اعلام کرده اند که گرد و غباری که از سمت عراق به استان خوزستان و سایر استانهای کشور وارد می شود حاوی اورانیوم ضعیف شده است و به شدت سلامت مردم در معرض این پدیده شوم را تهدید می کند.نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص عواقب پدیده گرد و غبار در استان خوزستان می گوید: براساس بررسیهای انجام شده سالانه به علت بروز این پدیده حدود ۱۹ هزار بیمار به جمع بیماران کشور اضافه می شود که سهم استان خوزستان از این میزان حدود پنج هزار نفر است.سید شریف حسینی ادامه داد: براساس آزمایشهای انجام شده حدود پنج هزار نوع باکتری از گرد و غبار جداسازی شده است که بی شک استشمام آن تهدیدی جدی برای سلامت مردم است.اما این روزها مردم اهوازی با معضل دیگری نیز مواجه شده اند و در برخی موارد بویی بسیار مشمئزکننده و تند تمام شهر را فرا می گیرد و استشمام آن برای مردم عذاب آور است به گونه ای که وقتی این بوی تند در اهواز متصاعد می شود مردم سعی می کنند در خانه بمانند.ابتدا مردم تصور می کردند که این پدیده، ناشی از وجود مقداری زباله رها شده در قسمتی از منطقه خود است که بوی متعفن آن بخشی از شهر را فرا گرفته ولی با تداوم این پدیده مردم متوجه شدند که این وضع ناشی از وجود زباله نیست بلکه باید علت و منشا وجود این بوی تند را در جایی دیگر جستجو کرد.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تائید وجود چنین بویی در شهر و اینکه اعتراضات فراوانی از سوی مردم در خصوص وجود این وضع به آنها منتقل شده است، گفت: یاد می آید این بوی بد به همین شکل چند سال قبل در خرمشهر وجود داشت و من وقتی علت آن را جویا شدم گفتند ناشی از وجود کارخانه الکل در خرمشهر است.

سید شریف حسینی ادامه داد: هم اکنون نیز همان بو در برخی مواقع در شهر اهواز متصاعد می شود و باعث گله مندی مردم به خصوص مناطق و روستاهایی که به جاده آبادان نزدیک هستند می شود به گونه ای که این امر نارضایتی شدیدی در بین مردم به وجود آورده است.وی با اشاره به اینکه باید سازمانهای متولی مثل فرمانداری اهواز و سازمان محیط زیست استان خوزستان از مدتها قبل وارد این ماجرا می شدند و منشا این بو را پیدا می کردند گفت: بعد از پیگیریهای فراوانی که انجام دادیم متوجه شدیم این بو مثل شبیه همان بویی است که در خرمشهر متصاعد می شد و منشا آن الکل است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نتیجه پیگیری ها به این نتیجه ختم شد که این بو ناشی از فعالیتهای به دست آورن الکل از ساقه محصول نیشکر در جاده آبادن و خرمشهر است که بوی تند ناشی آن به مناطق مسکونی اهواز به خصوص آنهایی که به این جاده نزیک هستند می رسد.حسینی در خصوص تداوم نداشتن همیشگی این بود در اهواز گفت: این بو را هوا به این سمت منتقل می کند یعنی وقت باد غالب به سمت اهواز می وزد این بو به سمت اهواز می آید به همین دلیل احساس می کنم مناطقی که در کنار این فعالیت حضور دارند بیش از مردم اهواز درگیر این بو هستند.نماینده مردم اهواز در خصوص راهکارهای مرتفع شدن این وضع در اهواز گفت: مسئولان محیط زیست باید در این خصوص فعال شود و راهکارهای حل این مشکل را بررسی کند زیرا این وضع برای مردم قابل تحمل نیست و اگر باد غالب به سمت اهواز چند روز طول بکشد مردم با ناراحتیهای فراوانی مواجه می شوند.حسینی عنوان کرد: مسئولان محیط زیست باید بررسی کنند امکان نصب برخی فیلترها برای جلوگیری از متصاعد شدن این بو وجود دارد یا خیر در غیراینصورت باید فکری اساسی برای حل این مشکل اندیشده شود زیرا مردم تحمل اضافه شدن معضلی دیگر همانند گرد و غبار را ندارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه در سازمان محیط زیست حساسیتی برای جان انسانها وجود ندارد و آنقدر که برای عدم انقراض یک حیوان تقلا می کنند برای به وجود آوردن یک محیط مناسب برای زندگی مردم خوزستان و رهایی آنها از گرد و غبار و بوی تند الکل برنامه ای اجرا نمی شود.حسینی تصری کرد: من نمی گویم برای نجات بخشی و جلوگیری از انقراض گونه های مهم حیات وحش در کشور کاری انجام نشود ولی بی شک نجات جان مردم و تامین سلامت آنها باید در اولویت کاری این سازمان قرار بگیرد که هم اکنون اینگونه نیست.بعد از اینکه چندی قبل از وجود بوی فاضلاب در شهر اهواز گزارش دادیم این بار مردم از بویی نامطبوع در هوای این شهر در رنج هستند و به نظر می رسد وضع در زیست محیطی در اهواز اگر معضل گرد و غبار را به آن اضافه کنیم هم اکنون اورژانسی است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:44  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم آبادان در مجلس:
محیط زیست کشور مدیریت تخصصی ندارد

خبرگزاری فارس: نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به تبعات گرد و غبار آمیخته با اورانیوم ضعیف شده از کشور عراق گفت: محیط زیست کشور در سطح کلان و شهر آبادان به صورت جزئی‌تر، مدیریت تخصصی ندارند.

خبرگزاری فارس: محیط زیست کشور مدیریت تخصصی ندارد

محمدسعید انصاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مشکل گرد و غبار سال‌هاست که گریبانگیر شهرهای آبادان و خرمشهر و استان خوزستان شده و تاکنون راه ‌حل قابل درمانی برای آن ارائه نشده است.وی افزود: مشکل ما بیشتر به محیط زیست کشورمان برمی‌گردد زیرا برنامه خاصی برای حذف معضل گرد و غبار ارائه نشده و مردم مناطق مختلف کشور را نیز درگیر خود کرده است.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرد و غباری که از سمت کشور عراق به سوی ایران می‌وزد مدت‌هاست مردم دو شهر مظلوم آبادان و خرمشهر را آلوده خود کرده که بالطبع این معضل تبعات سویی را نیز برای شهروندان به ارمغان داشته و دارد.

*محیط زیست کشور به وضعیت گرد و غبار رسیدگی کند

وی با بیان اینکه گرد و غبار وارد شده از عراق به کشورمان اورانیوم ضعیف شده و پیامدهای شیمیایی مضری را نیز به همراه دارد، گفت: هیچکس نیست که درد دل مردم این دو شهر را دریابد زیرا اگر چنین بود تاکنون درمان، پیشگیری یا خدماتی در این حوزه به شهروندان ارائه می‌شد.انصاری بیان کرد: وضعیت مردم این مناطق به‌ویژه از زمان ورود پدیده گرد و غبار بدتر شده و علاوه بر کمبود و محرومیت‌های موجود، سلامتی آنها نیز به مخاطره افتاده است.وی خطاب به مسئولان محیط زیست تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف محیط زیست کشور توجه به وضعیت گرد و غبار وارد شده به کشور به‌ویژه به استان خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر است.

*مسئولان تنها به فکر تهران و کلان‌شهرها هستند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان تنها به فکر تهران و کلان شهرها هستند، افزود: باید برای حذف معضل گرد و غبار به کشور چاره‌اندیشی شود زیرا امروز شاهد بروز برخی مسائل بر روی سلامتی جنین‌های متولد شده در برخی شهرهای استان خوزستان هستیم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا مبحث اورانیوم غنی‌شده آمیخته با گرد و غبار از کشور عراق بر روی سلامت نوزادان متولد شده در استان تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: ظهور این پدیده تلخ دلیل واضح و روشنی است بر بی‌توجهی مسئولان امر که باید در اولویت کارهای دولت قرار گیرد.انصاری همچنین عنوان کرد: مسئولان محیط زیست کشور باید با دقت بیشتر و برنامه‌ریزی صحیح هره سریع‌تر جلوی این پیامدهای ناخوشایند ایجاد شده در استان خوزستان را بگیرند تا در آینده شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.وی با بیان اینکه امروز چه کسی پاسخگوی خانواده‌های این نوزادان ناقص و فلج است گفت: محیط زیست کشور در سطح کلان و شهر آبادان در سطح جزیی‌تر، مدیریت تخصصی ندارند و این امر یکی از عمده دلایل عدم رسیدگی به معضل گرد و غبار است.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: بیش از 20 سال است که از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد اما مردم مظلوم آبادان و خرمشهر هنوز برای بدیهی‌ترین امکانات نظیر آب و هوا در مضیقه هستند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:58  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار شهرستانها

 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
ظرفیت‌های بالای اقتصادی آبادان و خرمشهر / خوزستان تشنه سرمایه‌گذاری است

خبرگزاری فارس: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: خوزستان به ‌ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر با برخورداری از ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری می‌توانند بیش از پیش پیشرفت و شکوفایی داشته باشد.

خبرگزاری فارس: ظرفیت‌های بالای اقتصادی آبادان و خرمشهر / خوزستان تشنه سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، محبت رئیسی عصر شنبه در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری فارس جنوب خوزستان در جمع سرپرست و خبرنگاران این دفتر اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و تأکید مقام معظم رهبری در این راستا، چشم‌انداز سازمان منطقه آزاد اروند و رسالت اصلی آن انجام فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است.

وی افزود: در این سازمان تاکنون تلاش‌های خوب و قابل قبولی صورت گرفته که البته در کنار نقاط قوت، ضعف‌هایی نیز انگشت‌شمار به چشم می‌خورد که باید با تعامل مضاعف مسئولان در راستای برطرف کردن آنها کوشید.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: بالطبع رسانه‌ها با انعکاس اخبار با هدف خدمت‌رسانی به مردم و منطقه می‌توانند واقعیت‌ها را منعکس و عملکرد ریز و درشت مسئولان را در حد و اندازه متعارف اطلاع‌رسانی کنند.

* شهرهای آبادان و خرمشهر از ظرفیت‌های بالای اقتصادی برخوردار است

وی با بیان اینکه همه تلاش مدیران اجرایی این سازمان در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی منطقه است، اضافه کرد: استان خوزستان به ‌ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر با برخورداری از ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری می‌توانند بیش از پیش پیشرفت و شکوفایی داشته باشند در عین حال امروز وضعیت این مناطق اینگونه است که مشاهده می‌کنید.رئیسی بیان کرد: مرز شلمچه از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش با حمایت و انسجام مسئولان شهری به رشد و توسعه صادرات و واردات کالا در این منطقه کوشید.وی با اشاره به اینکه مسئولان شهرستان اگر ما را حمایت کنند، مطمئناً این سازمان نیز در تعالی اهداف اجرایی خود موفق و مؤثرتر عمل می‌کند، افزود: تعامل رسانه‌ها در این مسیر نقشی بی‌بدیل و ارزشمند است که نباید آن را فراموش کرد.

* جذب سرمایه‌گذار نیازمند ایجاد محیطی امن و مطمئن است

معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جذب سرمایه‌گذار در راستای ارتقای اهداف متعالی سازمان اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذار جایی سرمایه خود را تزریق کرده و به اجرا می‌گذارد که در آن فضا احساس امنیت کند.وی خاطرنشان کرد: از سال 84 به بعد این سازمان با تمام تلاش سرمایه خوبی را در منطقه به ‌کار گرفته و پروژه‌های عمرانی و خدماتی، شهرک صنعتی و پروژه‌های عام‌المنفعه دیگری را به اجرا درآورده که در برخی از آنها نیز تنها منفعت و رفاه حال شهروندان بدون در نظر گرفتن سود حاصل برای این سازمان در اولویت بوده است.رئیسی با بیان اینکه هر بنگاه اقتصادی، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز به‌ دنبال دارد، افزود: باید این اطمینان توسط مسئولان و اصحاب رسانه در منطقه ایجاد شود تا افرادی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند با میل و رغبت هرچه تمام و بدون ترس و دلهره اینکار را انجام دهند.

* جذب هر سرمایه‌گذار برابر با رشد اشتغال در خوزستان است

وی همچنین عنوان کرد: جذب هر سرمایه‌گذار سبب باروری رشد اشتغال در استان خوزستان، واحدهای تولیدی و بالطبع رشد شاخص‌های اقتصادی استان و شهرستان شده و چهره بسیار خوبی را برای منطقه ترسیم می‌کند.معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه بیان کرد: همانطور که استان خوزستان در دفاع از مرزهای کشورمان در سالیان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بسیار موفق بوده، امروز نیز باید در عرصه اقتصاد پیشتاز و مؤثر عمل کند.

* کار در منطقه آزاد اروند برای من افتخار است

وی با بیان اینکه هر آنچه موجب جذب سرمایه‌گذار در منطقه و ایجاد محیطی امن برای حضور وی شود را با کمال میل حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: موجب افتخار است که بتوانم در شهرهای مقاوم و شهیدپرور آبادان و خرمشهر کاری انجام داده و تجربیات دست و پا شکسته خود را به این سازمان انتقال دهم.رئیسی ادامه داد: اما برای من جای سؤال است که چرا مدیران این شهرستان با هم یکدل و یک‌صدا نیستند و برای حل مشکلات موجود، رشد و توسعه بخش‌های مختلف و عمران و آبادی منطقه با جدیت نمی‌کوشند.وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی این منطقه پروازی بودن مدیران نیست بلکه خود مدیران است که با یکدیگر از در تعامل وارد نمی‌شوند، گفت: اگر مدیری در نگاه مردم وجهه خوبی به‌ دست آورد آنوقت می‌توان گفت که چه‌قدر موفق و کارآمد است.عضو کمیسیون اقتصادی دولت ادامه داد: نگاه سازمان منطقه آزاد اروند به منطقه، تلاش برای رشد اقتصاد، تعالی بخش سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات است که البته به تنهایی و با دستان خالی موفق به انجام آن نمی‌شویم و در این راستا مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز باید تعامل و همیاری کنند.

* از نظرات سازنده حمایت می‌کنیم

وی اضافه کرد: برای سرعت‌بخشی به قطار توسعه اقتصادی منطقه باید از ایده و افکار خلاق و مدیر و کارآفرین حمایت کرد و بدون غرض‌ورزی شخصی نخبگان، سرمایه‌گذاران و قشر مفید و مؤثر منطقه را مورد حمایت قرار داد.رئیسی با اشاره به اینکه از نظرات سازنده در منطقه حمایت می‌کنیم، بیان کرد: برنامه‌های این سازمان در راستای تعالی اهداف مدنظر نظام و فرامین مقام معظم رهبری بوده که امیدواریم با انسجام و یک‌دلی مسئولان شهری به‌ خوبی محقق شود.وی اظهار کرد: امروز سرمایه و کار و حمایت از این دو بخش، جزو نهاده‌های اقتصادی هستند که البته در استان خوزستان به‌ ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر زمینه‌های آنها فراهم است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: چرا شهرهای آبادان و خرمشهر پس از گذشت سالیان دراز از پایان جنگ باید با چهره‌ای نیمه ویران و جنگ‌زده رو‌به‌رو باشند؟ با وجود برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، فرودگاه بین‌المللی و خطوط بی‌نظیر هوایی و زمینی و دریایی چرا این دو شهر همچنان در فقر اقتصادی و محرومیت هستند؟وی گفت: اگر مسئولان شهری دست در دست هم بدهند آیا نمی‌توان این شهرها را آباد و به جایگاه در خور شأن‌ رساند؟رئیسی خاطر نشان کرد: دولت در این منطقه برای ایجاد منطقه آزاد اروند هزینه کرده پس ما نیز نباید سرمایه و فرصت‌ها را از دست بدهیم و بر مبنای "علم اقتصاد تخصیص منابع محدود برای ایجاد امکانات نامحدود است"، بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری منطقه را فعال‌تر کنیم.

* مشکل این منطقه به دست اهالی آن حل می‌شود

وی خطاب به مسئولان شهری اظهار کرد: مشکل این منطقه تنها به دست اهالی این دیار حل می‌شود و قطعاً کمک و حمایت‌های خارج از مرزها نمی‌تواند برای این محدوده کاری از پیش ببرد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: باید با چنگ و دندان حماسه‌ها را حفظ کنیم و انسان‌های فرهیخته و دلسوخته را با کنار گذاشتن گذشته‌ها در مسیر حمایت و تعامل قرار داد.

* ساختار سازمان منطقه آزاد اروند بسیار ارزشمند است

وی با بیان اینکه در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی مسئولان نباید منطقه را بدون نظارت و مدیریت رها کنند، افزود: منطقه آزاد اروند و نیروهای انسانی این سازمان بسیار ارزشمند و قابل قبول هستند و در مجموع این سازمان ساختار بسیار خوبی دارد.رئیسی اشاره کرد: محیط و فضای کار را مسئولان می‌سازند و بهتر است که همواره این فضاها بدون دغدغه و در آرامش کامل در راستای تحقق اهداف متعالی منطقه، کشور و نظام فراهم شود. در پایان عنوان کرد: امیدواریم این خبرگزاری و نیروهای کارآمد و مدبر آن در زمینه جذب سرمایه‌گذار و رشد ابعاد اقتصادی مدنظر سازمان، منطقه را حمایت کرده و فکر و ایده آن را به جریان بگذارید.

شهرداری آبادان قصد تصرف کوی نیروی خرمشهر را دارد

آبادان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری آبادان قصد دارد منطقه کوی نیروی خرمشهر را در محدوده شهری خود قرار دهد.

عبدالله سامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساکنان واقع در کوی نیرو نامه ای به دفتر من برای پیگیری این موضوع که شهرداری آبادان قصد دارد این منطقه را در محدوده شهری خود قرار دهد، نوشته و از مسئولان شهری خواستار حمایت شدند. کوی نیرو و منازل این محدوده جزو شهرستان خرمشهر بوده و هیچ ارتباطی به آبادان ندارد.وی با بیان اینکه منازل مسکونی این منطقه همه مدارک و اسناد مورد نیاز خود برای ساخت و ساز را از شهرداری خرمشهر اخذ کرده و هم اکنون نیز توسط این ارگان مردمی حمایت می شود، گفت: مردم این منطقه نمی خواهند که بخشی از محدوده خرمشهر زیر نظر آبادان قرار بگیرد و از این شهر جدا شود زیرا به زادگاه خود تعلق خاطر دارند.سامری اظهار کرد: من نیز به عنوان نماینده مردم شهرم اجازه نمی دهم حتی یک وجب از خاک خرمشهر از آن جدا شود زیرا به آن تعلق خاطر داشته و مردم نیز با این رویه کاملا مخالف هستند.شهرهای آبادان و خرمشهر آنقدر به هم نزدیک هستند که دقیقا محدوده این دو شهر که به هم چسبیده هستند معلوم نیست.

 
با امضای طوماری خطاب به وزیر نیرو
کشاورزان محدوده سد جره خواستار احقاق حقوقشان شدند

خبرگزاری فارس: جمع زیادی از کشاورزان اطراف سد جره در استان خوزستان با امضای طوماری خطاب به وزیر نیرو خواستار احقاق حقوقشان شدند.

خبرگزاری فارس: کشاورزان محدوده سد جره خواستار احقاق حقوقشان شدند 

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، در این طومار که به امضای اهالی و ساکنان روستاهای رودزرد، کلاس مدین یک، رود زرد سادات غربی، رودزرد سادات شرقی، رودزرد سادات علیا، رودزرد کلاس مدین دو، جره، کلگه، رودزرد کلاس مدین سه، رودزرد کاید رفیع و دز ملایی رسیده، آمده است: با احداث سد جره کل اراضی، چراگاه دامی، منازل مسکونی، باغات و قبرستان‌های ما زیر آب رفته و یا در آینده‌ای نزدیک خواهد رفت.اهالی روستاهای اطراف سد جره در طومار خود خطاب به وزیر نیرو آورده‌اند: باوجود اینکه چهار سال از آبگیری سد جره و بیکاری و آوارگی ما می‌گذرد اما سازمان آب و برق خوزستان تاکنون از پرداخت غرامت، خسارت کشت و بهای عرصه و عیان خانه‌های خودداری کرده است و متاسفانه برخی مسئولان این سازمان مانع از رسیدن کشاورزان به حقوقشان می‌شوند.در این نامه معترضانه علاوه بر اعتراض به احداث سد قبل از تملک اراضی نوشته شده است: بیشتر اراضی کشاورزی، سند مشاع دارند که عدم اطلاع رسانی درست مسئولان سازمان آب و برق خوزستان باعث اختلاف میان برخی کشاورزان شده و این امر بهانه‌ای برای رسیدگی نکردن به خواسته‌های ما شده است.امضاکنندگان طومار اعتراضی به وزیر نیرو گفته‌اند: برخی مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، سیاست وقت کشی، تفرقه افکنی و گروه گروه کردن کشاورزان منطقه و تبلیغ  و القای آن به مقامات بالا را در پیش گرفته‌اند تا از این طریق انسجام کشاورزان و اهالی روستاهای اطراف سد جره را بر هم بریزند و مانع از رسیدن به حقوقشان شوند.

اهالی روستاهای اطراف سد جره در پایان ضمن قدردانی از زحمات قبلی مسئولان وزارت نیرو و همکاری با نمایندگان خود خطاب به وزیر نیرو نگاشته‌اند: از آن بزرگواران می‌خواهیم به موارد بالا رسیدگی و ما را از این بلاتکلیفی رها سازید.سد خاکی جره، با هسته رسی، تاجی به طول 733 متر و مخزنی به ظرفیت حداکثر 260 میلیون متر مکعب  با ظرفیت تخلیه سیلاب حداکثر 5 هزار و 100 متر مکعب در ثانیه است در 35 کیلومتری شمال شرقی رامهرمز در سفر سوم هیئت دولت به استان خوزستان در دی ماه 1388 آبگیری شد.تامین آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی دشت رامهرمز به وسعت 22 هزار و 300 هکتار، کنترل سیلاب رودخانه زرد و امکان تولید انرژی برق آبی به میزان 48 گیگاوات ساعت در سال از جمله مزایای سد جره در هنگام آبگیری آن عنوان شده بود و قرار بود به گفته مجریان طرح، با بهره‌برداری کامل این سد، 4 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع جانبی ایجاد شود.

با آبگیری سد جره رامهرمز ساکنان روستاهای رودزرد کلاس مدین یک، رودزرد سادات غربی، رودزرد سادات شرقی، رودزرد سادات علیا، رودزرد کلاس مدین دو، جره، کلگه، رودزرد کلاس مدین سه، رودزردکاید رفیع و دز ملایی که اغلب کشاورز بودند، محل زندگی خود را از دست داده و هم اکنون در حاشیه شهرهایی مانند هفتکل، رامهرمز، باغملک و میداود به سختی زندگی می‌کنند. این در حالی است که حق و حقوق آنها بابت از بین رفتن زمین‌های زراعی و مسکونی‌شان تاکنون پرداخت نشده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:51  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار ورزشی

نصیرشلال دوشنبه شب به اهواز باز می‌گردد

خبرگزاری فارس: رئیس هیئت وزنه‌برداری خوزستان از بازگشت قهرمانانه پهلوان مسجدسلیمانی نواب‌ نصیرشلال پس از موفقیت وی در مسابقات المپیک خبر داد.

خبرگزاری فارس: نصیرشلال دوشنبه شب به اهواز باز می‌گردد

محمدزمان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار داشت: وزنه‌بردار مسجدسلیمانی تیم اعزامی به المپیک لندن که مدال نقره دسته 105 کیلوگرم المپیک لندن را به گردن آویخته بود دوشنبه شب به اهواز باز می‌گردد.وی افزود: نواب نصیرشلال که نخستین مدال المپیک تاریخ ورزش خوزستان را به گردن آویخت ساعت 21 و 30 دقیقه دوشنبه 23 مرداد ماه وارد فرودگاه بین‌المللی اهواز می‌شود.محمدی ادامه داد: مراسم استقبال از این پهلوان خوزستانی با حضور مسئولان استانی و مردم ورزش‌دوست از فرودگاه اهواز دوشنبه شب انجام می‌شود.رئیس هیئت وزنه‌برداری خوزستان در خصوص فعالیت‌های ورزشی نصیر شلال گفت: نواب نصیرشلال که از سال 1387 در تیم ملی وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران حضور دارد در سال 1368 در محله پشت برج مسجدسلیمان به دنیا آمد و در سن 15 سالگی وزنه‌برداری را با حضور در باشگاه نفت آغاز کرد.وی افزود: نواب در این باشگاه زیر نظر مربیانی چون شاه کرم کرمزاده، مهران مسلخ و بنده تمرینات خود را آغاز کرد و پس از آن به باشگاه نفت اهواز پیوست، در باشگاه نفت اهواز نیز زیر نظر محمد رضا کاظمی نژاد تمرینات خود را ادامه داد و از سه سال پیش به باشگاه فرهنگی ورزشی ملی حفاری به مدیرعاملی علیرضا مراد حاجتی پیوست و در این باشگاه تمرینات خود را زیر نظر مربیانی همچون سراج رامهرمزی ادامه داد.محمدی گفت: نصیر شلال در المپیک تابستانی 2012 لندن موفق شد با بالا بردن وزنه 184 کیلوگرم در ضربه اول و 227 در دو ضرب و در مجموع 411 کیلوگرم به مدال نقره این مسابقات دست پیدا کرد که با کسب این مدال، ایران در این وزن، پس از 12 سال (پس از مدال طلای حسین توکلی) صاحب مدال شد.نواب نصیرشلال در آغاز رقابت‌های این دسته و در حرکات یک ضرب ابتدا دو بار در مهار وزنه 183 کیلویی  ناکام بود و در حالیکه در آستانه حذف از رقابت‌ها بود وزنه 184 کیلویی را بلند کرد و به کار خود در یک ضرب پایان داد.رقابت‌های دو ضرب در حالی آغاز شد که 2 نفر از دور رقابت‌ها از گروهA خارج شده و تنها 7 نفر باقیمانده باید با هم رقابت می‌کردند.نصیرشلال رقاب دو ضرب خود را با مهار وزنه 222 کیلویی آغاز کرد، هرچندکه این کار را به سختی انجام داد و برای حرکت اول نواب تنها دو چراغ سفید گرفت.برای حرکت دوم وزنه 227 کیلویی را به خوبی مهار کرد ولی در حرکت سوم نتوانست وزنه 229 را بالای سر ببرد و یک مدال ارزشمند نقره برای تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

مهران حاتمی سرمربی بسکتبال پتروشیمی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مهران حاتمی با قراردادی یک ساله هدایت تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی ایرانی در فصل قبل هدایت تیم دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت که توانست این تیم را به مقام چهارم جدول رده بندی برساند.فصل گذشته مهران شاهین طبع سرمربیگری تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) را عهده دار بود و توانست با این تیم به عنوان نائب قهرمانی برسد.جالب اینکه شاهین طبع هدایت تیم دانشگاه آزاد برای فصل آینده لیگ برتر را به عهده گرفت و به نوعی حاتمی و شاهین طبع در لیگ برتر فصل آینده تیم های خود را تغییر دادند.در رقابتهای فصل قبل لیگ برتر باشگاه های برتر بسکتبال کشور تیم مهرام با هدایت مصطفی هاشمی عنوان قهرمانی را تصاحب کرد.12 تیم در رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور حضور دارند که خوزستان در این بین چهار سهیمه را به خود اختصاص داده است.

رقابت 16 شطرنج‌باز خوزستاني در مسابقات جدول بسته استان

 

رقابت‌هاي شطرنج جدول بسته خوزستان با شركت 16 نفر در خانه‌ شطرنج اهواز برگزار شد. عبدالامير خطيب‌زاده، رييس هيات شطرنج استان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ورزشي ايسنا در خوزستان درخصوص اين رقابت‌ها گفت: ‌اين مسابقات از نهم تا نوزدهم مردادماه با شركت 16 شطرنج‌باز از سراسر خوزستان برگزار شد. وي افزود: در اين جدول بسته، هفت ورزشكار ريتينگ‌دار و 9 بازيكن بدون ريتينگ شركت كردند. اين رقابت‌ها مانند مسابقات جدول بسته‌ گذشته، با كيفيت خوبي برگزار شد. رييس هيات شطرنج خوزستان خاطرنشان‌كرد: ‌در اين مسابقات عبدالرضا براجعه موفق شد به مقام نخست دست يابد و آرمان جهان‌بخشي و مهدي شريفي نيز دوم و سوم شدند.  وي بيان‌كرد:‌ اين دومين جدول بسته است كه در استان برگزار مي‌كنيم و نسبت به استان‌هاي ديگر اين رقابت‌ها با كيفيت بهتري برگزار شده است. خطيب‌زاده خاطرنشان‌كرد:‌ برگزاري اين رقابت‌ها به دليل اين‌كه با هماهنگي فدراسيون جهاني انجام مي‌شود، كار آساني نيست ولي خوشبختانه ما در اين خصوص هيچ مشكلي نداشته‌ايم. وي به حضور تعدادي از بانوان در اين رقابت‌ها اشاره كرد و گفت: در جدول‌هاي بسته‌اي كه برگزار مي‌كنيم، تعدادي از بانوان استان را نيز شركت مي‌دهيم تا آن‌ها نيز بتوانند هم‌پاي آقايان، ريتينگ خود را ارتقا دهند و يا ريتينگ‌دار شوند.

 

مشت‌زن‌هاي خوزستاني به مصاف هم مي‌روند

 

رقابت‌هاي قهرماني بوكس خوزستان در رده ‌سني بزرگسالان، به مدت سه شب در خانه بوكس اهواز برگزار مي‌شود.

بهمن كاظمي، رييس هيات بوكس استان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ورزشي ايسنا در خوزستان گفت: اين رقابت‌ها در اوزان 49، 52، 56، 60، 64، 69، 75، 81 ، 91 و 91+ كيلوگرم از هشتم تا دهم شهريورماه انجام مي‌شود. در اين مسابقات بوكسورهاي 17 تا 34 سال مي‌توانند شركت كنند.  وي ادامه‌داد: به منظور حضور در اين رقابت‌ها به شهرستان‌هاي آبادان، آغاجاري، انديمشك، اميديه، ايذه، بهبهان، بندرامام خميني(ره)، خرمشهر، دزفول، دهدز، رامشير، رامهرمز، شادگان، سوسنگرد، شوش، شوشتر، گتوند، ماهشهر، مسجدسليمان و مينوشهر ابلاغيه ارسال كرده‌ايم تا در اين مسابقات شركت كنند. رييس هيات بوكس خوزستان بيان‌كرد: به صورت معمول از رقابت‌هاي بزرگسالان استقبال خوبي مي‌شود و از آن‌جا كه در فصل تابستان نيز هستيم، پيش‌بيني مي‌كنيم اين مسابقات از نظر كمي و كيفي در شرايط خوبي برگزار ‌شود.

 

 

بسكتباليست خوزستاني به عضويت تيم‌ملي نوجوانان درآمد

 

از بين هشت ورزشكار خوزستاني كه در اردوي تيم‌ملي نوجوانان حضور داشتند، يك بازيكن موفق به پوشيدن پيراهن تيم‌ملي شد.  موزرمي مسوول كميته استعداديابي هيات بسكتبال استان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ورزشي ايسنا در خوزستان اظهاركرد: احمد قاطع از باشگاه پيشرو اهواز پس از حضور در اردوي دو، سه هفته‌اي تيم‌ملي، از بين 140 بسكتباليست به عضويت تيم‌ملي درآمد. وي با بيان اين‌كه قاطع متولد سال 76 و داراي دو متر قد است، افزود: او از طريق كلاس‌هاي استعداديابي هيات استان شناسايي شد. مسوول كميته استعداديابي هيات بسكتبال خوزستان ادامه‌داد: قاطع پس از حضور در مسابقات مختلف، به اردوي تيم‌ملي فراخوانده شد و توانست خود را نشان دهد و درنهايت جزو 18 بازيكن اصلي تيم‌ملي نوجوانان قرار بگيرد. وي يادآورشد: تيم‌ملي نوجوانان خود را براي حضور در مسابقات غرب آسيا كه مهرماه در اردن برگزار خواهد شد، آماده مي‌كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:40  توسط امیر رحمانی  | 

معارف اسلامی

آمد شب‌هایی که مومنین یک سال منتظرش بودند، شب‌هایی که ملائک بر زمین می‌آیند و سرنوشت یک سال آینده را رقم می‌زنند، باید دعا کرد در این شب که چه مبارک است دعا و گرفتن حاجت در لیله القدر.
آمد شب‌هایی که مومنین یک سال منتظرش بودند، شب‌هایی که ملائک بر زمین می‌آیند و سرنوشت یک سال آینده را رقم می‌زنند، باید دعا کرد در این شب که چه مبارک است دعا و گرفتن حاجت در لیله القدر.

چه زیباست با دست نیاز به آستانه خدا قدم نهی و از سر بندگی طلب بخشش نمایی. آری بندگی کردن رسم و رسوم دارد و باید آن را آموخت. باید یاد گرفت که چگونه طلب کرد از کسی که بیش از والدین به انسان علاقمند است.

باید آموخت که چه خواست. از کسی که همه چیز در اختیارش است و قدرت بی کرانش بر آسمان و زمین گسترده شده است، باید بهترین ها را طلب کرد.

و در این شب ها است که نگهدارنده زمین و آسمان در 14 قرن گذشته نازل می شود.

قرآنی که گفتار خداست و برکتش تمام عالم را در بر می گیرد. طلب حاجات زیبا و پاک از خدای پاکی ها حقیقتا چه لذت بخش است. بندگی برای چنین خدایی قلبی صاف می خواهد و اگر می خواهیم پس از یک سال نادمانه بندگیش کنیم باید قلبی صاف به درگاهش بریم.

باور کنیم بخشش عظیمش را و یادمان باشد که پیمان شکنی را باید کنار گذاشت. او الله و بزرگ است، می بخشد و عطا می کند، مگر ما بنده اش نیستیم، مگر از روحش در ما ندمیده است؟ پس چرا بزرگی و بخشش را از او نیاموزیم.

اوست که بیش از هر معلمی راهنمایمان بود و خواهد بود و ای کاش شاگردانی قدر شناس باشیم. وقدر شناسی تنها به سجاده و تسبیح و مهر نیست.

برای بندگی و شاگردی کردن باید مانند استاد مهربان بود. باید رسم محبت کردن را آموخت و عطوفت را همچون جریان زلالی جاری کرد بر سایرین.

می توان با انجام دستوراتش دانشکده ها و شعبه های این دانشگاه عظیم الهی را گسترش داد. آری، دستگاه خلقت او دانشگاهی است که تک استاد بزرگش خود خداست.

از او بیاموزیم رسم زندگی کردن با شرافت انسانی را. بیاموزیم مهربانی بدون منت را و بیاموزیم بهترین اصول اخلاقی را.

بخوانیم قرآنش را که تاکید دارد بر محبت به پدر و مادر، محبت با سایر انسان ها و فقرا، دوری از کبر و خود بینی و مبارزه با خودخواهی نفس. بیاموزیم رسم ادب را از آیه هایی که سرشار از ارزش های اخلاقی اند. رسم صحیح کار کردن و کسب روزی حلال را.

این دانشگاه با منبع عظیمی چون قرآن برای آموزش شاگردانش دگر چه کم دارد؟ در کنار درک شیرینی تلاوت قرآن باید با معانی اش نیز انس گرفت.

قرآن را با زبانی که درکش می کنیم بخوانیم تا تنها مخصوص انواع مراسم رسمی نباشد. باید قرآن را وارد زندگی کرد واز آن مشق خوب زندگی کردن را آموخت.

انسان امروز در همهمه شقاوت‌ها و درگیری ها، حرص برای کسب منافع مادی و تضمین زندگی دنیایی غرق می شود و در این شرایط، توجه به گفتار مشفقانه قرآن کریم چراغی روشن برای راه تاریک اوست.

در شب های قدر که قرآن بر جهانیان نازل شد بخواهیم که خدایمان معرفت درک این کتاب عظیم را نسیبمان فرماید. درک آیه آیه قرآن است که می تواند رسوم بندگی و انسانیت را بیاموزد، الگویی از صداقت و راستی را برایمان ترسیم کند و راهی شود برای اجابت امن یجیب ها.

چه خوب که با نزدیک شدن شب های قدر یاد بزرگی های پروردگار و معجزه قرآنش بیفتیم و چه بد اگر این یاد آوری تنها محدود به این شب ها شود.

آراستگی و زیبایی هایی لیله القدر بیش از آن است که حسابی کم برایش باز کنیم، باید برای تمام سال درکش کنیم، برای تمام روزهای آتی از برکتش ذخیره داشته باشیم و در این راه باید حافظه خود را با نورش تطهیر کنیم.

لیله القدر شبی است که تمام انسان ها اعم از دارا و ندار، گنه کار و مومن و کوچک و بزرگ را زیر یک سقف، سقف آسمان گرد هم می آورد و آیا نیرویی دیگر است که بتواند چنین کند؟


برکت وجود این شب ها با نام علی(ع)، این بزرگمرد تاریخ و این مخزن نور و مهربانی مزین می شود، اگر چه در این شب ها تیغ کین و ناجوانمردی فرق مبارکش را شکافت و زخمی عمیق در دل آزادیخواهان جهان باقی گذاشت، اگرچه شیعیان از این واقعه عزادار می شوند و داغی عظیم بر پیشانی تاریخ مانده است، اما بزرگی علی بیش از آن است که با شمشیری نزول پیدا کند.

آری علی با شهادت در این شب ها جاوادانه تمام دوران ها شد و تا دنیا دنیاست، عدالت و بخشش او در قبال قاتل ملعون خود زبان زد تاریخ خواهد شد. پس باید از این ساعات بی بدیل نهایت بهره را برد، باید تاثیر عمیق این شب ها را برای یک سال به خاطر سپرد و این فرصت مهم را غنیمت شمرد./مهر

....................
محدثه نجف زاده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:55  توسط امیر رحمانی  | 

تاریخ معاصر خوزستان

عکس تاریخی از پل معروف اهواز قبل از جنگ جهانی دوم

دراین عکس سربازان آلمانی در کنار رود کارون مشغول تخلیه کردن بار می باشند
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:50  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار انتصابات در استان

 

ناصر حویزاوی مدیرکل حج و زیارت خوزستان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: با حکم رئیس سازمان حج و زیارت کشورف ناصر حویزاوی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد موسوی ضمن تقدیر از فعالیت های محمد علی دلارام مدیر سابق ناصر حویزاوی از مدیران سابق آموزش و پرورش خوزستان به جای وی این سمت را به عهده گرفت.ناصر حویزاوی در کارنامه خود ریاست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز، یک دهه فعالیت در امر اعزام زائران بیت الله الحرام و مدیریت و کارگزاری کاروان های حج عمره و تمتع و مسئولیت های فرهنگی و آموزشی دیده می شود.این در حالی است که دلارام مدیر سابق حج و زیارت استان خوزستان بیش از دو دهه در این سمت مشغول فعالیت بود و اکنون جای خود را به یک نیروی تازه نفس می دهد.سید احمد موسوی که چند ماه اخیر به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشور منصوب شده بود سابقه سه دوره نمایندگی مردم اهواز را در کارنامه دارد و در دوره اخیر انتخابات مجلس نتوانست آرای لازم از حوره انتخابیه اهواز و باوی برای حضور در بهارستان را به دست آورد.

شهردار جدید ایذه منصوب شد

ایذه - خبرگزاری مهر: شهردار جدید شهرستان ایذه در استان خوزستان بعد از چند ماه بلاتکلیفی از سوی شورای شهر ایذه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود دو ماه پیش در پی استعفای شهردار پیشین ایذه و بلاتکلیف ماندن شهرداری، شورای شهر ایذه بعد از نشستهای فراوان از بین تمام گزینه ها تصمیم به انتخاب احمدرضا درویشیان به عنوان سرپرست گرفته تا در فرصت مناسب نسبت به انتخاب شهردار برای مدت یک ساله آینده اقدام کنند و حالا این سمت به حسینی سپرده شده است.وی نیز باید در فرصت چند ماه خود تا پایان عمر شورای شهر سوم به علت خلا نبود مدیریت و انتقاداتی که در این خصوص از سوی مردم مطرح شده بر شدت فعالیت های شهرداری بیفزاید.شهرستان ایذه در استان خوزستان و در جنوب غرب ایران واقع شده که پیشینه تاریخی آن بنابر پژوهشهای انجام شده و وجود آثار و سنگ نوشته های باستانی مربوط به دوران هخامنشیان و پیش از آن (عیلامیان) است. تقریبا بیشتر باستان شناسان بر پیشینه تاریخی چهار هزار ساله ایذه اتفاق نظر دارند.

 

عضو شورای شهر آبادان سرپرست شبکه بهداشت خرمشهر شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: «فرشید بهشتی» به عنوان سرپرست جدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، «فرشید بهشتی» به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر منصوب شد.پیش از این «احسان الله منفرد نیاکی» رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر بوده که هم اکنون وی نیز به سمت مدیرکل خدمات درمانی استان خوزستان منصوب شده است.«فرشید بهشتی» هم اکنون عضو شورای شهر آبادان و رئیس بیمارستان شهیدبهشتی این شهرستان است.جلسه تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر هنوز برگزار نشده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:41  توسط امیر رحمانی  | 

یک خبر از ماهشهر

جانباختگان انفجار پتروشیمی به 6 نفر رسید

 

با مرگ محمّد حمیدی یکی از مصدومان انفجار خطوط گاز پتروشیمی، تعداد جانباختگان این حادثه ی تلخ، به 6 نفر رسید.
یکی دیگر از مصدومان حادثه انفجار پتروشیمی جان خود را از دست داد.به گزارش ایلنا از بندر امام خمینی(ره)، با مرگ محمّد حمیدی یکی از مصدومان انفجار خطوط گاز پتروشیمی، تعداد جانباختگان این حادثه ی تلخ، به 6 نفر رسید.بر اساس این گزارش حال عبدالرضا نوروزی رضایت بخش اعلام شده ولی شرایط مصدومین دیگر از جمله محمد امین دانشی و عبدالسید ثامری وخیم گزارش شده است.محمّد حمیدی پنجمین مصدوم این حادثه بوده که جان خود را از دست داده است.اخبار تکمیلی متعاقباٌ اعلام خواهد گردید.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:37  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار فرهنگی . هنری . ادبی

اولين ماهنامه مخصوص بانوان در بهبهان متولد شد

 
image

خبرگزاری بین المللی زنان و خانواده (وفا) : مشاور امور بانوان فرمانداری بهبهان از انتشار اولین شماره ماهنامه تخصصی بانوان در این شهرستان خبر داد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری زنان ار بهبهان ، شهمیرزادی  اظهار داشت: اين ماهنامه با هدف بيان گام هاي موثري كه بانوان بهبهاني در اجتماع و در محيط خانواده خود در جهت ارتقاء خود و خانواده بر مي دارند و اطلاع رساني آن به تمامي اقشار در سطح شهرستان بنيان گذاشته شده است. وی در ادامه افزود: اين ماهنامه با همت کمیته امور بانوان شهرستان بهبهان و اعضاي آن تهيه و تدوين شده و شامل بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و ... مي باشد و اولين شماره آن در تاريخ 21/5/91 توزيع خواهد شد.مسئول کمیته امور بانوان بهبهان همچنين بيان داشت: اميد است اين ماهنامه جاي خود را در بين تمامي اقشار ، خصوصا بانوان محترم بهبهاني باز كند و بتواند مخاطبين زيادي را جذب و حفظ نمايد .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 17:8  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار میراث و موزه های استان

روستای «خماط» برای بازديدكنندگان چغازنبيل آماده می‌شود

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان از طراحي ويژه براي روستاي هدف گردشگري «خُماط» در كنار محوطه‌ ثبت جهاني چغازنبيل خبر داد.

پرويز پورفرخي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان كرد: براي روستاي هدف گردشگري خماط كه در حريم محوطه‌ي تاريخي چغازنبيل قرار دارد، حدود 250ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه محوطه‌سازي شود و به‌عنوان محل براي اقامت و ارائه‌ي خدمات به بازديدكنندگان چغازنبيل باشد.او با اشاره به اين‌كه سال گذشته اقدامات اين روستا با 150ميليون تومان اعتبار آغاز شد، اظهار كرد: درون محوطه‌ي چغازنبيل تعدادي سرويس بهداشتي از گذشته وجود داشتند. براي رفع نيازهاي گردشگران حدود 60ميليون تومان اعتبار با هدف تجهيز سالن نمازخانه و سرويس‌هاي بهداشتي به‌صورت پيش‌ساخته در نظر گرفته شد كه در محوطه ايجاد مي‌شوند.پورفرخي با بيان اين‌كه منابع زيرساخت‌هاي مناطق نمونه‌ي گردشگري استان خوزستان ارتقا داده شده است، گفت:‌ متأسفانه مسائلي در استان وجود دارد كه سبب مي‌شود در حوزه‌ي گردشگري آن‌طور كه بايد عمليات اجرايي نداشته باشيم. اين جريان به‌گونه‌اي است كه تا كنون براي سه دوره‌ي مالي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه‌ريزي بودجه تعيين كرده‌ايم، ولي حدود 65 درصد بودجه‌هاي پيشنهادي ما بدون هيچ توجيه كارشناسي و منطقي خط خورده‌اند.مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان تأكيد كرد:‌ اگر اين روند به همين شكل ادامه داشته باشد و رسيدگي لازم در استان نشود، مسأله را در مطبوعات مطرح خواهم كرد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:50  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار کشاورزی استان

خوزستان مقام نخست پرداخت تسهیلات توسعه كشاورزی را در كشور كسب كرد

 
اهواز-رییس سازمان جهاد كشاورزی خوزستان گفت: این استان در پرداخت تسهیلات توسعه كشاورزی در كشور رتبه نخست را كسب كرد.
 
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی در روز شنبه به نقل از 'كیخسرو چنگلوایی' اظهارداشت: بر اساس آمار اخذ شده از سوی اداره كل نظارت بر طرح ها و عملیات اعتباری بانك كشاورزی كشور كه بانك عامل طرح توسعه كشاورزی كشور می باشد ، استان خوزستان با پرداخت 382 میلیارد ریال تسهیلات ، این مقام را در بین استانهای كشور تا نیمه مرداد ماه جاری به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد پرداخت تسهیلات طرح توسعه كشاورزی استان افزود: آمار عملكرد استان ها بطور هفتگی از كل كشور اخذ می شود كه خوشبختانه استان خوزستان از روند مطلوبی برخوردار شده است كه به عنوان مثال طی سه هفته گذشته به ترتیب از مقام هفتم به مقام دوم و در نهایت به مقام اول نائل گردیده است. چنگلوایی به جایگاه سایر استانها در این رده بندی اشاره كرد و گفت: استان های فارس و كردستان در این رده بندی بعد از استان خوزستان قرار دارند. رییس سازمان جهاد كشاورزی خوزستان تصریح كرد: لازم است بانك عامل با در دستور قرار دادن پرداخت تسهیلات به طرح های بزرگ و عمده ضمن تأثیر گذاری هر چه بیشتر در بهبود اجرایی شدن طرح توسعه كشاورزی استان، باعث تثبیت این جایگاه و مقام نخست برای استان شوند.
وی با اشاره به اینكه شهرستان های دزفول ،اندیمشك و شوش به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در سطح استان از لحظ پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده اند افزود: شهرستان دزفول با 120 میلیارد ریال، اندیمشك با 108 میلیارد ریال و شهرستان شوش با 74 میلیارد ریال رتبه های اول تا سوم را از آن خود نموده اند. چنگلوایی ادامه داد: از نظر تعداد طرح های برخوردار شده از تسهیلات شهرستان ایذه با 75 طرح ،بهبهان با 58 طرح و مسجدسلیمان با 32 طرح بترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:44  توسط امیر رحمانی  | 

اخبار روز خوزستان

 
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان عنوان کرد
نماینده حماس در ایران؛ سخنران روز قدس در اهواز

خبرگزاری فارس: سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: دکتر خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) سخنران پایانی مراسم راهپیمایی روز قدس در اهواز خواهد بود.

خبرگزاری فارس: نماینده حماس در ایران؛ سخنران روز قدس در اهواز 

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حجت‌الاسلام سعید جعفری ظهر امروز در جلسه هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: دکتر قدومی بخشی از سخنرانی خود را در پایان راهپیمایی به زبان عربی و بخش دیگر را به زبان فارسی ارائه می‌دهد.همچنین فرماندار اهواز در این نشست اهمیت روز جهانی قدس را یادآور شد و گفت: هرچه برنامه‌ریزی ما بهتر باشد، حضور مردم پررنگ‌تر و راحت تر خواهد بود از این رو لازم است همه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات در این روز بسیج شوند.عبدالعزیز فدعمی روز قدس را یادگار امام راحل (ره) دانست و تصریح کرد: حضورگسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس بهترین راه برای نشان دادن وحدت مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین است.وی با اشاره به جنبه بین المللی روز قدس، افزود: مردم ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان علاوه بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین، وحدت و همدلی خود را با دیگر مسلمانان جهان در مبارزه با استکبار جهانی به ویِژه رژیم صهیونیستی به نمایش می‌گذارند.

فرماندار اهواز روز قدس را نماد آزادی‌خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلام عنوان کرد و افزود: مردم روزه دار با شرکت در این همایش عمومی با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده‌خواهان عالم می‌کشند.فدعمی زمان آغاز راهپیمایی را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ساعت 11 و30 دقیقه از مقابل مسجد جزایری در خیابان امام خمینی (ره) به سمت مصلی مهدیه در چهار راه آبادان اعلام کرد.

وی با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای هماهنگی در روز قدس، گفت: سازمان اتوبوسرانی آمادگی کامل دارد از 83 مسیر زیر پوشش ناوگان این سازمان، مردم را برای شرکت در راهپیمایی  از مبداء به محل برگزاری انتقال دهد.در ادامه این نشست، نمایندگان نیروی انتظامی و پلیس راهور، اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر، شهرداری، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان درباره آمادگی دستگاه متبوع خود و اقدامات انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی روز قدس مطالبی عنوان کردند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:41  توسط امیر رحمانی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر